یکشنبه ، دسامبر 5، 2021.موضوع — خداوند تنها علت و خالق است

SubjectGod the only Cause and Creator

متن طلایی: امثال 3:19

"خداوند با حکمت زمین را بنیان نهاده است. با عقل آسمانها را استوار کرده است."۔Golden Text: Proverbs 3 : 19

The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 بیایید برای خداوند بخوانیم و صدای شادی را به صخره نجات خود برسانیم.

2 بیایید با شکرگزاری به حضور او بیاییم و با مزامیر برای او صدای شادی بیاوریم.

3 زیرا خداوند خدای بزرگ و پادشاهی بزرگ بر همه خدایان است.

4 در دست او ژرفای زمین است و قدرت تپه ها نیز از آن اوست.

5 دریا از آن اوست و او آن را ساخت و دستهای او خشکی را ساخت.

6 بیایید عبادت کنیم و تعظیم کنیم و در حضور خداوند خالق خود زانو بزنیم.

Responsive Reading: Psalm 95 : 1-6

1.     O come, let us sing unto the Lord: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

2.     Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.

3.     For the Lord is a great God, and a great King above all gods.

4.     In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.

5.     The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.

6.     O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . پیدایش 1: 1، 3-5 (به : 1)، 6، 8 (به: 1)، 9، 10، 26، 27، 31 (به: 1)

1 در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید.

3 و خدا گفت: بگذار نور باشد و نور شد.

4 و خدا نور را خوب دید و نور را از تاریکی جدا کرد.

5 و خداوند نور را روز و تاریکی را شب نامید.

6 و خدا گفت: فلکی در میان آبها باشد و آبها را از آبها جدا کند.

8 و خداوند فلک را بهشت نامید.

9 و خدا گفت: بگذارید آبهای زیر آسمان در یک مکان جمع شود و خشکی ظاهر شود و چنین شد.

10 و خدا زمین خشک را زمین نامید. و جمع آبها را دریا نامید و خدا دید که خوب بود.

26 و خدا گفت: بیایید انسان را به صورت خود و به شباهت خود بسازیم و آنها بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چهارپایان و بر تمامی زمین و بر همه مسلط شوند. خزنده ای که روی زمین می خزد.

27 پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، به صورت خدا او را آفرید. نر و ماده آنها را آفرید.

31 و خدا هر چه ساخته بود دید و اینک بسیار خوب بود.

1. Genesis 1 : 1, 3-5 (to 1st .), 6, 8 (to 1st .), 9, 10, 26, 27, 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

4     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

5     And God called the light Day, and the darkness he called Night.

6     And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

8     And God called the firmament Heaven.

9     And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

10     And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2 . نحمیا 9: 1، 3، 6، 9، 11، 14، 15

1 در روز بیست و چهارم این ماه، بنی‌اسرائیل با روزه‌داری جمع شدند و جامه‌ها و خاک بر آنها پوشیده شد.

3 و در جای خود برخاستند و یک چهارم روز را در کتاب شریعت یهوه خدای خود خواندند. و یک چهارم دیگر اعتراف کردند و یهوه خدای خود را پرستش کردند.

6 تو، حتی تو، خداوند تنها هستی. تو بهشت را آفریدی، آسمان آسمانها را با تمام لشکرشان، زمین، و هر آنچه در آن است، دریاها و هر چه در آن است، و همه آنها را حفظ می کنی. و لشکر آسمان تو را می پرستد.

9 و مصیبت پدرانمان را در مصر دیدم و فریادشان را در کنار دریای سرخ شنیدم.

11 و دریا را پیش از ایشان تقسیم کردی، به طوری که از میان دریا در خشکی عبور کردند. و جفاگران آنها را مانند سنگی به آبهای عظیم افکندی.

14 و سبت مقدس خود را به ایشان اطلاع داد و احکام و احکام و شریعت را به دست بنده خود موسی به ایشان امر کرد.

15 و از آسمان برای گرسنگی به آنها نان داد و برای تشنگی آنها از صخره آب بیرون آورد و به آنها وعده داد که برای تصرف سرزمینی که قسم خورده بودی به آنها بدهی.

2. Nehemiah 9 : 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15

1     Now in the twenty and fourth day of this month the children of Israel were assembled with fasting, and with sackclothes, and earth upon them.

3     And they stood up in their place, and read in the book of the law of the Lord their God one fourth part of the day; and another fourth part they confessed, and worshipped the Lord their God.

6     Thou, even thou, art Lord alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee.

9     And didst see the affliction of our fathers in Egypt, and heardest their cry by the Red sea;

11     And thou didst divide the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land; and their persecutors thou threwest into the deeps, as a stone into the mighty waters.

