یکشنبه ، ماه اوت 20، 2023موضوع — معرفت

SubjectMind

متن طلایی: اشعیا 33: 6

"حکمت و دانش استواری زمان تو و قوت نجات خواهد بود."۔Golden Text: Isaiah 33 : 6

Wisdom and knowledge shall be the stability of thy times and strength of salvation.
1 خداوند را ستایش کنید. خداوند را با تمام دل، در جماعت راستین و در جماعت ستایش خواهم کرد.

2 اعمال خداوند بزرگ است و از همه کسانی که از آن خوشایند هستند جستجو می شود.

3 کار او محترم و با شکوه است و عدالت او تا ابدالاباد است.

7 اعمال دست او حقیقت و داوری است. همه احکام او قطعی است.

8 آنها تا ابدالاباد استوار می ایستند و به راستی و راستی انجام می شوند.

9 او فدیه را برای قوم خود فرستاد، او عهد خود را تا ابد فرمان داده است، نام او مقدس و محترم است.

10 ترس از خداوند سرآغاز حکمت است. همه کسانی که اوامر او را به جا می آورند خردمندند و ستایش او تا ابدالاباد است.

Responsive Reading: Psalm 111 : 1–3, 7-10

1.     Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

2.     The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein.

3.     His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

7.     The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

8.     They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.

9.     He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

10.     The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 139: 1-5

1 ای خداوند، تو مرا جستجو کردی و مرا شناختی.

2 تو قیام و قیام من را می دانی، فکر مرا از دور می فهمی.

3 راه من و دراز کشیدن من را می گردانی و به همه راه های من آگاه هستی.

4 زیرا هیچ کلمه ای در زبان من نیست، اما، ای خداوند، تو آن را به طور کامل می دانی.

5 مرا از پشت و قبل محاصره کردی و دستت را بر من دراز کردی.

1. Psalm 139 : 1-5

1     O Lord, thou hast searched me, and known me.

2     Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.

3     Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.

4     For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.

5     Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.

2 . 1 تواریخ 22: 7 (داؤد)، 8 (به 2)، 9-12

7 داوود به سلیمان گفت: پسرم، در نظر من این بود که خانه ای به نام یهوه خدای خود بسازم.

8 اما کلام خداوند بر من نازل شد و گفت:

9 اینک پسری برای تو متولد خواهد شد که مردی آرام خواهد بود. و او را از دست تمامی دشمنانش در اطراف آسایش خواهم داد، زیرا نام او سلیمان خواهد بود و در ایام او به اسرائیل صلح و آرامش خواهم داد.

10 او خانه ای به نام من خواهد ساخت. و او پسر من خواهد بود و من پدر او خواهم بود. و تا ابد تاج و تخت پادشاهی او را بر اسرائیل مستقر خواهم کرد.

11 اکنون، پسرم، خداوند با تو باشد. و کامیاب شوی و خانه یهوه خدایت را چنانکه درباره تو گفته است بنا کن.

12 فقط خداوند به تو حکمت و فهم عطا می کند و در مورد اسرائیل به تو دستور می دهد تا شریعت یهوه خدایت را نگاه داری.

2. I Chronicles 22 : 7 (David), 8 (to 2nd ,), 9-12

7     David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God:

8     But the word of the Lord came to me, saying,

9     Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days.

10     He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.

11     Now, my son, the Lord be with thee; and prosper thou, and build the house of the Lord thy God, as he hath said of thee.

12     Only the Lord give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the Lord thy God.

3 . 1 تواریخ 28: 9 (به ؛)

9 و تو ای پسرم سلیمان، خدای پدرت را بشناسی و او را با دلی کامل و با ذهنی رغبتی عبادت کن، زیرا خداوند جمیع دلها را جستجو می کند و تمام خیالات اندیشه ها را درک می کند. از تو پیدا خواهد شد

3. I Chronicles 28 : 9 (to ;)

9     And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee;

4 . 1 تواریخ 29: 11، 19

11 ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و عظمت از آن توست زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آن توست. ای خداوند، پادشاهی از آن توست و تو مانند سر بر همه برتری.

