یکشنبه ، آوریل 10، 2022.موضوع — آیا گناه ، بیماری و مرگ واقعی هستند؟

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

متن طلایی: 1 یوحنا 5: 14

"و این اطمینانی است که ما به او داریم که اگر مطابق میل او چیزی بخواهیم، ما را می شنود."۔Golden Text: I John 5 : 14

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 خداوند را سپاس گویید زیرا او نیکو است زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.

2 فدیه‌های خداوند که از دست دشمن نجات داده است، چنین بگویند.

5 گرسنه و تشنه روحشان در آنها غش کرد.

6 سپس در مصیبت خود نزد خداوند فریاد زدند و او آنها را از مصیبتهایشان نجات داد.

8 وای که مردم خداوند را به خاطر نیکویی او و کارهای شگفت انگیزش برای فرزندان انسان ستایش کنند.

9 زیرا روح مشتاق را سیر می کند و روح گرسنه را از خوبی سیر می کند.

14 آنها را از تاریکی و سایه مرگ بیرون آورد و باندهایشان را در هم شکست.

20 او کلام خود را فرستاد و آنها را شفا داد و آنها را از هلاکتهایشان نجات داد.

Responsive Reading: Psalm 107 : 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 20

1.     O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

2.     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy.

5.     Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

6.     Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

8.     Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

9.     For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

14.     He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.

20.     He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 65: 2

2 ای تو که دعا را می شنوی، همه انسانها به سوی تو خواهند آمد.

1. Psalm 65 : 2

2     O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.

2 . زبور 42: 1-5، 8 (خداوند)

1 ای خدا، همانطور که گوزن به دنبال نهرهای آب میل می کند، روح من نیز به دنبال تو هوس می کند.

2 جان من تشنه خدا، خدای زنده است، کی بیایم و در حضور خدا ظاهر شوم؟

3 اشکهای من روز و شب گوشت من بود، در حالی که پیوسته به من می گویند: خدای تو کجاست؟

4 وقتی این چیزها را به یاد می آورم، جان خود را در خود می ریزم، زیرا با مردم رفته بودم، با جماعتی که روز مقدس را نگه می داشتند، با صدای شادی و ستایش به خانه خدا رفتم.

5 ای جان من چرا افکنده شدی؟ و چرا در من مضطرب هستی؟ تو به خدا امیدواری، زیرا من هنوز او را به خاطر یاری صورتش ستایش خواهم کرد.

8 ... خداوند محبت خود را در روز امر خواهد کرد و در شب آواز او با من خواهد بود و دعای من برای خدای جانم خواهد بود.

2. Psalm 42 : 1-5, 8 (the Lord)

1     As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.

2     My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?

3     My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?

4     When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multi-tude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.

5     Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.

8     …the Lord will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

3 . متی 4: 23-25

23 و عیسی در سراسر جلیل می‌چرخید و در کنیسه‌های ایشان تعلیم می‌داد و انجیل ملکوت را موعظه می‌کرد و هر بیماری و هر بیماری را در میان مردم شفا می‌داد.

24 و شهرت او در سراسر شام فرا گرفت و همه بیماران مبتلا به بیماریها و عذابهای مختلف و شیاطین و دیوانه و فلج را نزد او آوردند. و آنها را شفا داد.

25 و انبوهی از مردم از جلیل و از دکاپولیس و از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او آمدند.

3. Matthew 4 : 23-25

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

24     And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

25     And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judæa, and from beyond Jordan.

4 . لوقا 11: 1، 2 (به 1)

1 و واقع شد که در جایی که مشغول دعا بود، وقتی از کار افتاد، یکی از شاگردانش به او گفت: خداوندا، ما را بیاموز که دعا کنیم، همانطور که یحیی نیز به شاگردان خود تعلیم داد.

2 و او به آنها گفت:

4. Luke 11 : 1, 2 (to 1st ,)

1     And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

2     And he said unto them,

5 . متی 6: 6 (وقتی دعا می کنی)، 9-13

6 ...وقتی دعا می کنی، داخل کمد خود شو، و وقتی در را بستی، به پدرت که در نهان است دعا کن. و پدرت که در نهان می بیند، آشکارا به تو پاداش خواهد داد.

9 پس به این ترتیب دعا کنید: پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.

10 پادشاهی تو بیاید اراده تو در زمین نیز چنانکه در آسمان است.