14     And madest known unto them thy holy sabbath, and commandedst them precepts, statutes, and laws, by the hand of Moses thy servant:

15     And gavest them bread from heaven for their hunger, and broughtest forth water for them out of the rock for their thirst, and promisedst them that they should go in to possess the land which thou hadst sworn to give them.

3 . لوقا 1: 5-8، 11 (آنجا) - 13، 18-20، 24، 25، 57، 62-64

5 در روزگار هیرودیس، پادشاه یهودا، کاهنی به نام زکریا از سلسله ابیا بود و زن او از دختران هارون بود و نامش الیزابت بود.

6 و هر دو در حضور خدا عادل بودند و در تمام اوامر و احکام خداوند بی‌عیب رفتار می‌کردند.

7 و آنها فرزندی نداشتند، زیرا آن الیزابت نازا بود، و هر دو در حال حاضر در سنین پایین به شدت آسیب دیده بودند.

8 و چنین شد که در حالی که او منصب کشیشی را در حضور خدا به ترتیب مسیر خود انجام می داد،

11 … فرشته خداوند بر او ظاهر شد که در سمت راست مذبح بخور ایستاده بود.

12 و چون زکریا او را دید، مضطرب شد و ترس بر او نازل شد.

13 اما فرشته به او گفت: «ای زکریا نترس، زیرا دعای تو شنیده می شود. و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد آورد و نام او را یحیی خواهی خواند.

18 و زکریا به فرشته گفت: از کجا این را بدانم؟ زیرا من یک مرد مسن هستم و همسرم سال‌هاست به شدت آسیب دیده است.

19 و فرشته در جواب او گفت: من جبرئیل هستم که در حضور خدا ایستاده ام. و من فرستاده شدم تا با تو صحبت کنم و این مژده را به تو بگویم.

20 و اینک، تا روزی که این چیزها انجام خواهد شد، گنگ خواهی بود و نمی‌توانی حرف بزنی، زیرا به سخنان من که در زمانشان تحقق خواهد یافت، ایمان نمی‌آوری.

24 و پس از آن روزها، همسرش الیزابت حامله شد و پنج ماه خود را پنهان کرد و گفت:

25 خداوند در روزهایی که به من نگاه کرد، با من چنین کرد تا سرزنش مرا در میان مردم بزداید.

57 اکنون وقت تمام وقت الیزابت فرا رسیده بود که او باید زایمان کند. و او پسری به دنیا آورد.

62 و به پدرش نشانه هایی دادند که او را چگونه بخواند.

63 و میز تحریر خواست و نوشت که نام او یحیی است. و همه را شگفت زده کردند.

64 و دهانش فوراً باز شد و زبانش باز شد و سخن گفت و خدا را حمد کرد.

3. Luke 1 : 5-8, 11 (there)-13, 18-20, 24, 25, 57, 62-64

5     There was in the days of Herod, the king of Judæa, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

6     And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.

7     And they had no child, because that Elisabeth was barren, and they both were now well stricken in years.

8     And it came to pass, that while he executed the priest’s office before God in the order of his course,

11     … there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.

12     And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.

13     But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.

18     And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years.

19     And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.

20     And, behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season.

24     And after those days his wife Elisabeth conceived, and hid herself five months, saying,

25     Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.

57     Now Elisabeth’s full time came that she should be delivered; and she brought forth a son.

62     And they made signs to his father, how he would have him called.

63     And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.

64     And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.

4 . اشعیا 45: 5، 8، 12، 18

5 من خداوند هستم و هیچ کس دیگری نیست، خدایی در کنار من نیست. من تو را بستم، گرچه تو مرا نشناختی:

8 ای آسمانها، از بالا فرود بیاورید و آسمانها عدالت را نازل کنند. من خداوند آن را آفریده ام.

12 من زمین را آفریدم و انسان را بر آن آفریدم. من حتی دستانم آسمانها را دراز کرده ام و همه لشکرهای آنها را امر کرده ام.

18 زیرا خداوند که آسمانها را آفرید چنین می گوید. خود خدایی که زمین را پدید آورد و آن را ساخت. او آن را استوار کرد، بیهوده نیافرید، آن را برای سکونت ساخت: من خداوند هستم. و هیچ چیز دیگری وجود ندارد

4. Isaiah 45 : 5, 8, 12, 18

5     I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

8     Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it.

12     I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.

18     For thus saith the Lord that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the Lord; and there is none else.

5 . مکاشفه 4: 11

11 خداوندا، تو شایسته دریافت جلال و افتخار و قدرت هستی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای، و برای رضای تو هستند و آفریده شده اند.

5. Revelation 4 : 11

11     Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.علم و بهداشت


1 . 295: 5-8

خداوند عالم هستی و از جمله انسان را می آفریند و اداره می کند. جهان پر از ایده های معنوی است که او آنها را تکامل می دهد و آنها مطیع ذهنی هستند که آنها را می سازد.

