یکشنبه ، سپتامبر 17، 2023موضوع — جوهر

SubjectMatter

متن طلایی: یوحنا 6: 63

"این روح است که زنده می کند. بدن هیچ سودی ندارد، سخنانی که به شما می گویم روح است و حیات است."۔Golden Text: John 6 : 63

It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
4 بشنو ای اسرائیل، یهوه خدای ما یهوه واحد است.

5 و یهوه خدای خود را با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت محبت نما.

6 و این سخنانی که امروز به تو امر می کنم در قلب تو خواهد بود:

10 و آنگاه خواهد بود که یهوه خدایت تو را به زمینی که برای پدرانت، ابراهیم، اسحاق و یعقوب سوگند خورده بیاورد تا شهرهای بزرگ و نیکو را که تو نساخته ای به تو بدهد.

12 پس مواظب باش که خداوند را که تو را از سرزمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد، فراموش نکنی.

17 احکام یَهُوَه، خدای خود، و شهادات او و فرایض او را که به شما امر فرموده است، به دقت نگاه دارید.

18 و آنچه را که در نظر خداوند درست و نیکو است بجا آور تا برای تو خوب باشد.

Responsive Reading: Deuteronomy 6 : 4-6, 10, 12, 17, 18

4.     Hear, O Israel: the Lord our God is one Lord:

5.     And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

6.     And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart:

10.     And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildedst not,

12.     Then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage.

17.     Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies, and his statutes, which he hath commanded thee.

18.     And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord: that it may be well with thee.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . خروج 20: 1-6

1 و خدا همه این سخنان را گفت و گفت:

2 من یهوه خدایت هستم که تو را از سرزمین مصر و از خانه بندگی بیرون آوردم.

3 تو جز من خدای دیگری نخواهی داشت.

4 برای خود هیچ مجسمه ای نسازید، یا مانند چیزی که در بالا در آسمان است، یا در زمین پایین، یا در آب زیر زمین است.

5 در برابر آنها سجده مکن و آنها را عبادت مکن، زیرا من یهوه، خدای تو، خدای غیور هستم و تا نسل سوم و چهارم از آنها که از من متنفرند، گناهان پدران را بر فرزندان می‌بینم.

6 و به هزاران نفر از آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه می دارند رحمت می کنم.

1. Exodus 20 : 1-6

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

4     Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

5     Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

6     And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

2 . واعظ 1:1، 14، 15

1 سخنان واعظ، پسر داوود، پادشاه اورشلیم.

14 من تمام کارهایی را که زیر آفتاب انجام می شود دیده ام. و اینک همه چیز باطل و آزار روح است.

15 آنچه کج است را نمی توان راست کرد، و آنچه را که ناتوان است شماره نمی شود.

2. Ecclesiastes 1 : 1, 14, 15

1     The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem.

14     I have seen all the works that are done under the sun; and, behold, all is vanity and vexation of spirit.

15     That which is crooked cannot be made straight: and that which is wanting cannot be numbered.

3 . واعظ 2 :4-10 (به ،)، 11

4 من کارهای بزرگی برایم ساختم. برایم خانه ساختم. برایم تاکستان کاشتم:

5 برای خود باغها و بوستانها ساختم و در آنها درختانی از انواع میوه ها کاشتم.

6 برایم حوض هایی از آب قرار دادم تا با آن چوبی را که درختان می آورد سیراب کنم.

7 من برای خود خدمتکاران و دوشیزگان پیدا کردم و در خانه خود خدمتکارانی به دنیا آمدم. همچنین دارایی‌های بزرگی از گاوهای بزرگ و کوچک بیش از همه آنهایی که قبل از من در اورشلیم بودند، داشتم.

8 من نقره و طلا و گنجینه خاص پادشاهان و ولایات را برایم جمع کردم: مردان آواز خوان و خواننده زن و لذت پسران مردان را به عنوان آلات موسیقی و هر نوع آلات موسیقی به دست آوردم.

9 پس من بزرگ شدم و از همه کسانی که قبل از من در اورشلیم بودند بیشتر شدم و حکمت من نیز با من ماند.

10 و آنچه را که چشمانم می خواست از آنها دور نکردم

11 آنگاه به تمام کارهایی که دستانم انجام داده بودم و به کارهایی که برای انجام آن زحمت کشیده بودم نگاه کردم و اینک همه چیز باطل و آزار روح بود و زیر آفتاب هیچ سودی نداشت.

