یکشنبه ، مارس 19، 2023موضوع — جوهر

SubjectMatter

متن طلایی: امثال 28: 6

"فقیری که به راستی خود راه می‌رود بهتر است از کسی که در راه خود منحرف است، هر چند ثروتمند باشد."۔Golden Text: Proverbs 28 : 6

Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 خداوند را ستایش کنید. خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد و از اوامر او بسیار لذت می برد.

2 نسل او بر زمین نیرومند خواهد بود و نسل راستگویان برکت خواهند یافت.

3 مال و ثروت در خانه او خواهد بود و عدالت او تا ابدالاباد است.

4 روشنایی در تاریکی برای راست قائلان برمی‌خیزد: او بخشنده و سرشار از شفقت و عادل است.

5 انسان نیکوکار احسان می کند و قرض می دهد و با احتیاط کار خود را هدایت می کند.

9 پراکنده کرده، به فقرا بخشیده است. عدالت او جاودانه است. شاخ او با افتخار بلند خواهد شد.

Responsive Reading: Psalm 112 : 1-5, 9

1.     Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.

2.     His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.

3.     Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.

4.     Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.

5.     A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.

9.     He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 49: 1-4، 6-11، 16-18

1 ای مردم این را بشنوید. ای همه ساکنان جهان گوش فرا دهید:

2 هر دو پست و بالا، غنی و فقیر، با هم.

3 دهان من از حکمت سخن خواهد گفت. و مراقبه قلب من از درک است.

4 گوش خود را به مَثَلی متمایل خواهم کرد: سخن تاریک خود را بر چنگ باز خواهم کرد.

6 آنها که به مال خود اعتماد می کنند و به فراوانی ثروت خود می بالند.

7 هیچ یک از آنها به هیچ وجه نمی تواند برادر خود را فدیه دهد و به خدا فدیه نمی دهد

8 او: (زیرا فدیه روح آنها گرانبها است و برای همیشه متوقف می شود:) که او

9 باید تا ابد زنده بماند و فساد را نبیند.

10 زیرا می بیند که دانایان می میرند و احمق و آدم بی خرد نیز هلاک می شوند و ثروت خود را به دیگران واگذار می کنند.

11 فکر باطنی آنها این است که خانه هایشان تا ابد باقی خواهد ماند و خانه هایشان برای همه نسل ها. آنها سرزمین های خود را به نام خود می نامند.

16 وقتی کسی ثروتمند می شود و جلال خانه اش زیاد می شود نترس. برای

17 وقتی بمیرد، چیزی با خود نخواهد برد و جلال او پس از او نازل نخواهد شد.

18 اگر چه تا زمانی که زنده بود، روح خود را برکت داد، و مردم تو را ستایش خواهند کرد، هنگامی که به خود نیکی کنی.

1. Psalm 49 : 1-4, 6-11, 16-18

1     Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:

2     Both low and high, rich and poor, together.

3     My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.

4     I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.

6     They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

7     None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

8     (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:)

9     That he should still live for ever, and not see corruption.

10     For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others.

11     Their inward thought is, that their houses shall continue for ever, and their dwelling places to all generations; they call their lands after their own names.

16     Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;

17     For when he dieth he shall carry nothing away: his glory shall not descend after him.

18     Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.

2 . لوقا 7: 6 (عیسی) (به.)

6 عیسی با آنها رفت.

2. Luke 7 : 6 (Jesus) (to .)

6     Jesus went with them.

3 . لوقا 12: 13-21

13 ... یکی از اعضای گروه به او گفت: "استاد، با برادرم صحبت کن که او ارث را با من تقسیم کند."

14 و به او گفت: ای ای مرد، چه کسی مرا بر تو قاضی یا جداکننده قرار داد؟

15 و او به آنها گفت: مواظب باشید و از طمع برحذر باشید، زیرا زندگی انسان به فراوانی چیزهایی که در اختیار دارد نیست.

16 و برای ایشان مَثَلی زد و گفت: زمین مردی ثروتمند به وفور بیرون آورد.

17 و در درون خود فکر کرد و گفت: چه کنم، زیرا جایی برای دادن میوه ندارم؟

18 و او گفت: من چنین خواهم کرد: انبارهای خود را خراب خواهم کرد و بزرگتر خواهم ساخت. و همه ثمرات و اموال خود را در آنجا عطا خواهم کرد.

19 و به جان خود خواهم گفت ای جان، تو اموال زیادی برای سالیان دراز داری. آسوده باش، بخور، بیاشام و شاد باش.

20 اما خدا به او گفت: ای احمق، این شب از تو خواسته می شود. پس آن چیزهایی که تو فراهم کرده ای کیست؟

21 کسی که برای خود گنج جمع می کند و نزد خدا ثروتمند نیست نیز چنین است.

