درس ها – Lessons


یکشنبه ، ماه مه 23 ، 2021.

یکشنبه ، ماه مه 16 ، 2021.

یکشنبه ، ماه مه 9 ، 2021.

یکشنبه ، ماه مه 2 ، 2021.

یکشنبه ، آوریل 25 ، 2021.

یکشنبه ، آوریل 18 ، 2021.

یکشنبه ، آوریل 11 ، 2021.

یکشنبه ، آوریل 4 ، 2021.

یکشنبه ، مارس 28 ، 2021.

یکشنبه ، مارس 21 ، 2021.

یکشنبه ، مارس 14 ، 2021.

یکشنبه ، مارس 7 ، 2021.