3. Ecclesiastes 2 : 4-10 (to ,), 11

4     I made me great works; I builded me houses; I planted me vineyards:

5     I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kind of fruits:

6     I made me pools of water, to water therewith the wood that bringeth forth trees:

7     I got me servants and maidens, and had servants born in my house; also I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me:

8     I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces: I gat me men singers and women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts.

9     So I was great, and increased more than all that were before me in Jerusalem: also my wisdom remained with me.

10     And whatsoever mine eyes desired I kept not from them,

11     Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun.

4 . واعظ 12 :13

13 بیایید نتیجه کل موضوع را بشنویم: از خدا بترسید و احکام او را نگه دارید، زیرا این تمام وظیفه انسان است.

4. Ecclesiastes 12 : 13

13     Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

5 . مرقس 5:21، 25-34

5 و هنگامی که عیسی دوباره با کشتی به سوی دیگر عبور کرد، مردم زیادی نزد او جمع شدند و او نزدیک دریا بود.

25 و زنی که دوازده سال خون گرفت.

26 و از بسیاری از پزشکان رنج های زیادی کشیده بود، و هر چه داشت خرج کرده بود، و هیچ چیز بهتر نشد، بلکه بدتر شد،

27 هنگامی که او از عیسی شنید، پشت در مطبوعات آمد و لباس او را لمس کرد.

28 زیرا او گفت: اگر به لباس او دست بزنم، سالم خواهم شد.

29 و فوراً چشمه خون او خشک شد. و در بدن خود احساس کرد که از آن طاعون شفا یافته است.

30 و عیسی فوراً در خود می‌دانست که فضیلت از او بیرون رفته است، او را در مطبوعات برگرداند و گفت: چه کسی به لباس من دست زد؟

31 شاگردانش به او گفتند: می‌بینی که جمعیت تو را ازدحام می‌کنند و می‌گویی چه کسی مرا لمس کرد؟

32 و او به اطراف نگاه کرد تا او را ببیند که این کار را انجام داده است.

33 امّا آن زن که می‌دید و می‌لرزید، می‌دانست که در او چه شده است، پیش او افتاد و تمام حقیقت را به او گفت.

34 و به او گفت: دختر، ایمانت تو را شفا بخشید. با سلامتی برو و از بلای خود خلاص شو.

5. Mark 5 : 21, 25-34

21     And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea.

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

6 . گالاتیان 5: 1، 5، 13، 16-18

1 پس در آزادی که مسیح به وسیله آن ما را آزاد کرد استوار بایستید و دوباره گرفتار یوغ بندگی نشوید.

5 زیرا ما از طریق روح منتظر امید عدالت به وسیله ایمان هستیم.

13 زیرا ای برادران، شما به آزادی فراخوانده شده اید. فقط از آزادی برای مناسبتی برای جسم استفاده نکنید، بلکه با عشق به یکدیگر خدمت کنید.

16 پس این را می گویم، در روح سیر کنید و شهوت جسم را برآورده نخواهید کرد.

17 زیرا بدن بر ضد روح میل می کند و روح بر خلاف جسم. و اینها بر خلاف یکدیگرند، به طوری که شما نمی توانید آنچه را که می خواهید انجام دهید.

18 اما اگر از طریق روح هدایت شوید، تحت شریعت نیستید.

6. Galatians 5 : 1, 5, 13, 16-18

1     Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

5     For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.

13     For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

16     This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.

17     For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.

18     But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.

7 . رومیان 8: 1، 2، 5-9 (به 1)، 15-17 (به 2)

1 پس اکنون هیچ محکومیتی برای کسانی که در مسیح عیسی هستند، که نه بر اساس جسم، بلکه بر اساس روح رفتار می کنند، نیست.

2 زیرا قانون روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد ساخته است.

5 زیرا کسانی که بر اساس جسم هستند، به چیزهای بدن فکر می کنند. اما آنها که از روح هستند، چیزهای روح هستند.

6 زیرا جسمانی بودن مرگ است. اما داشتن فکر معنوی زندگی و آرامش است.

7 زیرا عقل نفسانی دشمنی با خداست: زیرا نه تابع قانون خداست و نه می تواند باشد.

8 پس کسانی که در جسم هستند نمی توانند خدا را خشنود سازند.

9 اما شما در جسم نیستید، بلکه در روح هستید، اگر چنین است که روح خدا در شما ساکن است.

