یکشنبه ، سپتامبر 10، 2023موضوع — ماده

SubjectSubstance

متن طلایی: لوقا 15: 31

"پسرم، تو همیشه با من هستی و هر چه دارم از آن توست."۔Golden Text: Luke 15 : 31

Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.
34 بیایید ای متبرک پدر من، ملکوتی را که از ابتدای جهان برای شما آماده شده است، به ارث ببرید.

31 ملکوت خدا را بطلبید.

32 زیرا خشنود پدر شماست که پادشاهی را به شما بدهد.

9 پس به این ترتیب دعا کنید: پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.

10 پادشاهی تو بیاید اراده تو در زمین نیز چنانکه در آسمان است.

11 نان امروز ما را بدهید.

12 و قرض های ما را ببخش، همان گونه که ما از بدهکاران خود می گذریم.

13 و ما را به وسوسه نکش، بلکه ما را از شر نجات ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالاباد از آن توست. آمین

Responsive Reading: Matthew 25 : 34   •   Luke 12 : 31, 32   •   Matthew 6 : 9-13

34.     Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

31.     Seek ye the kingdom of God;

32.     For it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.

9.     After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10.     Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11.     Give us this day our daily bread.

12.     And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13.     And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . اشعیا 64: 4، 8

4 زیرا که از آغاز جهان مردم نه شنیده اند و نه با گوش درک کرده اند و نه چشم دیده است، ای خدا، به جز تو، آنچه را که برای منتظر او آماده کرده است.

8 اما اکنون، ای خداوند، تو پدر ما هستی. ما گلیم و تو سفالگر ما. و ما همه کار دست تو هستیم.

1. Isaiah 64 : 4, 8

4     For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.

8     But now, O Lord, thou art our father; we are the clay, and thou our potter; and we all are the work of thy hand.

2 . زبور 139: 14-16 (به 1:)، 23، 24

14 من تو را ستایش خواهم کرد. زیرا که من ترسناک و شگفت انگیز آفریده شده ام. و روح من به خوبی می داند.

15 وقتی که در خفا آفریده شدم و در پست ترین نقاط زمین به طرز عجیبی کار می کردم، مال من از تو پنهان نبود.

16 چشمانت جوهر مرا دید،

23 خدایا مرا جستجو کن و قلبم را بشناس: مرا بیازمای و افکارم را بشناس.

24 و ببین که آیا راه بدی در من هست یا نه، و مرا به راه ابدی هدایت کن.

2. Psalm 139 : 14-16 (to 1st ,), 23, 24

14     I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

15     My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.

16     Thine eyes did see my substance,

23     Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:

24     And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.

3 . لوقا 4: 14

14 و عیسی به قوت روح به جلیل بازگشت و آوازه ای از او در سراسر منطقه منتشر شد.

3. Luke 4 : 14

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

4 . لوقا 5: 12، 13

12 و واقع شد که چون در شهری بود، مردی پر از جذام را دید که با دیدن عیسی به روی خود افتاد و او را التماس کرد و گفت: خداوندا، اگر بخواهی، می توانی مرا پاک کنی.

13 و او دست خود را دراز کرده، او را لمس کرد و گفت: من می خواهم، پاک باش. و بلافاصله جذام از او دور شد.

4. Luke 5 : 12, 13

12     And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

13     And he put forth his hand, and touched him, saying, I will: be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

5 . لوقا 15: 1، 11-13، 17-22، 24 (به 1)

1 آنگاه همه باجگیران و گناهکاران به او نزدیک شدند تا او را بشنوند.

11 و گفت: مردی دو پسر داشت:

12 و کوچکتر از آنها به پدرش گفت: پدر، سهمی که به من می رسد را به من بده. و زندگی خود را بین آنها تقسیم کرد.

13 و چند روز بعد پسر کوچکتر همه را جمع کرد و به کشوری دور رفت و در آنجا مال خود را با زندگی آشوبگرانه هدر داد.

17 و چون به خود آمد گفت: چه بسیار اجیرهای پدرم نان کافی دارند و من از گرسنگی هلاک می شوم!

18 من برخواهم خاست و نزد پدر خود خواهم رفت و به او خواهم گفت: ای پدر، من به آسمان و در برابر تو گناه کردم.

19 و دیگر سزاوار نیستم که پسرت خوانده شوم، مرا یکی از اجیر خود قرار ده.

20 و او برخاست و نزد پدرش آمد. اما هنگامی که هنوز راه زیادی نداشت، پدرش او را دید و دلسوزی کرد و دوید و بر گردنش افتاد و او را بوسید.

21 پسر به او گفت: ای پدر، من به آسمان و در نظر تو گناه کردم و دیگر شایسته نیستم که پسر تو خوانده شوم.

22 اما پدر به خادمان خود گفت: «بهترین جامه را بیرون آورید و بر او بپوشید. و انگشتری به دست او و کفشی بر پاهایش انداخت.

