یکشنبه ، فوریه 20 ، 2022.موضوع — معرفت

SubjectMind

متن طلایی: یعقوب 1: 5

"اگر کسی از شما فاقد خرد است، از خدا بخواهد که به همه مردم می‌بخشد و سرزنش نمی‌کند. و به او داده خواهد شد."۔Golden Text: James 1 : 5

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████12 عقل کجا پیدا می شود؟ و جایگاه تفاهم کجاست؟

13 انسان بهای آن را نمی داند. نه در سرزمین زندگان یافت می شود.

14 ژرفا می گوید در من نیست و دریا می گوید با من نیست.

15 نمی توان آن را با طلا بدست آورد و نقره را به قیمت آن سنجید.

20 پس عقل از کجا می آید؟ و جایگاه تفاهم کجاست؟

23 خداوند راه آن را می فهمد و جایگاه آن را می داند.

28 و به انسان گفت: اینک ترس از خداوند حکمت است. و دور شدن از شر، فهم است.

Responsive Reading: Job 28 : 12-15, 20, 23, 28

12.     Where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?

13.     Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.

14.     The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.

15.     It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.

20.     Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?

23.     God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.

28.     And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 119: 33، 34

33 ای خداوند راه فرایض خود را به من بیاموز. و من آن را تا آخر حفظ خواهم کرد.

34 مرا درک کن تا شریعت تو را نگاه دارم. بله، من آن را با تمام قلب خود رعایت خواهم کرد.

1. Psalm 119 : 33, 34

33     Teach me, O Lord, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.

34     Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.

2 . ضرب المثل ها 2: 1-7

1 پسرم، اگر می خواهی سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود پنهان کنی.

2 تا گوش خود را به خرد متمایل كنی و دل خود را به عقل بكار آور.

3 آری، اگر پس از دانش فریاد بزنی و صدایت را برای فهم بلند کنی.

4 اگر او را مانند نقره می‌جویی و او را مانند گنجینه‌های مخفی می‌جویی.

5 آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و معرفت خدا را خواهی یافت.

6 زیرا خداوند حکمت می‌دهد و از دهان او دانش و فهم بیرون می‌آید.

7 او حکمت سالمی را برای عادلان قرار می‌دهد و برای آنانی که راست می‌روند سپر است.

2. Proverbs 2 : 1-7

1     My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2     So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;

3     Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

4     If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

5     Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.

6     For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

7     He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.

3 . 1 پادشاهان 3: 3 (به:)، 5-7، 9-12 (به ؛)

3 و سلیمان خداوند را دوست داشت و بر اساس فرایض پدرش داود رفتار می‌کرد.

5 خداوند در جبعون شبانه به سلیمان در خواب ظاهر شد و خدا گفت: چه چیزی به تو خواهم داد.

6 و سلیمان گفت: به غلام خود، پدرم داوود، رحمت بزرگی نشان دادی، چنانکه در حضور تو به راستی و عدالت و راستی دل با تو سلوک می‌کرد. و این مهربانی بزرگ را برای او نگه داشتی که پسری به او عطا کردی تا بر تخت او بنشیند، مانند امروز.

7 و اکنون ای خداوند، خدای من، تو غلام خود را به جای پدرم داوود به پادشاهی برگزیده ای، و من کودک کوچکی هستم و نمی دانم چگونه بیرون بروم یا وارد شوم.

9 پس به بنده خود دلی فهیم عطا کن تا قومت را داوری کند تا خوب و بد را تشخیص دهم. زیرا چه کسی می تواند این قوم بزرگ تو را قضاوت کند؟

10 و این سخن خداوند را خشنود کرد که سلیمان این را پرسید.

11 و خدا به او گفت: زیرا تو این را خواستی و عمر طولانی از خود نخواستی. نه برای خود ثروت طلب کرده ای و نه جان دشمنانت را خواسته ای. اما برای تشخیص قضاوت از خود فهم خواسته‌ای.

12 اینک من طبق گفته تو عمل کردم: اینک من به تو قلبی دانا و فهیم بخشیم.