15 زیرا شما روح اسارت را برای ترس دوباره دریافت نکرده اید. اما شما روح فرزندخواندگی را دریافت کرده اید که به وسیله آن فریاد می زنیم ابا ای پدر.

16 خود روح با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم.

17 و اگر فرزندان، پس وارثان; وارثان خدا و مشترکان مسیح.

7. Romans 8 : 1, 2, 5-9 (to 1st .), 15-17 (to 2nd ;)

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

5     For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

6     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

7     Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.

8     So then they that are in the flesh cannot please God.

9     But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you.

15     For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ;علم و بهداشت


1 . 111: 24 (مسیحی) - 25

علم مسیحی با اشتیاق نسل بشر برای معنویت روبرو می شود.

1. 111 : 24 (Christian)-25

Christian Science meets a yearning of the human race for spirituality.

2 . 60: 31-1

لذت های بالاتر به تنهایی می تواند هوس های انسان جاودانه را ارضا کند.

2. 60 : 31-1

Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man.

3 . 239: 16-22، 29-32

برای اطمینان از پیشرفت خود، باید یاد بگیریم که محبت های ما در کجا قرار می گیرد و چه کسی را به عنوان خدا می شناسیم و از آنها اطاعت می کنیم. اگر عشق الهی به ما نزدیک‌تر، عزیزتر و واقعی‌تر می‌شود، ماده تسلیم روح می‌شود. اشیایی که دنبال می‌کنیم و روحیه‌ای که نشان می‌دهیم دیدگاه ما را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که چه چیزی برنده می‌شویم.

عقل کامل، کمال را می فرستد، زیرا خدا عقل است. عقل فانی ناقص تشابهات خود را می فرستد که حکیم گفت: "همه باطل است".

3. 239 : 16-22, 29-32

To ascertain our progress, we must learn where our affections are placed and whom we acknowledge and obey as God. If divine Love is becoming nearer, dearer, and more real to us, matter is then submitting to Spirit. The objects we pursue and the spirit we manifest reveal our standpoint, and show what we are winning.

The perfect Mind sends forth perfection, for God is Mind. Imperfect mortal mind sends forth its own resemblances, of which the wise man said, "All is vanity."

4 . 272: 19-27

این معنویت بخشیدن به اندیشه و مسیحی کردن زندگی روزمره است، بر خلاف نتایج مسخره هولناک وجود مادی. این عفاف و پاکی است، در مقابل گرایش های نزولی و جاذبه زمینی نفسانیات و ناپاکی، که حقیقتاً منشأ الهی و عملکرد علم مسیحیت را تأیید می کند. پیروزی های علم مسیحی در نابودی خطا و شر ثبت شده است که از آن اعتقادات ناگوار گناه، بیماری و مرگ منتشر می شود.

4. 272 : 19-27

It is the spiritualization of thought and Christianization of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce of material existence; it is chastity and purity, in contrast with the downward tendencies and earthward gravitation of sensualism and impurity, which really attest the divine origin and operation of Christian Science. The triumphs of Christian Science are recorded in the destruction of error and evil, from which are propagated the dismal beliefs of sin, sickness, and death.

5 . 262: 17-26

ایوب گفت: "از شنیدن گوش از تو شنیده‌ام، اما اکنون چشم من تو را می‌بیند". فانی ها افکار ایوب را تکرار خواهند کرد، زمانی که درد و لذت مفروض ماده دیگر غالب نشود.

آنها سپس تخمین نادرست زندگی و شادی، شادی و غم را کنار می گذارند و به سعادت عشق ورزیدن بی خود، صبورانه کار کردن و غلبه بر هر چیزی که شبیه خدا نیست دست می یابند. با شروع از یک نقطه بالاتر، شخص به طور خود به خود بالا می رود، حتی اگر نور بدون تلاش، نور ساطع می کند. زیرا "هرجا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود."

5. 262 : 17-26

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God. Starting from a higher standpoint, one rises spontaneously, even as light emits light without effort; for "where your treasure is, there will your heart be also."

6 . 535: 10-18

علم الهی ضربه اصلی خود را به پایه های مادی فرضی زندگی و هوش می زند. بت پرستی را محکوم می کند. اعتقاد به خدایان دیگر، دیگر خالقان، و دیگر مخلوقات باید قبل از علم مسیحیت پایین بیاید. نتایج گناه همانطور که در بیماری و مرگ نشان داده شده است را آشکار می کند. چه زمانی انسان از دروازه باز علوم مسیحی به بهشت روح، به میراث اولین متولدین در میان انسان ها عبور خواهد کرد؟ حقیقت در واقع "راه" است.