19 و به پسرم سلیمان دلی کامل عطا کن تا اوامر و شهادات و فرایض تو را نگاه دارد و همه اینها را انجام دهد و قصری را که برای آن تدارک دیده ام بسازد.

4. I Chronicles 29 : 11, 19

11     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

19     And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision.

5 . 2 تواریخ 1: 1، 3، 7-12

1 سلیمان بن داوود در پادشاهی خود قوی شد و یهوه خدایش با او بود و او را بسیار بزرگ کرد.

3 پس سلیمان و تمامی جماعت با او به بلندی که در جبعون بود رفتند زیرا آنجا خیمه اجتماع خدا بود که موسی، بنده خداوند در بیابان ساخته بود.

7 در آن شب خداوند بر سلیمان ظاهر شد و به او گفت: چه چیزی به تو خواهم داد.

8 و سلیمان به خدا گفت: تو بر پدرم داود رحمت بزرگی کردی و مرا به جای او پادشاه کردی.

9 اکنون ای خداوند، وعده ات به پدرم داود ثابت شود. زیرا که مرا بر قومی مانند غبار زمین در کثرت پادشاه قرار دادی.

10 اکنون به من حکمت و دانش عطا کن تا بیرون بروم و در حضور این قوم وارد شوم، زیرا چه کسی می تواند این قوم تو را که اینقدر بزرگ است داوری کند؟

11 و خدا به سلیمان گفت: زیرا این در دل تو بود و نه ثروت و نه مال و نه عزت و نه جان دشمنانت را نخواستی و نه عمر طولانی خواستی. اما برای خود حکمت و دانش خواستی تا قوم مرا که تو را بر آنها پادشاه کرده‌ام داوری کنی.

12 حکمت و دانش به تو داده شده است. و من به تو ثروت و ثروت و عزت خواهم داد، چنانکه هیچ یک از پادشاهان پیش از تو نداشته اند و پس از تو نیز مانند آن را نخواهند داشت.

5. II Chronicles 1 : 1, 3, 7-12

1     And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him, and magnified him exceedingly.

3     So Solomon, and all the congregation with him, went to the high place that was at Gibeon; for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses the servant of the Lord had made in the wilderness.

7     In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, Ask what I shall give thee.

8     And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.

9     Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.

10     Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people: for who can judge this thy people, that is so great?

11     And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king:

12     Wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches, and wealth, and honour, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like.

6 . 2 تواریخ 9: 1 (به 2)، 2، 5، 6، 8

1 و چون ملکه سبا از شهرت سلیمان شنید، آمد تا سلیمان را با سؤالات سخت در اورشلیم اثبات کند.

2 و سلیمان تمام سؤالات خود را به او گفت: و چیزی از سلیمان پنهان نبود که به او نگفت.

5 و او به پادشاه گفت: این خبر درستی بود که در سرزمین خود از اعمال تو و حکمت تو شنیدم.

6 اما من به سخنان آنها ایمان نیاوردم تا اینکه آمدم و چشمانم آن را دید و اینک نیمی از عظمت حکمت تو به من گفته نشد زیرا تو از شهرتی که شنیدم فراتر خواهی بود.

8 متبارک باد یهوه خدایت که از تو خوشش آمد که تو را بر تخت خود بنشاند و برای یهوه خدایت پادشاه شوی: زیرا خدای تو اسرائیل را دوست داشت تا ایشان را تا ابد استوار کند، پس تو را بر ایشان پادشاه کرد تا داوری و عدالت کنی.

6. II Chronicles 9 : 1 (to 2nd ,), 2, 5, 6, 8

1     And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to prove Solomon with hard questions at Jerusalem,

2     And Solomon told her all her questions: and there was nothing hid from Solomon which he told her not.

5     And she said to the king, It was a true report which I heard in mine own land of thine acts, and of thy wisdom:

6     Howbeit I believed not their words, until I came, and mine eyes had seen it: and, behold, the one half of the greatness of thy wisdom was not told me: for thou exceedest the fame that I heard.

8     Blessed be the Lord thy God, which delighted in thee to set thee on his throne, to be king for the Lord thy God: because thy God loved Israel, to establish them for ever, therefore made he thee king over them, to do judgment and justice.