3. I Kings 3 : 3 (to :), 5-7, 9-12 (to ;)

3     And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father:

5     In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night: and God said, Ask what I shall give thee.

6     And Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee; and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day.

7     And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father: and I am but a little child: I know not how to go out or come in.

9     Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad: for who is able to judge this thy so great a people?

10     And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.

11     And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life; neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies; but hast asked for thyself understanding to discern judgment;

12     Behold, I have done according to thy words: lo, I have given thee a wise and an understanding heart;

4 . اشعیا 11: 1-5

1 و از ساقه یسی میله ای بیرون خواهد آمد و شاخه ای از ریشه های او خواهد رویید.

2 و روح خداوند بر او خواهد نشست، روح حکمت و خرد، روح مشورت و قدرت، روح دانش و ترس از خداوند.

3 و او را در ترس خداوند دانا خواهد ساخت و بر حسب چشمان خود داوری نخواهد کرد و بر حسب شنیدن گوشهای خود ملامت نخواهد کرد.

4 اما فقیران را به عدالت داوری خواهد کرد و برای فروتنان زمین به انصاف توبیخ خواهد کرد و با عصای دهان خود زمین را خواهد زد و با نفس لبهای خود شریران را خواهد کشت.

5 و عدالت، کمربند کمر او و وفاداری کمربند افسار او خواهد بود.

4. Isaiah 11 : 1-5

1     And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

2     And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord;

3     And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:

4     But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

5     And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.

5 . متی 2: 1 (عیسی) (به 1)

1 عیسی در بیت لحم یهودیه در روزگار هیرودیس پادشاه متولد شد.

5. Matthew 2 : 1 (Jesus) (to 1st ,)

1     Jesus was born in Bethlehem of Judæa in the days of Herod the king,

6 . لوقا 2: 40-43 (به ؛)، 46، 47، 52

40 و کودک رشد کرد و در روح قوی شد و از حکمت پر شد و فیض خدا بر او بود.

41 والدین او هر سال در عید فصح به اورشلیم می‌رفتند.

42 و چون دوازده ساله شد، طبق رسم عید به اورشلیم رفتند.

43 و چون ایام به پایان رسید، در بازگشت، عیسی طفل در اورشلیم ماند.

46 و واقع شد که پس از سه روز او را در معبد یافتند که در میان پزشکان نشسته بود و هر دو به آنها گوش می داد و از آنها سؤال می کرد.

47 و همه کسانی که او را شنیدند از درک و پاسخ او شگفت زده شدند.

52 و عیسی در حکمت و قامت و بر نعمت خدا و انسان فزونی یافت.

6. Luke 2 : 40-43 (to ;), 46, 47, 52

40     And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

41     Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.

42     And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.

43     And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem;

46     And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

47     And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

52     And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

7 . متی 12: 22-28

22 آنگاه شخص شیطان پرستی را نزد او آوردند که کور و لال بود و او را شفا داد. به گونه ای که کور و گنگ هم می گفت و هم می دید.

23 جمیع قوم تعجب کردند و گفتند: آیا این پسر داود نیست؟

24 اما چون فریسیان این را شنیدند، گفتند: این شخص شیاطین را بیرون نمی‌کند مگر به‌وسیله بلزبوب، امیر شیاطین.

25 عیسی افکار آنها را دانست و به آنها گفت: «هر پادشاهی که بر ضد خود تقسیم شود ویران می شود. و هر شهر یا خانه ای که در برابر خود تقسیم شود، پایدار نخواهد ماند.

26 و اگر شيطان شيطان را بيرون كند، بر ضد خود متفرق شده است. پس پادشاهی او چگونه خواهد ماند؟

27 و اگر من به وسیله بعلزبوب شیاطین را بیرون می کنم، فرزندان شما به وسیله چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ پس آنها قضاوت شما خواهند بود.

28 اما اگر من شیاطین را به وسیله روح خدا بیرون کنم، پادشاهی خدا نزد شما خواهد آمد.