11 نان امروز ما را بدهید.

12 و قرض های ما را ببخش، همانطور که ما بدهکاران خود را می بخشیم.

13 و ما را به وسوسه نکش، بلکه ما را از شر نجات ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالاباد از آن توست. آمین

5. Matthew 6 : 6 (when thou prayest), 9-13

6     …when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

9     After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10     Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11     Give us this day our daily bread.

12     And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

6 . متی 7: 7-10، 11 (چقدر)

7 بخواهید تا به شما داده شود. جستجو کنید و خواهید یافت. بکوبید و به روی شما باز خواهد شد:

8 زیرا هر که بخواهد دریافت می کند. و هر که جستجو کند، می یابد. و به روی هر که بکوبد باز خواهد شد.

9 یا کدام مرد از شماست که اگر پسرش نان بخواهد به او سنگ می دهد؟

10 یا اگر از ماهی بخواهد به او مار می دهد؟

11 ... چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به کسانی که از او بخواهند چیزهای نیک خواهد بخشید؟

6. Matthew 7 : 7-10, 11 (how much)

7     Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

8     For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

9     Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

10     Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

11     …how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

7 . متی 8: 5-10، 13

5 و چون عیسی به کفرناحوم وارد شد، صدیقی نزد او آمد و او را التماس کرد.

6 و گفت: پروردگارا، بنده من فلج شده در خانه دراز کشیده و به شدت عذاب دارد.

7 و عیسی به او گفت، من خواهم آمد و او را شفا خواهم داد.

8 صدار پاسخ داد و گفت: خداوندا، من لایق این نیستم که تو زیر سقف من بیایی، بلکه فقط کلمه را بگو و بنده من شفا خواهد یافت.

9 زیرا من مردی تحت فرمان هستم و سربازانی زیر دست خود دارم. به این مرد می گویم برو و او می رود. و به دیگری بیا و او می آید. و به بنده من این کار را بکن و او آن را انجام می دهد.

10 وقتی عیسی این را شنید، تعجب کرد و به پیروانش گفت: «به راستی به شما می‌گویم، نه، نه، در اسرائیل ایمانی به این بزرگی پیدا نکرده‌ام.

13 و عیسی به صدیر گفت: برو. و همانطور که ایمان آوردی، با تو نیز چنین شود. و بنده او در همان ساعت شفا یافت.

7. Matthew 8 : 5-10, 13

5     And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

6     And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

7     And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

8     The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

9     For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

10     When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

13     And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

8 . متی 9: 1-8

1 و سوار کشتی شد و از آنجا گذشت و به شهر خود آمد.

2 و اینک، مردی فلج را که بر تخت دراز کشیده بود، نزد او آوردند. پسر، شاد باش. گناهانت آمرزیده شود

3 و اینک برخی از کاتبان در درون خود گفتند: این مرد کفر می گوید.

4 و عیسی با آگاهی از افکار آنها گفت: چرا در دل خود بد می اندیشید؟

5 زیرا این که بگوییم گناهان تو آمرزیده شده آسانتر است. یا بگوییم برخیز و راه برو؟

6 اما برای اینکه بدانید پسر انسان بر روی زمین قدرت دارد که گناهان را ببخشد، (سپس به بیمار فلج می گوید) برخیز، بسترت را بردار و به خانه خود برو.

7 و او برخاست و به خانه خود رفت.

8 اما وقتی جماعت آن را دیدند، شگفت زده شدند و خدا را که چنین قدرتی به مردم داده بود تجلیل کردند.

8. Matthew 9 : 1-8

1     And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2     And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3     And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

4     And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5     For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6     But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7     And he arose, and departed to his house.

8     But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

9 . لوقا 7: 11-15

11 و روز بعد واقع شد که به شهری به نام نایین رفت. و بسیاری از شاگردانش و مردم بسیار با او رفتند.

12 هنگامی که به دروازه شهر نزدیک شد، اینک مرده ای که یگانه پسر مادرش بود، بیوه بود و بسیاری از مردم شهر با او بودند.

13 و چون خداوند او را دید، بر او دلسوزی کرد و به او گفت: گریه مکن.

14 و او آمد و قایق را لمس کرد و حاملان او ایستادند. و گفت: ای جوان، به تو می گویم برخیز.