6. 535 : 10-18

Divine Science deals its chief blow at the supposed material foundations of life and intelligence. It dooms idolatry. A belief in other gods, other creators, and other creations must go down before Christian Science. It unveils the results of sin as shown in sickness and death. When will man pass through the open gate of Christian Science into the heaven of Soul, into the heritage of the first born among men? Truth is indeed " the way."

7 . 146: 2 (را) -20

مسیحیان باستان شفا دهنده بودند. چرا این عنصر مسیحیت از بین رفته است؟ زیرا نظام های دینی ما کم و بیش توسط سیستم های پزشکی ما اداره می شود. اولین بت پرستی ایمان به ماده بود. مکاتب به جای ایمان به خدا، ایمان به مواد مخدر را مد کرده اند. با اعتماد به ماده برای از بین بردن اختلاف خود، سلامت و هماهنگی قربانی شده است. چنین نظام‌هایی عاری از سرزندگی نیروی معنوی هستند که به وسیله آن حس مادی خدمتگزار علم می‌شود و دین شبیه مسیح می‌شود.

طب مادی، داروها را جایگزین قدرت خدا - حتی قدرت ذهن - برای شفای بدن می کند. مکتب برای نجات به شخص، به جای اصل الهی، عیسی مرد می چسبد. و علم او، شفا دهنده خدا، خاموش می شود. چرا؟ زیرا حقیقت، مواد مخدر مادی را از قدرت خیالی آنها سلب می کند و روح را به برتری می پوشاند.

7. 146 : 2 (The)-20

The ancient Christians were healers. Why has this element of Christianity been lost? Because our systems of religion are governed more or less by our systems of medicine. The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity. By trusting matter to destroy its own discord, health and harmony have been sacrificed. Such systems are barren of the vitality of spiritual power, by which material sense is made the servant of Science and religion becomes Christlike.

Material medicine substitutes drugs for the power of God — even the might of Mind — to heal the body. Scholasticism clings for salvation to the person, instead of to the divine Principle, of the man Jesus; and his Science, the curative agent of God, is silenced. Why? Because truth divests material drugs of their imaginary power, and clothes Spirit with supremacy.

8 . 174: 4-14

آیا تمدن فقط یک شکل عالی بت پرستی است، که انسان باید در برابر گوشت، در برابر فلانل، حمام، رژیم غذایی، ورزش و هوا تعظیم کند؟ هیچ چیز جز قدرت الهی نمی تواند آنقدر برای انسان انجام دهد که او می تواند برای خودش انجام دهد.

قدم‌های اندیشه که از نقطه‌نظرهای مادی بالا می‌رود، آهسته است و شبی طولانی را برای مسافر به تصویر می‌کشد. اما فرشتگان حضور او - شهودهای معنوی که به ما می گویند چه زمانی "شب دور است، روز نزدیک است" - نگهبانان ما در تاریکی هستند.

8. 174 : 4-14

Is civilization only a higher form of idolatry, that man should bow down to a flesh-brush, to flannels, to baths, diet, exercise, and air? Nothing save divine power is capable of doing so much for man as he can do for himself.

The footsteps of thought, rising above material standpoints, are slow, and portend a long night to the traveller; but the angels of His presence — the spiritual intuitions that tell us when "the night is far spent, the day is at hand" — are our guardians in the gloom.

9 . 120: 7-24

علم شهادت نادرست حواس فیزیکی را معکوس می کند و با این وارونگی فانی ها به حقایق اساسی هستی می رسند. آنگاه ناگزیر این سؤال پیش می آید که: اگر انسان حواس مادی به سلامت او دلالت کند، آیا بیمار است؟ نه! زیرا ماده نمی تواند هیچ شرطی برای انسان ایجاد کند. و اگر حواس بگوید بیمار است خوب است؟ بله، او در علم خوب است که در آن سلامتی طبیعی و بیماری غیرطبیعی است.