7. Matthew 12 : 22-28

22     Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

8 . 1 کورینتیانس 2: 9 (مانند)، 10، 12

9 ... چنانکه مکتوب است، چیزهایی را که خدا برای دوستداران او آماده کرده است، چشم ندیده و گوش نشنیده است و به قلب انسان وارد نشده است.

10 اما خدا آنها را به وسیله روح خود بر ما آشکار کرده است، زیرا روح همه چیز را بررسی می کند، آری، چیزهای عمیق خدا را.

12 اکنون روح جهان را نگرفتیم، بلکه روحی را که از خداست، دریافت کردیم. تا بتوانیم چیزهایی را که به طور رایگان از جانب خدا به ما داده شده است، بدانیم.

8. I Corinthians 2 : 9 (as), 10, 12

9     …as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

9 . فیلیپیایی ها 2: 5

5 این فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود:

9. Philippians 2 : 5

5     Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:علم و بهداشت


1 . 275 : 6-8 (به 1)، 14-24

نقطه شروع علم الهی این است که خدا، روح، همه چیز است و هیچ قدرت و عقل دیگری وجود ندارد.

همه جوهر، هوش، حکمت، هستی، جاودانگی، علت و معلول از آن خداست. اینها صفات اوست، مظاهر ابدی اصل لایتناهی الهی، عشق. هیچ حکمتی جز حکمت او نیست. هیچ حقیقتی درست نیست، هیچ عشقی دوست داشتنی نیست، هیچ زندگی ای جز زندگی الهی نیست. هیچ خیری نیست، اما خیری که خدا عطا می کند.

مابعدالطبیعه الهی، همانطور که به درک معنوی نازل شده است، به وضوح نشان می دهد که همه ذهن است، و ذهن، خدا، قادر مطلق، همه جا حضور، دانای مطلق، یعنی همه قدرت، همه حضور، همه علم است. از این رو همه در واقعیت تجلی ذهن هستند.

1. 275 : 6-8 (to 1st ,), 14-24

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind,

All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

2 . 591 : 16-20

ذهن تنها من، یا ما؛ تنها روح، روح، اصل الهی، جوهر، زندگی، حقیقت، عشق. خدای یگانه؛ نه آنچه در انسان است، بلکه اصل الهی یا خدایی است که انسان بیان کامل و کامل آن است. خدایی که طرح می کند اما ترسیم نمی شود.

2. 591 : 16-20

Mind. The only I, or Us; the only Spirit, Soul, divine Principle, substance, Life, Truth, Love; the one God; not that which is in man, but the divine Principle, or God, of whom man is the full and perfect expression; Deity, which outlines but is not outlined.

3 . 204: 27 (به) -29

... در علم هرگز نمی توان گفت که انسان ذهنی مخصوص به خود دارد و متمایز از خداوند است.

3. 204 : 27 (in)-29

…in Science it can never be said that man has a mind of his own, distinct from God, the all Mind.

4 . 478: 14-17، 20-26

سوال - آیا مغز فکر می کند و اعصاب احساس می کنند و آیا در ماده هوش وجود دارد؟

پاسخ. - نه، اگر خدا راست باشد و انسان فانی دروغگو باشد. ... چگونه هوش می تواند در ماده ساکن شود در حالی که ماده غیرهوشمند است و لوب های مغز نمی توانند فکر کنند؟ ماده نمی تواند کارکردهای ذهن را انجام دهد. خطا می گوید: "من انسان هستم" اما این باور فانی و به دور از واقعیت است. از ابتدا تا انتها، هر آنچه فانی است از باورهای مادی انسان تشکیل شده است و نه چیز دیگری.

4. 478 : 14-17, 20-26

Question. — Does brain think, and do nerves feel, and is there intelligence in matter?

Answer. — No, not if God is true and mortal man a liar. … How can intelligence dwell in matter when matter is non-intelligent and brain-lobes cannot think? Matter cannot perform the functions of Mind. Error says, "I am man;" but this belief is mortal and far from actual. From beginning to end, whatever is mortal is composed of material human beliefs and of nothing else.