24 برای این پسر من مرده بود، دوباره زنده شد. او گم شد و پیدا شد.

5. Luke 15 : 1, 11-13, 17-22, 24 (to 1st .)

1     Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

11     And he said, A certain man had two sons:

12     And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.

13     And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.

17     And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

18     I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

19     And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

20     And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

21     And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

22     But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:

24     For this my son was dead, alive again; he was lost, and is found.

6 . 1 یوحنا 5: 3 (به ،)، 14، 19، 20

3 زیرا این عشق خداست،

14 و این اطمینانی است که ما به او داریم، که اگر مطابق میل او چیزی بخواهیم، ما را می شنود:

19 و می دانیم که ما از خدا هستیم و تمام جهان در شرارت فرو رفته است.

20 و ما می دانیم که پسر خدا آمده است و به ما فهم داده است تا او را که راست است بشناسیم و ما در او هستیم که راست است، حتی در پسر او عیسی مسیح. این خدای حقیقی و حیات جاودانی است.

6. I John 5 : 3 (to ,), 14, 19, 20

3     For this is the love of God,

14     And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:

19     And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

20     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

7 . یوحنا 6: 16، 17 (به 1)، 19، 20، 24، 26-29، 33، 34

16 و چون شام فرا رسید، شاگردانش به دریا فرود آمدند،

17 و سوار کشتی شده، از دریا به سوی کفرناحوم رفتند.

19 پس چون حدود پنج و بیست یا سی فرط پارو زدند، عیسی را دیدند که بر دریا راه می‌رود و به کشتی نزدیک می‌شود و ترسیدند.

20 اما او به آنها گفت: من هستم. نترس.

24 پس چون مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، کشتی نیز سوار شدند و به کفرناحوم آمدند و در جستجوی عیسی بودند.

26 عیسی به آنها پاسخ داد و گفت: آمین، آمین به شما می‌گویم، نه به این دلیل که معجزات را دیدید، بلکه به این دلیل که از نان‌ها خوردید و سیر شدید.

27 برای خوراکی که فانی می‌شود، تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی می‌ماند و پسر انسان به شما خواهد داد، تلاش کنید، زیرا خدای پدر بر او مهر زده است.

28 سپس به او گفتند: چه کنیم تا کارهای خدا را انجام دهیم؟

29 عیسی پاسخ داد و به آنها گفت: این کار خداست که به کسی که او فرستاده ایمان بیاورید.

33 زیرا نان خدا اوست که از آسمان نازل می شود و به جهان حیات می بخشد.

34 سپس به او گفتند: خداوندا، این نان را همیشه به ما بده.

7. John 6 : 16, 17 (to 1st .), 19, 20, 24, 26-29, 33, 34

16     And when even was now come, his disciples went down unto the sea,

17     And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum.

19     So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.

20     But he saith unto them, It is I; be not afraid.

24     When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.

26     Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

27     Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

28     Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?

29     Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

33     For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.

34     Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.

8 . ارمیا 31: 3، 11، 12، 25، 33 (بعد از)، 34 (به 2 )

3 خداوند از قدیم بر من ظاهر شده، می‌گوید: آری، من تو را با محبتی جاودانی دوست داشتم.

11 زیرا خداوند یعقوب را فدیه داده و او را از دست قویتر از او فدیه داده است.

12 پس خواهند آمد و در بلندی صهیون سرود خواهند خواند و با هم به نیکی خداوند برای گندم و شراب و روغن و برای بچه های گله و رمه خواهند جاری شد و جانشان خواهد بود. مثل باغ آبدار باش و دیگر هرگز غمگین نخواهند شد.

25 زیرا روح خسته را سیر کرده ام و هر روح غمگینی را پر کرده ام.

33 خداوند می‌گوید پس از آن روزها، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم گذاشت و آن را در دل ایشان خواهم نوشت. و خدای آنها خواهند بود و آنها قوم من خواهند بود.

34 و دیگر هیچکس به همسایه و برادر خود تعلیم نخواهند داد و نخواهند گفت که خداوند را بشناسید زیرا که خداوند می‌گوید همه مرا خواهند شناخت، از کوچکترین تا بزرگ‌ترینشان.<

8. Jeremiah 31 : 3, 11, 12, 25, 33 (After), 34 (to 2nd :)

3     The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.

11     For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12     Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

25     For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.

33     After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.

34     And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord:علم و بهداشت


1 . 330: 11 (خدای) - 18

خدا نامتناهی است، تنها حیات، جوهر، روح یا روح، تنها هوش جهان، از جمله انسان است. چشم نه خدا را ندیده است و نه تصویر و تشبیه او را. نه خدا و نه انسان کامل را نمی توان با حواس مادی تشخیص داد. فردیت روح یا نامتناهی ناشناخته است و بنابراین شناخت آن یا به حدس و گمان انسان یا به ظهور علم الهی واگذار می شود.