1. 295 : 5-8

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them.

2 . 470 : 21-28، 32-5

خداوند خالق انسان است و اصل الهی کامل ماندن انسان، ایده یا تأمل الهی، انسان، کمال می ماند. انسان مظهر وجود خداست. اگر لحظه ای بود که انسان کمال الهی را بیان نمی کرد، لحظه ای بود که انسان خدا را بیان نمی کرد و در نتیجه زمانی خدایی بیان نمی شد، یعنی بدون وجود.

روابط خدا و انسان، اصل و اندیشه الهی، در علم فنا ناپذیر است. و علم هیچ لغزشی و بازگشتی به هماهنگی نمی‌داند، اما نظم الهی یا قانون روحانی را که در آن خدا و هر آنچه او خلق می‌کند کامل و ابدی هستند، می‌داند که در تاریخ ابدی خود بدون تغییر باقی مانده‌اند.

2. 470 : 21-28, 32-5

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

3 . 525 : 22-29

در علم تکوین می خوانیم که او هر چیزی را که ساخته بود دید، «و اینک، بسیار خوب بود». حواس جسمانی غیر از این را اعلام می کنند; و اگر به تاریخچه خطا به سوابق حقیقت توجه کنیم، سوابق کتاب مقدس گناه و مرگ به نفع نتیجه گیری نادرست حواس مادی است. خدا، گناه، بیماری و مرگ را باید به همان اندازه که از خیر هستند خالی از واقعیت دانست.

3. 525 : 22-29

In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." The corporeal senses declare otherwise; and if we give the same heed to the history of error as to the records of truth, the Scriptural record of sin and death favors the false conclusion of the material senses. Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

4 . 332 : 4 (پدر) - 8

پدر-مادر نام خدایی است که نشان دهنده رابطه لطیف او با خلقت روحانی او است. همانطور که رسول آن را با کلماتی که با تایید از یک شاعر کلاسیک نقل کرد بیان کرد: "زیرا ما نیز فرزندان او هستیم."

4. 332 : 4 (Father)-8

Father-Mother is the name for Deity, which indicates His tender relationship to His spiritual creation. As the apostle expressed it in words which he quoted with approbation from a classic poet: "For we are also His offspring."

5 . 583: 20-25

ایجاد کننده. روح؛ ذهن؛ هوش؛ اصل الهی متحرک هر آنچه واقعی و خوب است. زندگی، حقیقت و عشق خود موجود. آنچه کامل و جاودانه است; متضاد ماده و شر که اصل ندارد. خدایی که هر آنچه را ساخته بود آفرید و نتوانست اتم یا عنصری را برعکس خودش بیافریند.

5. 583 : 20-25

Creator. Spirit; Mind; intelligence; the animating divine Principle of all that is real and good; self-existent Life, Truth, and Love; that which is perfect and eternal; the opposite of matter and evil, which have no Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

6 . 286: 16-26

در زبان ساکسونی و بیست زبان دیگر، «خوب» برای خدا است. کتاب مقدس همه چیزهایی را که او آفریده است، مانند خودش نیکو اعلام می‌کند - از نظر اصول و ایده. بنابراین جهان روحانی خوب است و خدا را آنگونه که هست منعکس می کند.

افکار خدا کامل و جاودانه است، جوهر و حیات است. افكار مادى و مادى، انسانى و متضمن خطا هستند و چون خدا روح تنها علت است، فاقد علت الهى است. پس مادی و مادی مخلوقات روح نیستند. آنها فقط تقلبی معنوی و ابدی هستند.

6. 286 : 16-26

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God, Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the spiritual and eternal.

7 . 262: 27-20

اساس اختلاف فانی، احساس نادرست منشأ انسان است. درست شروع کردن، درست پایان دادن است. هر مفهومی که به نظر می رسد با مغز شروع می شود به اشتباه شروع می شود. ذهن الهی تنها علت یا اصل هستی است. علت در ماده، در ذهن فانی، یا در اشکال فیزیکی وجود ندارد.

فانی ها خودخواه هستند. آنها معتقدند خود را کارگران مستقل، نویسندگان شخصی، و حتی مبتکران ممتاز چیزی هستند که الوهیت نمی تواند یا نمی تواند ایجاد کند. آفریده های ذهن فانی مادی هستند. انسان معنوی جاودانه به تنهایی بیانگر حقیقت خلقت است.