5 . 2: 23 (خدا هوش است) - 25

خدا هوش است. آیا می توانیم ذهن نامتناهی را از چیزی که او قبلاً درک نکرده است آگاه کنیم؟

5. 2 : 23 (God is intelligence)-25

God is intelligence. Can we inform the infinite Mind of anything He does not already comprehend?

6 . 151: 20-30

هر کارکرد انسان واقعی توسط ذهن الهی اداره می شود. ذهن انسان قدرتی برای کشتن یا درمان ندارد و هیچ کنترلی بر انسان خدا ندارد. ذهن الهی که انسان را آفرید، تصویر و شباهت خود را حفظ می کند. همانطور که سنت پل اعلام می کند ذهن انسان با خدا مخالف است و باید به تعویق افتاد. آنچه واقعاً وجود دارد، ذهن الهی و ایده آن است و در این ذهن، کل هستی هماهنگ و جاودانه است. راه مستقیم و باریک، دیدن و تصدیق این حقیقت، تسلیم شدن در برابر این قدرت و پیروی از رهنمودهای حق است.

6. 151 : 20-30

Every function of the real man is governed by the divine Mind. The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

7 . 206: 6-14

این ولایت حس معنوی است که انسان را اداره کند. اندیشه مادی، خطاکار، انسان هم بر بدن و هم از طریق آن به طور مضر عمل می کند.

اراده قادر به انجام هر بدی است. هرگز نمی تواند بیماران را شفا دهد، زیرا دعای ستمکاران است. در حالی که اعمال احساسات - امید، ایمان، عشق - دعای صالحان است. این دعا که به جای حواس با علم اداره می شود، بیماران را شفا می دهد.

7. 206 : 6-14

It is the province of spiritual sense to govern man. Material, erring, human thought acts injuriously both upon the body and through it.

Will-power is capable of all evil. It can never heal the sick, for it is the prayer of the unrighteous; while the exercise of the sentiments — hope, faith, love — is the prayer of the righteous. This prayer, governed by Science instead of the senses, heals the sick.

8 . 315: 3-10

این جمله استاد ما که "من و پدرم یکی هستیم" او را از الهیات مکتبی خاخام ها جدا کرد. درک بهتر او از خدا برای آنها توبیخ بود. او فقط یک ذهن را می شناخت و هیچ ادعایی نسبت به دیگری نداشت. او می دانست که نفس به جای جسم، ذهن است و ماده، گناه و شر، ذهن نیستند، و درک او از این علم الهی، کفر و انزجار عصر را برای او به ارمغان آورد.

8. 315 : 3-10

That saying of our Master, "I and my Father are one," separated him from the scholastic theology of the rabbis. His better understanding of God was a rebuke to them. He knew of but one Mind and laid no claim to any other. He knew that the Ego was Mind instead of body and that matter, sin, and evil were not Mind; and his understanding of this divine Science brought upon him the anathemas of the age.

9 . 216: 11-18

درک اینکه ایگو ذهن است و فقط یک ذهن یا هوش وجود دارد، بلافاصله شروع می شود تا خطاهای حس فانی را از بین ببرد و حقیقت حس فناناپذیر را تامین کند. این درک بدن را هماهنگ می کند. اعصاب، استخوان ها، مغز و غیره را به جای ارباب، خدمتکار می کند. اگر انسان تحت قانون ذهن الهی اداره شود، بدن او تسلیم حیات جاودانی و حقیقت و عشق است.

9. 216 : 11-18

The understanding that the Ego is Mind, and that there is but one Mind or intelligence, begins at once to destroy the errors of mortal sense and to supply the truth of immortal sense. This understanding makes the body harmonious; it makes the nerves, bones, brain, etc., servants, instead of masters. If man is governed by the law of divine Mind, his body is in submission to everlasting Life and Truth and Love.

10 . 128: 11-19

ذهن انسان، آغشته به این درک معنوی، انعطاف پذیرتر می شود، می تواند استقامت بیشتری داشته باشد، تا حدودی از خود می گریزد و به آرامش کمتری نیاز دارد. آگاهی از علم رشد توانایی ها و امکانات نهفته انسان. فضای فکر را گسترش می دهد و به انسان های فانی دسترسی به قلمروهای وسیع تر و بالاتر می دهد. متفکر را به هوای بومی خود از بینش و تیزبینی می برد.