7 . امثال 2: 1-7

1 پسرم، اگر می خواهی سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود پنهان کنی.

2 تا گوش خود را به خرد متمایل كنی و دل خود را به عقل بكار آور.

3 آری، اگر پس از دانش فریاد بزنی و صدایت را برای فهم بلند کنی.

4 اگر او را مانند نقره می‌جویی و او را مانند گنجینه‌های مخفی می‌جویی.

5 آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و معرفت خدا را خواهی یافت.

6 زیرا خداوند حکمت می‌دهد و از دهان او دانش و فهم بیرون می‌آید.

7 او حکمت سالمی را برای عادلان قرار می‌دهد و برای آنانی که راست می‌روند سپر است.

7. Proverbs 2 : 1-7

1     My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2     So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;

3     Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

4     If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

5     Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.

6     For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

7     He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.علم و بهداشت


1 . 283: 6-7

ذهن همان زندگی، عشق و خرد "دیروز و امروز و برای همیشه" است.

1. 283 : 6-7

Mind is the same Life, Love, and wisdom "yesterday, and to-day, and forever."

2 . 275: 14-24

همه جوهر، هوش، حکمت، هستی، جاودانگی، علت و معلول از آن خداست. اینها صفات اوست، مظاهر ابدی اصل لایتناهی الهی، عشق. هیچ حکمتی جز حکمت او نیست. هیچ حقیقتی درست نیست، هیچ عشقی دوست داشتنی نیست، هیچ زندگی ای جز زندگی الهی نیست. هیچ خیری نیست، اما خیری که خدا عطا می کند.

مابعدالطبیعه الهی، همانطور که به درک معنوی نازل شد، به وضوح نشان می دهد که همه ذهن است، و ذهن، خدا، قادر مطلق، همه جا حضور، علم مطلق است، یعنی همه قدرت، همه حضور، همه علم. از این رو همه در واقعیت تجلی ذهن هستند.

2. 275 : 14-24

All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

3 . 485: 2-5

حس مادی عبارتی پوچ است، زیرا ماده هیچ حسی ندارد. علم اعلام می کند که ذهن، نه ماده، می بیند، می شنود، احساس می کند، صحبت می کند.

3. 485 : 2-5

Material sense is an absurd phrase, for matter has no sensation. Science declares that Mind, not matter, sees, hears, feels, speaks.

4 . 128: 4-19

اصطلاح علم، که به درستی درک شود، تنها به قوانین خدا و حکومت او بر جهان هستی، از جمله انسان اشاره دارد. از این نتیجه می‌شود که مردان بازرگان و دانشمندان فرهیخته دریافته‌اند که علم مسیحیت استقامت و قوای ذهنی آنها را افزایش می‌دهد، درک آنها از شخصیت را بزرگ می‌کند، به آنها دقت و جامعیت می‌دهد و توانایی فراتر از ظرفیت معمولی خود را به آنها می‌دهد. ذهن انسان، آغشته به این درک معنوی، انعطاف پذیرتر می شود، می تواند استقامت بیشتری داشته باشد، تا حدودی از خود می گریزد و به آرامش کمتری نیاز دارد. شناخت علم هستی، توانایی ها و امکانات نهفته انسان را توسعه می دهد. فضای فکر را گسترش می دهد و به انسان های فانی دسترسی به قلمروهای وسیع تر و بالاتر می دهد. متفکر را در فضای بومی خود از بینش و تیزبینی بالا می برد.

4. 128 : 4-19

The term Science, properly understood, refers only to the laws of God and to His government of the universe, inclusive of man. From this it follows that business men and cultured scholars have found that Christian Science enhances their endurance and mental powers, enlarges their perception of character, gives them acuteness and comprehensiveness and an ability to exceed their ordinary capacity. The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

5 . 84: 3-23، 28-9

پیامبران قدیم آینده نگری خود را از نقطه نظر معنوی و غیر جسمانی به دست آوردند ، نه با پیش بینی واقعیت بد و اشتباه با داستان ، - پیش بینی آینده از مبنای جسمانی و اعتقادات بشری. وقتی انسان به اندازه کافی در علم پیشرفت شود تا با حقیقت هستی هماهنگ شود ، ناخواسته بینا و پیامبر می شوند ، نه توسط شیاطین ، ارواح یا نیمه خداها ، بلکه توسط یک روح کنترل می شوند. این حق ذهن همیشه الهی و اندیشه ای است که با این ذهن در ارتباط است ، برای شناخت گذشته ، حال و آینده.