3. Luke 12 : 13-21

13     And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.

14     And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?

15     And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

16     And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:

17     And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?

18     And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.

19     And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry.

20     But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided?

21     So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

4 . اعمال 20: 1 (پولوس)، 32-35

1 پولس شاگردان را نزد خود خواند و آنها را در آغوش گرفت و رفت تا به مقدونیه برود.

32 و اکنون ای برادران، شما را به خدا و کلام فیض او می سپارم که می تواند شما را بنا کند و در میان همه مقدسات به شما میراث دهد.

33 من طمع به نقره یا طلا یا لباس هیچ کس نداشتم.

34 آری، شما خودتان می دانید که این دست ها به نیازهای من و کسانی که با من بودند خدمت کرده اند.

35 من همه چیز را به شما نشان دادم که چگونه باید اینقدر تلاش کنید که از ضعیفان حمایت کنید و سخنان عیسی خداوند را به خاطر بسپارید که چگونه گفت: دادن مبارکتر از گرفتن است.

4. Acts 20 : 1 (Paul), 32-35

1     Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia.

32     And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.

33     I have coveted no man’s silver, or gold, or apparel.

34     Yea, ye yourselves know, that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me.

35     I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.

5 . 1 تیموتی 6: 17-19

17 از کسانی که در این جهان ثروتمند هستند بخواهید که نه فکرشان بزرگ باشد و نه به ثروت های نامعلوم اعتماد کنند ، بلکه به خدای زنده ای که همه چیز را به ما می دهد تا از آن لذت ببریم ، اطمینان حاصل کنند.

18 این که آنها کارهای نیک انجام دهند ، که در کارهای خوب غنی باشند ، آماده توزیع باشند ، مایل به برقراری ارتباط باشند.

19 برای خود یک پایه خوب در برابر زمان آینده آماده کرده اند تا بتوانند زندگی جاودانه را در دست بگیرند.

5. I Timothy 6 : 17-19

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

6 . اعمال 5: 1 (یک مرد) - 11

1 ... مردی به نام حنانیا با همسرش سافیرا ملکی را فروختند.

2 و بخشی از قیمت را که همسرش نیز از آن آگاه بود، پس گرفت و مقداری را آورد و به پای رسولان گذاشت.

3 اما پطرس گفت: حنانیا، چرا شیطان قلب تو را پر کرده است که به روح القدس دروغ بگویی و بخشی از قیمت زمین را نگه داری؟

4 تا زمانی که باقی ماند، آیا مال تو نبود؟ و آیا پس از فروختن آن در اختیار تو نبود؟ چرا این چیز را در دل خود تصور کردی؟ تو به مردم دروغ نگفتی، بلکه به خدا.

5 و حنانیا با شنیدن این سخنان به زمین افتاد و روح را تسلیم کرد و ترس شدیدی بر همه کسانی که این سخنان را شنیدند، رسید.

6 و جوانان برخاستند، او را زخمی کردند و بیرون بردند و دفن کردند.

7 و حدود سه ساعت بعد بود که همسرش بی‌آنکه بداند چه کار شده است، وارد شد.

8 پطرس به او پاسخ داد: به من بگو که آیا زمین را به این قیمت فروختی؟ و او گفت: بله، برای این همه.

9 آنگاه پطرس به او گفت: چطور با هم توافق کردید که روح خداوند را امتحان کنید؟ اینک پاهای آنانی که شوهرت را دفن کرده اند بر در است و تو را بیرون خواهند برد.

10 آنگاه بلافاصله پیش پای او افتاد و روح را تسلیم کرد و مردان جوان وارد شدند و او را مرده یافتند و او را بیرون آوردند و نزد شوهرش دفن کردند.

11 و ترس شدیدی بر تمام کلیسا و کسانی که این چیزها را شنیده بودند فرا گرفت.

6. Acts 5 : 1 (a certain)-11

1     …a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

2     And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles’ feet.

3     But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?

4     Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.

5     And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.

6     And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.

7     And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

8     And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.

9     Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.

10     Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.

11     And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.

7 . 1 یوحنا 2: 15-17

15 نه دنیا را دوست داشته باشید و نه چیزهایی را که در دنیاست. اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت پدر در او نیست.

16 زیرا هر آنچه در جهان است، شهوت جسم و شهوت چشم و غرور زندگی از پدر نیست، بلکه از جهان است.

17 و دنیا و شهوت آن می گذرد، اما هر که اراده خدا را انجام دهد تا ابد می ماند.