10. 128 : 11-19

The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

11 . 191: 4-13، 16-20

از آنجایی که فانی ها از این توهم که بیش از یک ذهن وجود دارد، بیش از یک خدا دست بردارند، انسان به مثابه خدا ظاهر می شود و این انسان ابدی در آن شباهت هیچ عنصر مادی را شامل نمی شود.

به عنوان یک اساس نظری و مادی زندگی، تصور نادرست از هستی، اصل معنوی و الهی انسان بر اندیشه انسان سر می‌زند و آن را به "جایی که کودک خردسال بود" - حتی به تولد یک پیر جدید - هدایت می‌کند. ایده، به حس معنوی وجود و آنچه زندگی شامل می شود.

اندیشه انسان باید خود را از مادیات و اسارت خودساخته رها کند. دیگر نباید از سر، قلب یا ریه ها بپرسد: چشم انداز انسان برای زندگی چیست؟ ذهن درمانده نیست. هوش قبل از غیر هوش خاموش نیست.

11. 191 : 4-13, 16-20

As mortals give up the delusion that there is more than one Mind, more than one God, man in God's likeness will appear, and this eternal man will include in that likeness no material element.

As a material, theoretical life-basis is found to be a misapprehension of existence, the spiritual and divine Principle of man dawns upon human thought, and leads it to "where the young child was," — even to the birth of a new-old idea, to the spiritual sense of being and of what Life includes.

The human thought must free itself from self-imposed materiality and bondage. It should no longer ask of the head, heart, or lungs: What are man's prospects for life? Mind is not helpless. Intelligence is not mute before non-intelligence.

12 . 180: 25-30

وقتی انسان توسط خدا اداره می شود، ذهن همیشه حاضر که همه چیز را درک می کند، انسان می داند که با خدا همه چیز ممکن است. تنها راه رسیدن به این حقیقت زنده، که بیماران را شفا می دهد، در علم ذهن الهی است که توسط مسیح عیسی تعلیم و نشان داده شده است.

12. 180 : 25-30

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ Jesus.

13 . 276: 1-11

داشتن خدای واحد، ذهن واحد، قدرتی را که بیماران را شفا می‌دهد، آشکار می‌سازد، و این گفته‌های کتاب مقدس، "من خداوند هستم که تو را شفا می‌دهم" و "من فدیه یافته‌ام" را تحقق می‌بخشد. هنگامی که احکام الهی درک می شوند، پایه های مشارکت را آشکار می کنند، که در آن یک ذهن با ذهن دیگر در جنگ نیست، بلکه همه دارای یک روح هستند، خدا، یک منبع هوشمند، مطابق با دستور کتاب مقدس: "این ذهن را در خود قرار دهید. شما که در مسیح عیسی نیز بودید." انسان و آفریدگار او در علم الهی همبستگی دارند و شعور واقعی فقط به چیزهای خدا آگاه است.

13. 276 : 1-11

Having one God, one Mind, unfolds the power that heals the sick, and fulfils these sayings of Scripture, "I am the Lord that healeth thee," and "I have found a ransom." When the divine precepts are understood, they unfold the foundation of fellowship, in which one mind is not at war with another, but all have one Spirit, God, one intelligent source, in accordance with the Scriptural command: "Let this Mind be in you, which was also in Christ Jesus." Man and his Maker are correlated in divine Science, and real consciousness is cognizant only of the things of God.

14 . 231: 30-2

انسان، که توسط خالق خود اداره می شود، و عقل دیگری ندارد، - با استناد به این جمله انجیل که "همه چیز توسط او [کلام خدا] ساخته شده است و بدون او چیزی ساخته نشده است" - می تواند بر گناه پیروز شود.

14. 231 : 30-2

Man, governed by his Maker, having no other Mind, — planted on the Evangelist's statement that "all things were made by Him [the Word of God]; and without Him was not anything made that was made," — can triumph over sin, sickness, and death.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████