15 و آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد. و او را به مادرش سپرد.

9. Luke 7 : 11-15

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

10 . متی 10: 1، 5 (به 3)، 8

1 و چون دوازده شاگرد خود را نزد خود خواند، به آنها قدرت داد تا در برابر ارواح ناپاک، آنها را بیرون کنند، و هر گونه بیماری و هر گونه بیماری را شفا دهند.

5 عیسی این دوازده نفر را فرستاد و به آنها امر کرد و گفت:

8 بیماران را شفا دهید، جذامیان را پاک کنید، مردگان را زنده کنید، شیاطین را بیرون کنید: رایگان دریافت کرده اید، رایگان بدهید.

10. Matthew 10 : 1, 5 (to 3rd ,), 8

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying,

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

11 . یعقوب 5: 13-16

13 آیا کسی از شما مبتلا شده است؟ بگذار نماز بخواند آیا کسی خوشحال است؟ بگذار مزمور بخواند.

14 آیا کسی در بین شما بیمار است؟ بگذارید او بزرگان کلیسا را بخواند. و بر او دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن مسح کنند.

15 و دعای ایمان بیمار را نجات خواهد داد و خداوند او را زنده خواهد کرد. و اگر مرتکب گناهی شده باشد، آمرزیده می شود.

16 عیب های خود را به یکدیگر اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا پیدا کنید. دعای پرشور مؤثر یک مرد عادل بسیار سودمند است.

11. James 5 : 13-16

13     Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.

14     Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:

15     And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.

16     Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.علم و بهداشت


1 . 473: 7-12

اصل خدا همه جا حاضر و قادر مطلق است. خداوند در همه جا هست و هیچ چیز غیر از او حضور یا قدرت ندارد. مسیح حقیقت ایده آلی است که از طریق علم مسیحی برای شفای بیماری و گناه می آید و تمام قدرت را به خدا نسبت می دهد.

1. 473 : 7-12

The God-principle is omnipresent and omnipotent. God is everywhere, and nothing apart from Him is present or has power. Christ is the ideal Truth, that comes to heal sickness and sin through Christian Science, and attributes all power to God.

2 . 395: 11-14

وقتی علم الهی بر ایمان در ذهن نفسانی غلبه کرد و ایمان به خدا همه ایمان به گناه و روش های مادی شفا را از بین برد، گناه، بیماری و مرگ از بین می رود.

2. 395 : 11-14

When divine Science overcomes faith in a carnal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in material methods of healing, then sin, disease, and death will disappear.

3 . 228: 27-29 (به 2)

ناصری متواضع این گمان را که گناه، بیماری و مرگ قدرت دارند، از بین برد. او ناتوانی آنها را ثابت کرد.

3. 228 : 27-29 (to 2nd .)

The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

4 . 1:1-9

دعایی که گناهکار را اصلاح می کند و بیماران را شفا می دهد ایمان مطلق است که همه چیز برای خدا امکان پذیر است - درک روحانی از او، عشق بی خود. صرف نظر از اینکه دیگران در مورد این موضوع چه می گویند یا چه فکر می کنند، من از روی تجربه صحبت می کنم. دعا، تماشا، و کار، همراه با خودسوزی، ابزارهای بخشنده خداوند برای انجام هر کاری است که برای مسیحی شدن و سلامتی نوع بشر با موفقیت انجام شده است.

4. 1 : 1-9

The prayer that reforms the sinner and heals the sick is an absolute faith that all things are possible to God, — a spiritual understanding of Him, an unselfed love. Regardless of what another may say or think on this subject, I speak from experience. Prayer, watching, and working, combined with self-immolation, are God's gracious means for accomplishing whatever has been successfully done for the Christianization and health of mankind.

5 . 12: 1-15

کتاب مقدس می گوید: "دعای ایمان، بیماران را نجات می دهد". این دعای شفا چیست؟ درخواست صرف اینکه خدا بیماران را شفا دهد، قدرتی برای جلب حضور الهی بیش از همیشه ندارد. تأثیر مفید چنین دعایی برای بیمار بر ذهن انسان است و با ایمان کورکورانه به خدا باعث می شود که بر بدن نیرومندتر عمل کند. با این حال، این یک باور است که باور دیگری را بیرون می‌کند، - اعتقاد به ناشناخته‌ای که اعتقاد به بیماری را بیرون می‌زند. نه علم است و نه حقیقت که از طریق اعتقاد کورکورانه عمل می کند، و نه درک بشری از اصل شفابخش الهی است که در عیسی تجلی یافته است، که دعاهای فروتنانه او اعتراض عمیق و وجدانی به حقیقت بود. از تشبیه انسان به خدا و وحدت انسان با حقیقت و عشق.