آشنایی با این علم که ما را قادر می سازد تا بیشتر با ذهن الهی ارتباط برقرار کنیم ، وقایع مربوط به رفاه جهانی را پیش بینی و پیشگویی کنیم و از الهام الهی الهام بگیریم، - بله ، برای رسیدن به محدوده ذهن بی بند و باری.

درک اینکه ذهن بی نهایت است ، محدود به جسمیت نیست ، برای شنوایی و بینایی به گوش و چشم وابسته نیست و برای حرکت به عضلات و استخوان ها وابسته نیست ، گامی به سوی علم ذهن است که به وسیله آن ماهیت و وجود انسان را تشخیص می دهیم.

همه آنچه ما به درستی از روح می دانیم از طرف خدا ، اصل الهی آمده است و از طریق مسیح و علم مسیحی آموخته می شود. اگر این علم به طور کامل آموخته شده و به درستی هضم شده باشد ، ما می توانیم حقیقت را دقیقتر از آنچه ستاره شناس می تواند ستارگان را بخواند یا کسوف را محاسبه کند ، دقیق تر بدانیم.

این ذهن خوانی نقطه مقابل روشن بینی است. این روشنایی درک معنوی است که نشان دهنده ظرفیت روح است ، نه حس مادی. این حس روحی هنگامی به ذهن انسان می آید که دومی به ذهن الهی تسلیم شود.

چنین شهودهایی هر آنچه را که ایجاد می کند و تداوم می بخشد ، آشکار می سازد و فرد را قادر می سازد تا کار خوب را انجام دهد ، اما نه شر.

5. 84 : 3-23, 28-9

The ancient prophets gained their foresight from a spiritual, incorporeal standpoint, not by foreshadowing evil and mistaking fact for fiction, — predicting the future from a groundwork of corporeality and human belief. When sufficiently advanced in Science to be in harmony with the truth of being, men become seers and prophets involuntarily, controlled not by demons, spirits, or demigods, but by the one Spirit. It is the prerogative of the ever-present, divine Mind, and of thought which is in rapport with this Mind, to know the past, the present, and the future.

Acquaintance with the Science of being enables us to commune more largely with the divine Mind, to foresee and foretell events which concern the universal welfare, to be divinely inspired, — yea, to reach the range of fetterless Mind.

To understand that Mind is infinite, not bounded by corporeality, not dependent upon the ear and eye for sound or sight nor upon muscles and bones for locomotion, is a step towards the Mind-science by which we discern man's nature and existence.

All we correctly know of Spirit comes from God, divine Principle, and is learned through Christ and Christian Science. If this Science has been thoroughly learned and properly digested, we can know the truth more accurately than the astronomer can read the stars or calculate an eclipse. This Mind-reading is the opposite of clairvoyance. It is the illumination of the spiritual understanding which demonstrates the capacity of Soul, not of material sense. This Soul-sense comes to the human mind when the latter yields to the divine Mind.

Such intuitions reveal whatever constitutes and perpetuates harmony, enabling one to do good, but not evil.

6 . 284: 28-32

بر اساس علم مسیحی، تنها حواس واقعی انسان، روحی است که از ذهن الهی سرچشمه می‌گیرد. فکر از خدا به انسان منتقل می شود، اما نه حس و نه گزارش از بدن مادی به ذهن نمی رسد. ارتباط درونی همیشه از خدا به ایده او، انسان است.

6. 284 : 28-32

According to Christian Science, the only real senses of man are spiritual, emanating from divine Mind. Thought passes from God to man, but neither sensation nor report goes from material body to Mind. The intercommunication is always from God to His idea, man.