7. I John 2 : 15-17

15     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.علم و بهداشت


1 . 275: 1 (جوهر) - 9

ماده حیاتی برای از دست دادن ندارد و روح هرگز نمی میرد. مشارکت ذهن با ماده، ذهن همه‌جانبه و قادر مطلق را نادیده می‌گیرد. این نشان می دهد که ماده از خدا و روح سرچشمه نگرفته و ابدی نیست. بنابراین ماده نه جوهری است، نه زنده است و نه هوشمند. نقطه شروع علم الهی این است که خدا، روح، همه چیز است، و هیچ قدرت و عقل دیگری وجود ندارد، - که خدا عشق است، و بنابراین او اصل الهی است.

1. 275 : 1 (Matter)-9

Matter has no life to lose, and Spirit never dies. A partnership of mind with matter would ignore omnipresent and omnipotent Mind. This shows that matter did not originate in God, Spirit, and is not eternal. Therefore matter is neither substantial, living, nor intelligent. The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

2 . 458: 32-8

مسیحیت باعث می شود که انسان به طور طبیعی از ماده به روح تبدیل شود، همانطور که گل از تاریکی به روشنایی تبدیل می شود. سپس انسان چیزهایی را تصاحب می کند که "چشم ندیده و گوش نشنیده است". پولس و یوحنا این نگرانی آشکار داشتند که، همانطور که انسان فانی جز با فداکاری به هیچ افتخاری دنیوی نمی رسد، بنابراین باید با ترک تمام دنیاپرستی به ثروت های آسمانی دست یابد. در این صورت او هیچ سنخیتی با عواطف، انگیزه ها و اهداف دنیادار نخواهد داشت.

2. 458 : 32-8

Christianity causes men to turn naturally from matter to Spirit, as the flower turns from darkness to light. Man then appropriates those things which "eye hath not seen nor ear heard." Paul and John had a clear apprehension that, as mortal man achieves no worldly honors except by sacrifice, so he must gain heavenly riches by forsaking all worldliness. Then he will have nothing in common with the worldling's affections, motives, and aims.

3 . 241: 31-8

"از سوراخ سوزن رد شدن شتر آسانتر است" تا اینکه باورهای گناه آلود وارد ملکوت بهشت، هماهنگی ابدی شود. فانیان از طریق توبه، تعمید معنوی و تجدید حیات، باورهای مادی و فردیت کاذب خود را کنار می گذارند. این فقط زمان است که "همه مرا [خدا] را از کوچکترینشان تا بزرگ‌ترینشان را بشناسند." انکار ادعای ماده گامی بزرگ به سوی شادی های روح، به سوی آزادی انسان و پیروزی نهایی بر بدن است.

3. 241 : 31-8

It is "easier for a camel to go through the eye of a needle," than for sinful beliefs to enter the kingdom of heaven, eternal harmony. Through repentance, spiritual baptism, and regeneration, mortals put off their material beliefs and false individuality. It is only a question of time when "they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest." Denial of the claims of matter is a great step towards the joys of Spirit, towards human freedom and the final triumph over the body.

4 . 273: 1-9

ماده و ادعاهای آن مبنی بر گناه، بیماری و مرگ بر خلاف خداوند است و نمی تواند از او سرچشمه بگیرد. هیچ حقیقت مادی وجود ندارد. حواس جسمانی نمی توانند هیچ شناختی از خدا و حقیقت معنوی نداشته باشند. اعتقاد بشری به دنبال اختراعات بسیاری بوده است، اما هیچ یک از آنها نمی تواند مشکل وجود را بدون اصل الهی علم الهی حل کند. استنباط از فرضیه های مادی علمی نیست. آنها با علم واقعی تفاوت دارند زیرا مبتنی بر قانون الهی نیستند.

4. 273 : 1-9

Matter and its claims of sin, sickness, and death are contrary to God, and cannot emanate from Him. There is no material truth. The physical senses can take no cognizance of God and spiritual Truth. Human belief has sought out many inventions, but not one of them can solve the problem of being without the divine Principle of divine Science. Deductions from material hypotheses are not scientific. They differ from real Science because they are not based on the divine law.

5 . 120: 7-14

علم شهادت نادرست حواس فیزیکی را وارونه می کند و با این معکوس کردن، فانی ها به حقایق اساسی هستی می رسند. آنگاه ناگزیر این سؤال پیش می آید که: اگر انسان حواس مادی به سلامت او دلالت کند، آیا بیمار است؟ نه! زیرا ماده هیچ شرطی برای انسان ندارد. و اگر حواس بگوید بیمار است خوب است؟ بله، او در علم خوب است که در آن سلامتی طبیعی و بیماری غیرطبیعی است.

5. 120 : 7-14

Science reverses the false testimony of the physical senses, and by this reversal mortals arrive at the fundamental facts of being. Then the question inevitably arises: Is a man sick if the material senses indicate that he is in good health? No! for matter can make no conditions for man. And is he well if the senses say he is sick? Yes, he is well in Science in which health is normal and disease is abnormal.