5. 12 : 1-15

"The prayer of faith shall save the sick," says the Scripture. What is this healing prayer? A mere request that God will heal the sick has no power to gain more of the divine presence than is always at hand. The beneficial effect of such prayer for the sick is on the human mind, making it act more powerfully on the body through a blind faith in God. This, however, is one belief casting out another, — a belief in the unknown casting out a belief in sickness. It is neither Science nor Truth which acts through blind belief, nor is it the human understanding of the divine healing Principle as manifested in Jesus, whose humble prayers were deep and conscientious protests of Truth, — of man's likeness to God and of man's unity with Truth and Love.

6 . 14: 12-30 صفحه بعد

برای یک لحظه آگاه باشید که زندگی و هوش کاملاً معنوی هستند - نه در ماده و نه در ماده - و بدن هیچ شکایتی نخواهد کرد. اگر از اعتقاد به بیماری رنج می برید، ناگهان خود را خوب می بینید. اندوه زمانی به شادی تبدیل می شود که بدن توسط زندگی معنوی، حقیقت و عشق کنترل شود. از این رو، امید وعده ای که عیسی عطا می کند: "هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من انجام می دهم، او نیز انجام خواهد داد؛ ... زیرا نزد پدر خود می روم" - [زیرا من از بدن غایب و حاضر است. با حقیقت و عشق.] دعای خداوند، دعای روح است، نه معنای مادی.

زندگی الهی کاملاً جدا از اعتقاد و رویای زندگی مادی است که درک معنوی و آگاهی از تسلط انسان بر سراسر زمین را آشکار می کند. این درک، خطا را از بین می برد و بیماران را شفا می دهد، و با آن می توانید "مثل صاحب اختیار" صحبت کنید.

"هنگامی که دعا می کنی، داخل کمد خود شو و چون در را بستی، به پدرت که در نهان است دعا کن، و پدرت که در نهان می بیند، آشکارا به تو پاداش خواهد داد."

عیسی چنین گفت. گنجه مظهر حریم روح است که درب آن حس گناه آلود را می بندد اما حقیقت، زندگی و عشق را به درون می دهد. بسته به خطا، به حقیقت باز است و بالعکس. پدر در نهان برای حواس جسمانی غیب است، اما او همه چیز را می داند و بر اساس انگیزه ها پاداش می دهد، نه بر اساس گفتار. برای ورود به باطن دعا، باید باب حواس گمراه بسته شود. لب ها باید خاموش باشند و ماتریالیسم خاموش، تا انسان با روح، اصل الهی، عشق که هر خطا را از بین می برد، مخاطب داشته باشد.

برای اینکه نماز را درست بخوانیم باید وارد کمد شویم و در را ببندیم. باید لب ها را ببندیم و حواس مادی را ساکت کنیم. در پناهگاه آرام آرزوهای جدی، ما باید گناه را انکار کنیم و از خدا درخواست کنیم. ما باید تصمیم بگیریم که صلیب را برداریم و با قلب های صادقانه برای کار و مراقبت برای خرد، حقیقت و عشق پیش برویم. ما باید "بی وقفه دعا کنیم". چنین دعایی تا جایی که ما خواسته های خود را عملی کنیم مستجاب می شود. دستور استاد این است که ما در خفا دعا کنیم و اجازه دهیم زندگی ما گواهی بر صداقت ما باشد.

مسیحیان از زیبایی و فضل پنهانی که از جهان پنهان است، اما برای خدا شناخته شده است، شادی می کنند. خودفراموشی و پاکی و محبت دعای همیشگی است. نه پیشه، نه درک و نه اعتقاد، گوش و دست راست قادر مطلق را به دست آورید و قطعاً نعمتهای بیکران را می خوانند.