وقتی انسان فانی افکار وجودی خود را با امور معنوی در هم می آمیزد و فقط همانطور که خدا کار می کند کار می کند، دیگر در تاریکی دست نمی کشد و به زمین نمی چسبد زیرا طعم بهشت ​​را نچشیده است. باورهای نفسانی ما را فریب می دهند. آنها انسان را یک ریاکار غیرارادی می‌سازند، - هنگامی که نیکی را خلق می‌کند، بد شکل می‌دهند، هنگامی که فضل و زیبایی را ترسیم می‌کند، بدشکلی ایجاد می‌کنند و به کسانی که برکت می‌دهند آسیب می‌رسانند. او تبدیل به یک اشتباه آفرین عمومی می شود که معتقد است نیمه خداست. "لمس او امید را به خاک تبدیل می کند، غباری که همه ما زیر پا گذاشته ایم." او ممکن است به زبان کتاب مقدس بگوید: "خوبی را که بخواهم انجام نمی دهم، اما بدی را که نمی خواهم انجام می دهم."

فقط یک خالق وجود دارد که همه را آفریده است.

7. 262 : 27-20

The foundation of mortal discord is a false sense of man's origin. To begin rightly is to end rightly. Every concept which seems to begin with the brain begins falsely. Divine Mind is the only cause or Principle of existence. Cause does not exist in matter, in mortal mind, or in physical forms.

Mortals are egotists. They believe themselves to be independent workers, personal authors, and even privileged originators of something which Deity would not or could not create. The creations of mortal mind are material. Immortal spiritual man alone represents the truth of creation.

When mortal man blends his thoughts of existence with the spiritual and works only as God works, he will no longer grope in the dark and cling to earth because he has not tasted heaven. Carnal beliefs defraud us. They make man an involuntary hypocrite, — producing evil when he would create good, forming deformity when he would outline grace and beauty, injuring those whom he would bless. He becomes a general mis-creator, who believes he is a semi-god. His "touch turns hope to dust, the dust we all have trod." He might say in Bible language: "The good that I would, I do not: but the evil which I would not, that I do."

There can be but one creator, who has created all.

8 . 68: 27-16

علم مسیحی آشکار شدن را نشان می دهد، نه برافزایش. این رشد مادی را از مولکولی به ذهن نشان نمی دهد، بلکه انتقال ذهن الهی به انسان و جهان است. به تناسب با پایان یافتن نسل انسان، پیوندهای ناگسستنی موجود ابدی و هماهنگ از نظر معنوی تشخیص داده خواهد شد. و انسان، نه زمینی، بلکه همزیستی با خدا، ظهور خواهد کرد. این حقیقت علمی که انسان و کائنات از روح تکامل یافته‌اند، و همچنین معنوی هستند، در علم الهی ثابت شده است، همان‌طور که اثبات می‌کند که انسان‌ها تنها زمانی که حس گناه و بیماری را از دست می‌دهند، احساس سلامتی پیدا می‌کنند. انسان های فانی هرگز نمی توانند خلقت خدا را درک کنند در حالی که معتقدند انسان خالق است. فرزندان خدا که از قبل آفریده شده اند تنها زمانی شناخته می شوند که انسان حقیقت هستی را بیابد. بنابراین انسان واقعی و ایده آل به نسبت ناپدید شدن باطل و مادی ظاهر می شود. دیگر نه ازدواج کردن یا «عروسی» نه تداوم انسان را می بندد و نه حس فزاینده بودن او را در برنامه بی نهایت خدا. از نظر روحی درک اینکه فقط یک خالق وجود دارد، خدا، همه آفرینش را آشکار می کند، کتاب مقدس را تأیید می کند، اطمینان شیرینی را از عدم فراق، بدون درد، و انسان بی مرگ و کامل و ابدی به ارمغان می آورد.

8. 68 : 27-16

Christian Science presents unfoldment, not accretion; it manifests no material growth from molecule to mind, but an impartation of the divine Mind to man and the universe. Proportionately as human generation ceases, the unbroken links of eternal, harmonious being will be spiritually discerned; and man, not of the earth earthly but coexistent with God, will appear. The scientific fact that man and the universe are evolved from Spirit, and so are spiritual, is as fixed in divine Science as is the proof that mortals gain the sense of health only as they lose the sense of sin and disease. Mortals can never understand God's creation while believing that man is a creator. God's children already created will be cognized only as man finds the truth of being. Thus it is that the real, ideal man appears in proportion as the false and material disappears. No longer to marry or to be "given in marriage" neither closes man's continuity nor his sense of increasing number in God's infinite plan. Spiritually to understand that there is but one creator, God, unfolds all creation, confirms the Scriptures, brings the sweet assurance of no parting, no pain, and of man deathless and perfect and eternal.

9 . 502: 27-5

اصل خلاق - زندگی، حقیقت و عشق - خداست. کائنات منعکس کننده خداست. تنها یک خالق و یک آفرینش وجود دارد. این آفرینش شامل آشکار شدن ایده های معنوی و هویت آنهاست که در ذهن لایتناهی پذیرفته شده و برای همیشه منعکس می شود. این ایده ها از بینهایت کوچک تا بی نهایت را شامل می شود و عالی ترین ایده ها پسران و دختران خدا هستند.

9. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████