1. 330 : 11 (God)-18

God is infinite, the only Life, substance, Spirit, or Soul, the only intelligence of the universe, including man. Eye hath neither seen God nor His image and likeness. Neither God nor the perfect man can be discerned by the material senses. The individuality of Spirit, or the infinite, is unknown, and thus a knowledge of it is left either to human conjecture or to the revelation of divine Science.

2 . 43: 28-4

علمی که عیسی تعلیم داد و زندگی کرد باید بر همه باورهای مادی در مورد حیات، جوهر و هوش و خطاهای متعدد ناشی از چنین باورهایی پیروز شود.

عشق باید بر نفرت پیروز شود. حقیقت و زندگی باید مهر پیروزی بر گمراهی و مرگ باشد، قبل از اینکه خارها برای تاج کنار گذاشته شوند، دعای خیر، "آفرین، بنده خوب و امین" و برتری روح نشان داده شود.

2. 43 : 28-4

The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

3 . 241: 31-5

"از سوراخ سوزن رد شدن شتر آسانتر است" تا اینکه باورهای گناه آلود وارد ملکوت بهشت، هماهنگی ابدی شود. فانیان از طریق توبه، تعمید معنوی و تجدید حیات، باورهای مادی و فردیت کاذب خود را کنار می گذارند. این فقط زمان است که "همه مرا [خدا] را از کوچکترینشان تا بزرگ‌ترینشان را بشناسند."

3. 241 : 31-5

It is "easier for a camel to go through the eye of a needle," than for sinful beliefs to enter the kingdom of heaven, eternal harmony. Through repentance, spiritual baptism, and regeneration, mortals put off their material beliefs and false individuality. It is only a question of time when "they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest."

4 . 242: 9-14

فقط یک راه به بهشت وجود دارد، هماهنگی، و مسیح در علم الهی این راه را به ما نشان می دهد. این است که هیچ واقعیت دیگری را نشناسیم - به جز خیر، خدا و انعکاس او، هیچ آگاهی دیگری از زندگی نداشته باشیم، و برتر از به اصطلاح درد و لذت حواس باشیم.

4. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

5 . 16: 20-23 (برای شفا دادن)، 27، 29، 31

تنها زمانی که ما بر همه حس های مادی و گناه قیام کنیم، می توانیم به آرزوی آسمانی و آگاهی معنوی دست یابیم که در دعای خداوند به آن اشاره شده و فوراً شفا می بخشد...

پدر ما، خدای مادر، هماهنگ،

شایان ستایش.

پادشاهی تو فرا رسیده است. تو همیشه حاضری

5. 16 : 20-23 (to heals), 27, 29, 31

Only as we rise above all material sensuousness and sin, can we reach the heaven-born aspiration and spiritual consciousness, which is indicated in the Lord's Prayer and which instantaneously heals ....

Our Father-Mother God, all-harmonious,

Adorable One.

Thy kingdom is come; Thou art ever-present.

6 . 17: 2-3، 5، 7، 10-11، 14-15

ما را قادر ساز تا بدانیم - همانطور که در آسمان و در زمین - خدا قادر مطلق و برتر است.

برای امروز به ما فیض عطا کن؛ به عاطفه های گرسنه غذا بده.

و عشق در عشق منعکس می شود.

و خدا ما را به وسوسه نمی برد، بلکه ما را از گناه، بیماری و مرگ نجات می دهد.

زیرا خدا نامتناهی است، همه قدرت، همه زندگی، حقیقت، عشق، بر همه، و همه.

6. 17 : 2-3, 5, 7, 10-11, 14-15

Enable us to know, — as in heaven, so on earth, — God is omnipotent, supreme.

Give us grace for to-day; feed the famished affections;

And Love is reflected in love;

And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death.

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.

7 . 13: 20-32

اگر ما به عنوان یک انسان جسمانی به درگاه خداوند دعا کنیم، این ما را از دست کشیدن از تردیدها و ترس های انسانی که در چنین اعتقادی وجود دارد باز می دارد، و بنابراین نمی توانیم شگفتی های حاصل از عشق نامتناهی و غیر جسمانی را درک کنیم، که همه چیز برای او ممکن است. به دلیل ناآگاهی انسان از اصل الهی، عشق، پدر همه به عنوان یک خالق جسمانی معرفی می شود. از این رو انسان ها خود را صرفاً جسمانی می شناسند و از انسان به عنوان تصویر یا بازتاب خدا و از وجود غیرجسمانی ابدی انسان غافل هستند. عالم ضلالت از عالم حقیقت غافل است، - نابینا از واقعیت وجودی انسان، - زیرا عالم احساس نه از حیات در روح و نه در بدن آگاه است.