سلامتی شرط ماده نیست، بلکه شرط ذهن است. و همچنین حواس مادی نمی تواند گواهی قابل اعتمادی در مورد موضوع سلامت داشته باشد. علم شفای ذهن نشان می‌دهد که برای هیچ چیز غیر از ذهن غیرممکن است که واقعاً شهادت دهد یا وضعیت واقعی انسان را به نمایش بگذارد. بنابراین، اصل الهی علم، با برعکس کردن شهادت حواس جسمانی، انسان را به طور هماهنگ در حقیقت که تنها مبنای سلامتی است، آشکار می سازد. و بنابراین علم همه بیماری ها را انکار می کند، بیماران را شفا می دهد، شواهد نادرست را از بین می برد، و منطق مادی را رد می کند.

9. 120 : 7-24

Science reverses the false testimony of the physical senses, and by this reversal mortals arrive at the fundamental facts of being. Then the question inevitably arises: Is a man sick if the material senses indicate that he is in good health? No! for matter can make no conditions for man. And is he well if the senses say he is sick? Yes, he is well in Science in which health is normal and disease is abnormal.

Health is not a condition of matter, but of Mind; nor can the material senses bear reliable testimony on the subject of health. The Science of Mind-healing shows it to be impossible for aught but Mind to testify truly or to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Science, reversing the testimony of the physical senses, reveals man as harmoniously existent in Truth, which is the only basis of health; and thus Science denies all disease, heals the sick, overthrows false evidence, and refutes materialistic logic.

10 . 180: 31-8

برای کاهش التهاب، حل کردن یک تومور، یا درمان بیماری ارگانیک، حقیقت الهی را قوی‌تر از همه داروهای پایین‌تر یافته‌ام. و چرا نه، زیرا ذهن، خدا، منشأ و شرط همه هستی است؟ قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه بدن، ماده، بی نظم است، باید پرسید: "تو کیستی که به روح پاسخ می دهی؟ آیا ماده می تواند خودش صحبت کند، یا مسائل زندگی را در بر می گیرد؟" ماده ای که نه می تواند رنج بکشد و نه لذت ببرد، شراکتی با درد و لذت ندارد، اما باور فانی چنین مشارکتی دارد.

10. 180 : 31-8

To reduce inflammation, dissolve a tumor, or cure organic disease, I have found divine Truth more potent than all lower remedies. And why not, since Mind, God, is the source and condition of all existence? Before deciding that the body, matter, is disordered, one should ask, "Who art thou that repliest to Spirit? Can matter speak for itself, or does it hold the issues of life?" Matter, which can neither suffer nor enjoy, has no partnership with pain and pleasure, but mortal belief has such a partnership.

11 . 425: 15-28

انسان فانی وقتی بیاموزد که ماده هرگز هستی را حفظ نکرده و هرگز نمی تواند خدا را که حیات انسان است نابود کند، کمتر فانی خواهد بود. وقتی این درک شود، بشر معنوی تر خواهد شد و می داند که چیزی برای مصرف وجود ندارد، زیرا روح، خدا، همه چیز است. اگر باور مصرف باشد چه؟ خدا برای انسان بیشتر از اعتقادش است و هر چه ما ماده یا قوانین آن را کمتر بشناسیم، جاودانگی بیشتری داریم. هشیاری وقتی بدن بهتری می سازد که ایمان به ماده غلبه کرده باشد. باور مادی را با درک معنوی تصحیح کنید و روح شما را دوباره شکل خواهد داد. دیگر هرگز نمی ترسی مگر اینکه خدا را آزار دهید و هرگز باور نخواهید کرد که قلب یا قسمتی از بدن شما را نابود کند.

11. 425 : 15-28

Mortal man will be less mortal, when he learns that matter never sustained existence and can never destroy God, who is man's Life. When this is understood, mankind will be more spiritual and know that there is nothing to consume, since Spirit, God, is All-in-all. What if the belief is consumption? God is more to a man than his belief, and the less we acknowledge matter or its laws, the more immortality we possess. Consciousness constructs a better body when faith in matter has been conquered. Correct material belief by spiritual understanding, and Spirit will form you anew. You will never fear again except to offend God, and you will never believe that heart or any portion of the body can destroy you.

12 . 468: 8-15

سوال - بیان علمی هستی چیست؟

پاسخ. - در ماده حیات، حقیقت، هوش و جوهر وجود ندارد. همه، ذهن نامتناهی و تجلی نامتناهی آن است، زیرا خداوند همه چیز است. روح حقیقت جاودانه است. ماده خطای فانی است روح واقعی و ابدی است. ماده امری غیر واقعی و زمانی است. روح خداست و انسان تصویر و تشبیه اوست. بنابراین انسان مادی نیست; او روحانی است.

12. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6