6. 14 : 12-30 next page

Become conscious for a single moment that Life and intelligence are purely spiritual, — neither in nor of matter, — and the body will then utter no complaints. If suffering from a belief in sickness, you will find yourself suddenly well. Sorrow is turned into joy when the body is controlled by spiritual Life, Truth, and Love. Hence the hope of the promise Jesus bestows: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also; ... because I go unto my Father," — [because the Ego is absent from the body, and present with Truth and Love.] The Lord's Prayer is the prayer of Soul, not of material sense.

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

"When thou prayest, enter into thy closet, and, when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly."

So spake Jesus. The closet typifies the sanctuary of Spirit, the door of which shuts out sinful sense but lets in Truth, Life, and Love. Closed to error, it is open to Truth, and vice versa. The Father in secret is unseen to the physical senses, but He knows all things and rewards according to motives, not according to speech. To enter into the heart of prayer, the door of the erring senses must be closed. Lips must be mute and materialism silent, that man may have audience with Spirit, the divine Principle, Love, which destroys all error.

In order to pray aright, we must enter into the closet and shut the door. We must close the lips and silence the material senses. In the quiet sanctuary of earnest longings, we must deny sin and plead God's allness. We must resolve to take up the cross, and go forth with honest hearts to work and watch for wisdom, Truth, and Love. We must "pray without ceasing." Such prayer is answered, in so far as we put our desires into practice. The Master's injunction is, that we pray in secret and let our lives attest our sincerity.

Christians rejoice in secret beauty and bounty, hidden from the world, but known to God. Self-forgetfulness, purity, and affection are constant prayers. Practice not profession, understanding not belief, gain the ear and right hand of omnipotence and they assuredly call down infinite blessings.

7 . 16: 1-5، 7-11، 24-15

قربانی بزرگ مادیات باید مقدم بر این درک معنوی پیشرفته باشد. بالاترین دعا فقط دعای ایمان نیست. تظاهرات است چنین دعایی بیماری را شفا می دهد و باید گناه و مرگ را از بین ببرد.

استاد ما یک دعای مختصر را به شاگردان خود آموخت که ما آن را به نام دعای خداوند نامگذاری می کنیم. مولای ما گفت: "پس اینگونه دعا کنید" و سپس آن دعا را که تمام نیازهای انسان را پوشش می دهد، انجام داد.

در اینجا اجازه دهید آنچه را که می فهمم حس معنوی دعای خداوند است را بیان کنم:

پدر ما که در آسمانی،

پدر ما، خدای مادر، هماهنگ،

نامت درخشان باد.

شایان ستایش.

پادشاهی تو بیاید

پادشاهی تو فرا رسیده است. تو همیشه حاضری

اراده تو در زمین نیز چنانکه در آسمان است.

ما را قادر ساز تا بدانیم - همانطور که در آسمان و در زمین - خدا قادر مطلق و برتر است.

نان امروز ما را بدهید؛

برای امروز به ما فیض عطا کن؛ به عاطفه های گرسنه غذا بده.

و قرض های ما را ببخش، همانطور که ما بدهکاران خود را می بخشیم.

و عشق در عشق منعکس می شود.

و ما را به وسوسه نکش، بلکه ما را از شر نجات ده.

و خدا ما را به وسوسه نمی برد، بلکه ما را از گناه، بیماری و مرگ نجات می دهد.

زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالاباد از آن توست.

زیرا خدا نامتناهی است، همه قدرت، همه زندگی، حقیقت، عشق، بر همه، و همه.

7. 16 : 1-5, 7-11, 24-15

A great sacrifice of material things must precede this advanced spiritual understanding. The highest prayer is not one of faith merely; it is demonstration. Such prayer heals sickness, and must destroy sin and death.

Our Master taught his disciples one brief prayer, which we name after him the Lord's Prayer. Our Master said, "After this manner therefore pray ye," and then he gave that prayer which covers all human needs.

Here let me give what I understand to be the spiritual sense of the Lord's Prayer:

Our Father which art in heaven,

     Our Father-Mother God, all-harmonious,

Hallowed be Thy name.

     Adorable One.

Thy kingdom come.

     Thy kingdom is come; Thou art ever-present.

Thy will be done in earth, as it is in heaven.

     Enable us to know, — as in heaven, so on earth, — God is omnipotent, supreme.

Give us this day our daily bread;

     Give us grace for to-day; feed the famished affections;

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

     And Love is reflected in love;

And lead us not into temptation, but deliver us from evil;

     And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death.

For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.

     For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████