7. 13 : 20-32

If we pray to God as a corporeal person, this will prevent us from relinquishing the human doubts and fears which attend such a belief, and so we cannot grasp the wonders wrought by infinite, incorporeal Love, to whom all things are possible. Because of human ignorance of the divine Principle, Love, the Father of all is represented as a corporeal creator; hence men recognize themselves as merely physical, and are ignorant of man as God's image or reflection and of man's eternal incorporeal existence. The world of error is ignorant of the world of Truth, — blind to the reality of man's existence, — for the world of sensation is not cognizant of life in Soul, not in body.

8 . 243: 25-29

حقیقت آگاهی از خطا ندارد. عشق حس نفرت ندارد. زندگی هیچ شراکتی با مرگ ندارد. حقیقت، زندگی و عشق قانون نابودی همه چیز هستند بر خلاف خودشان، زیرا آنها چیزی جز خدا را اعلام نمی کنند.

8. 243 : 25-29

Truth has no consciousness of error. Love has no sense of hatred. Life has no partnership with death. Truth, Life, and Love are a law of annihilation to everything unlike themselves, because they declare nothing except God.

9 . 468: 18-19 (به،)

حقیقت، زندگی و عشق جوهر هستند،

9. 468 : 18-19 (to ,)

Truth, Life, and Love are substance,

10 . 301: 6-20

برای خودش، انسان فانی و مادی جوهر به نظر می رسد، اما حس جوهر او مستلزم خطا است و بنابراین مادی و زمانی است.

از سوی دیگر، انسان فناناپذیر و روحانی واقعاً جوهری است و منعکس کننده جوهر ابدی یا روح است که فانیان به آن امید دارند. او امر الهی را منعکس می کند که تنها موجود واقعی و ابدی را تشکیل می دهد. این انعکاس به نظر فانی ماورایی است، زیرا ماهیت انسان روحانی از بینش فانی فراتر می رود و تنها از طریق علم الهی آشکار می شود.

از آنجا که خدا جوهر است و انسان تصویر و تشبیه الهی است، انسان باید آرزو کند و در واقع فقط جوهر خیر دارد، جوهر روح، نه ماده.

10. 301 : 6-20

To himself, mortal and material man seems to be substance, but his sense of substance involves error and therefore is material, temporal.

On the other hand, the immortal, spiritual man is really substantial, and reflects the eternal substance, or Spirit, which mortals hope for. He reflects the divine, which constitutes the only real and eternal entity. This reflection seems to mortal sense transcendental, because the spiritual man's substantiality transcends mortal vision and is revealed only through divine Science.

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter.

11 . 369: 5-13

به همان نسبت که ماده به حس انسان، تمام موجودیت انسان را از دست می دهد، به همان نسبت، انسان صاحب آن می شود. او به درک الهی از حقایق وارد می شود و الهیات عیسی را همانطور که در شفای بیماران، زنده کردن مردگان و راه رفتن بر روی موج نشان داده شده است، درک می کند. همه این اعمال، کنترل عیسی را بر این باور که ماده جوهر است، نشان داد که می تواند داور حیات یا سازنده هر شکلی از هستی باشد.

11. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

12 . 275: 10-12

برای درک واقعیت و نظم وجود در علم آن، باید با حساب کردن خدا به عنوان اصل الهی هر آنچه واقعاً هست شروع کنید.

12. 275 : 10-12

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is.

13 . 414: 26-29 (به،)

حقیقت هستی را به خاطر بسپار، که انسان تصویر و مَثَل خداست که همه هستی در او بی درد و ماندگار است. به یاد داشته باشید که کمال انسان واقعی و غیر قابل ایراد است،

13. 414 : 26-29 (to ,)

Keep in mind the verity of being, — that man is the image and likeness of God, in whom all being is painless and permanent. Remember that man's perfection is real and unimpeachable,

14 . 259: 4 (زیرا) - 5

... زیرا او نمایانگر ذهن نامتناهی است، مجموع همه جوهرها.

14. 259 : 4 (for)-5

...for he represents infinite Mind, the sum of all substance.

15 . 264: 28-31

هنگامی که ما راه را در علم مسیحی بیاموزیم و وجود روحانی انسان را بشناسیم، خلقت خدا را می بینیم و درک می کنیم - تمام شکوه های زمین و آسمان و انسان.

15. 264 : 28-31

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.

16 . 295: 12 (لایتناهی) - 15

... روح نامتناهی که همه است، آگاهی فانی سرانجام تسلیم واقعیت علمی می شود و ناپدید می شود و حس واقعی بودن، کامل و برای همیشه دست نخورده ظاهر خواهد شد.<

16. 295 : 12 (infinite)-15

...infinite Spirit being all, mortal consciousness will at last yield to the scientific fact and disappear, and the real sense of being, perfect and forever intact, will appear.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6