7 . 487: 6-12

مسیحیت در دیدن و شنیدن معنوی بیشتر از مادی است. در تمرین دائمی قوای ذهنی بیش از از دست دادن آنها، علم وجود دارد. آنها نمی توانند گم شوند، در حالی که ذهن باقی می ماند. درک این امر قرن ها پیش به نابینایان بینایی و ناشنوایان شنوایی بخشید و شگفتی را تکرار خواهد کرد.

7. 487 : 6-12

There is more Christianity in seeing and hearing spiritually than materially. There is more Science in the perpetual exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost they cannot be, while Mind remains. The apprehension of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

8 . 488: 14-24

سوال - آیا حواس پنج گانه جسمانی انسان را تشکیل می دهند؟

پاسخ. - علم مسیحیت با برهان فناناپذیر محال بودن هر حس مادی را تأیید می کند و این به اصطلاح حواس را به عنوان باورهای فانی تعریف می کند که شهادت آن نه در مورد انسان و نه در مورد خالق او نمی تواند صادق باشد. حواس جسمانی نمی توانند واقعیت معنوی و جاودانگی را درک کنند. اعصاب، جدا از آنچه باور به آنها می دهد، بیشتر از الیاف یک گیاه احساسی ندارند. ذهن به تنهایی دارای تمام قوا، ادراک و درک است.

8. 488 : 14-24

Question. — Do the five corporeal senses constitute man?

Answer. — Christian Science sustains with immortal proof the impossibility of any material sense, and defines these so-called senses as mortal beliefs, the testimony of which cannot be true either of man or of his Maker. The corporeal senses can take no cognizance of spiritual reality and immortality. Nerves have no more sensation, apart from what belief bestows upon them, than the fibres of a plant. Mind alone possesses all faculties, perception, and comprehension.

9 . 263: 32-12

اشکال محو شدن ماده، بدن فانی و زمین مادی، مفاهیم زودگذر ذهن انسان هستند. آنها روز خود را قبل از ظهور حقایق دائمی و کمال روحی خود دارند. آفریده‌های خام اندیشه فانی بالاخره باید جای خود را به صورت‌های باشکوهی بدهند که گاهی در دوربین ذهن الهی می‌بینیم، وقتی تصویر ذهنی روحانی و ابدی است. فانی ها اگر می خواهند حس واقعی اشیا را به دست بیاورند باید فراتر از اشکال محو و محدود نگاه کنند. نگاه جز در قلمرو غیرقابل جستجوی ذهن کجاست؟ ما باید نگاه کنیم که کجا قدم می‌زنیم، و باید به‌عنوان داشتن تمام قدرت از جانب او که در وجودمان است عمل کنیم.

9. 263 : 32-12

The fading forms of matter, the mortal body and material earth, are the fleeting concepts of the human mind. They have their day before the permanent facts and their perfection in Spirit appear. The crude creations of mortal thought must finally give place to the glorious forms which we sometimes behold in the camera of divine Mind, when the mental picture is spiritual and eternal. Mortals must look beyond fading, finite forms, if they would gain the true sense of things. Where shall the gaze rest but in the unsearchable realm of Mind? We must look where we would walk, and we must act as possessing all power from Him in whom we have our being.

10 . 205: 32-3

وقتی رابطه خود را با الوهیت کاملاً درک کنیم، نمی‌توانیم ذهن دیگری جز او داشته باشیم، هیچ عشق، حکمت یا حقیقت دیگری، هیچ حس دیگری از زندگی، و هیچ آگاهی از وجود ماده یا خطا نداریم.

10. 205 : 32-3

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

11 . 151: 20-28

هر کارکرد انسان واقعی توسط ذهن الهی اداره می شود. ذهن انسان قدرتی برای کشتن یا درمان ندارد و هیچ کنترلی بر انسان خدا ندارد. ذهن الهی که انسان را آفرید، تصویر و شباهت خود را حفظ می کند. همانطور که سنت پل اعلام می کند ذهن انسان با خدا مخالف است و باید به تعویق افتاد. آنچه واقعاً وجود دارد، ذهن الهی و ایده آن است و در این ذهن کل هستی هماهنگ و جاودانه است.

11. 151 : 20-28

Every function of the real man is governed by the divine Mind. The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6