6 . 124: 25-31

روح حیات، جوهر و تداوم همه چیز است. ما روی نیروها قدم می زنیم. آنها را کنار بگذارید، و خلقت باید فرو بریزد. دانش بشری آنها را نیروهای ماده می نامد; اما علم الهی اعلام می کند که آنها کاملاً به ذهن الهی تعلق دارند و در ذات این ذهن هستند و بنابراین آنها را به خانه و طبقه بندی واقعی خود باز می گرداند.

6. 124 : 25-31

Spirit is the life, substance, and continuity of all things. We tread on forces. Withdraw them, and creation must collapse. Human knowledge calls them forces of matter; but divine Science declares that they belong wholly to divine Mind, are inherent in this Mind, and so restores them to their rightful home and classification.

7 . 301: 17-29

از آنجایی که خدا جوهر است و انسان تصویر و تشبیه الهی است، انسان باید آرزو کند و در واقع فقط جوهر خیر دارد، جوهر روح، نه ماده. این اعتقاد که انسان جوهر یا ذهن دیگری دارد، معنوی نیست و حکم اول را می شکند، تو باید یک خدا، یک عقل داشته باشی. انسان فانی به نظر خود جوهر مادی است، در حالی که انسان "تصویر" (ایده) است. هذیان، گناه، بیماری و مرگ برخاسته از شهادت نادرست حس مادی است که از منظر فرضی خارج از فاصله کانونی روح نامتناهی، تصویری وارونه از ذهن و جوهر با همه چیز وارونه ارائه می دهد.

7. 301 : 17-29

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. Mortal man seems to himself to be material substance, while man is "image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents

an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

8 . 199: 32-7

وقتی هومر از خدایان یونانی آواز می خواند، المپ تاریک بود، اما از طریق شعر او، خدایان در باور یک ملت زنده شدند. عبادت بت پرست با عضلانی آغاز شد، اما قانون سینا اندیشه را به آواز داوود برد. موسی قومی را به سوی پرستش خدا در روح به جای ماده سوق داد و ظرفیت های عظیم بشری را که توسط ذهن جاودانه اعطا شده است را به تصویر کشید.

8. 199 : 32-7

When Homer sang of the Grecian gods, Olympus was dark, but through his verse the gods became alive in a nation's belief. Pagan worship began with muscularity, but the law of Sinai lifted thought into the song of David. Moses advanced a nation to the worship of God in Spirit instead of matter, and illustrated the grand human capacities of being bestowed by immortal Mind.

9 . 262: 17-26

ایوب گفت: "از شنیدن گوش از تو شنیده‌ام، اما اکنون چشم من تو را می‌بیند". فانی ها زمانی افکار ایوب را تکرار خواهند کرد که درد و لذت مفروض ماده از غلبه بردارند. آنها سپس تخمین نادرست زندگی و شادی، شادی و غم را کنار می گذارند و به سعادت عشق ورزیدن بی خود، صبورانه کار کردن و غلبه بر هر چیزی که شبیه خدا نیست دست می یابند. با شروع از یک نقطه بالاتر، شخص به طور خود به خود بالا می رود، حتی اگر نور بدون تلاش، نور ساطع می کند. زیرا "هرجا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود."

9. 262 : 17-26

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God. Starting from a higher standpoint, one rises spontaneously, even as light emits light without effort; for "where your treasure is, there will your heart be also."

10 . 61: 4-11

خیر در محبت های انسانی باید بر شرارت و معنویت بر حیوان برتری داشته باشد وگرنه سعادت هرگز حاصل نمی شود. دستیابی به این وضعیت آسمانی، فرزندان ما را بهبود می بخشد، جرم و جنایت را کاهش می دهد، و اهداف بالاتری را به جاه طلبی می دهد. باید هر وادی گناه را بالا برد و هر کوه خودخواهی را پایین آورد تا شاهراه خدای ما در علم آماده شود.

10. 61 : 4-11

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

11 . 205: 7-13، 32-3

خطای اعتقاد به اینکه در ماده حیات وجود دارد و گناه، بیماری و مرگ مخلوقات خداوند هستند، چه زمانی آشکار می شود؟ کی فهمیده می شود که ماده نه هوش و حیات و نه احساس دارد و باور مخالف منشأ همه رنج هاست؟ خداوند همه را از طریق ذهن آفرید و همه را کامل و جاودانه کرد.

وقتی رابطه خود را با الوهیت کاملاً درک کنیم، نمی‌توانیم ذهن دیگری جز او داشته باشیم، هیچ عشق، حکمت یا حقیقت دیگری، هیچ حس دیگری از زندگی، و هیچ آگاهی از وجود ماده یا خطا نداریم.

11. 205 : 7-13, 32-3

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering? God created all through Mind, and made all perfect and eternal.

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████