یکشنبه ، ماه جولای 17، 2022.موضوع — زندگی

SubjectLife

متن طلایی: کولسیان 3: 3

"زندگی شما با مسیح در خدا پنهان است."۔Golden Text: Colossians 3 : 3

Your life is hid with Christ in God.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 برای این ملکیسدک، پادشاه سالم، کاهن خدای متعال، که ابراهیم را که از کشتار پادشاهان بازگشته بود ملاقات کرد و او را برکت داد.

2 ابراهیم نیز یک دهم از همه را به او داد. نخست به تعبیر پادشاه عدالت، و پس از آن نیز پادشاه سالم، که پادشاه صلح است.

3 بدون پدر، بدون مادر، بدون نسب، نه آغاز روز و نه پایان زندگی. اما شبیه پسر خدا شد. پیوسته یک کشیش می ماند.

4 حال ببینید این مرد چقدر بزرگ بود که حتی پدرسالار ابراهیم یک دهم غنائم را به او داد.

15 و این بسیار آشکارتر است: زیرا که پس از مَثَل ملکیسدک، کاهن دیگری برمی‌خیزد،

16 کسی که نه بر اساس قانون یک فرمان جسمانی، بلکه بر اساس قدرت یک زندگی بی پایان ساخته شده است.

Responsive Reading: Hebrews 7 : 1-4, 15, 16

1.     For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;

2.     To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

3.     Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.

4.     Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.

15.     And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,

16.     Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . ضرب المثل ها 12: 28

28 زندگی در راه حق است. و در راه آن مرگ نیست.

1. Proverbs 12 : 28

28     In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.

2 . زبور 36: 5-10

5 ای خداوند رحمت تو در آسمان است. و وفاداری تو به ابرها می رسد.

6 عدالت تو مانند کوههای بزرگ است. داوری تو ژرفای بزرگی است: ای خداوند، تو انسان و حیوان را حفظ می کنی.

7 چه عالی است محبت تو ای خدا! بنابراین فرزندان انسان زیر سایه بالهای تو اعتماد می کنند.

8 آنها از فربهی خانه تو بسیار سیر خواهند شد. و آنها را از نهر خوشی هایت نوش خواهی کرد.

9 زیرا چشمه حیات نزد توست، در نور تو نور را خواهیم دید.

10 ای محبت خود را نسبت به آنانی که تو را می شناسند ادامه ده. و عدالت تو به راست دل.

2. Psalm 36 : 5-10

5     Thy mercy, O Lord, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.

6     Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O Lord, thou preservest man and beast.

7     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

10     O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.

3 . زبور 90: 16، 17

16 كار تو بر بندگانت و جلال تو بر فرزندانشان ظاهر شود.

17 و زیبایی یهوه خدای ما بر ما باشد و عمل دستهای ما را بر ما ثابت گردان. آری، کار دستان ما آن را استوار می‌سازد.

3. Psalm 90 : 16, 17

16     Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.

17     And let the beauty of the Lord our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.

4 . پیدایش 5: 18، 21-24

18 و یارد صد و شصت و دو سال زندگی کرد و خنوخ را آورد.

21 و خنوخ شصت و پنج سال زندگی کرد و متوشالح را آورد.

22 و خنوخ پس از تولد متوشالح سیصد سال با خدا سلوک کرد و پسران و دختران آورد.

23 و تمام ایام خنوخ سیصد و شصت و پنج سال بود.

24 و خنوخ با خدا راه می رفت و او نبود. زیرا خدا او را گرفت

4. Genesis 5 : 18, 21-24

18     And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat Enoch:

21     And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

22     And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

23     And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

24     And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

5 . ايوب 11: 14-17

14 اگر گناه در دست توست، آن را دور بگذار و شرارت در خیمه هایت ساکن نشود.

15 زیرا در آن صورت صورت خود را بدون خال بلند خواهی کرد. آری، استوار باش و نترس.

16 زیرا بدبختی خود را فراموش خواهی کرد و آن را همچون آبهایی که می گذرند به یاد خواهی آورد.

17 و سن تو از ظهر روشن تر است. تو می درخشی، مثل صبح خواهی بود.

5. Job 11 : 14-17

14     If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.

15     For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:

16     Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:

17     And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.

6 . تثنیه 30: 11-14، 19، 20

11 این فرمانی که امروز به تو امر می‌کنم، از تو پنهان نیست و دور نیست.

12 در آسمان نیست که بگوئی چه کسی برای ما به آسمان برود و آن را نزد ما بیاورد تا بشنویم و انجام دهیم؟

13 و آن سوی دریا نیست که بگوئی چه کسی برای ما از دریا می‌رود و آن را نزد ما می‌آورد تا آن را بشنویم و انجام دهیم؟

14 اما کلام به تو بسیار نزدیک است، در دهان تو و در دل تو، تا بتوانی آن را انجام دهی.

19 آسمان و زمین را می‌خوانم تا این روز را بر تو ثبت کنند، که زندگی و مرگ و برکت و نفرین را پیش روی تو قرار داده‌ام، پس زندگی را انتخاب کن تا تو و نسلت زنده بمانید.

20 تا یهوه خدای خود را دوست داشته باشی و صدای او را اطاعت کنی و به او بچسبی زیرا که او حیات و طول روزهای توست تا در زمینی که خداوند سوگند خورده ساکن شوی. به پدرانت، به ابراهیم، به اسحاق و یعقوب تا آنها را بدهی.

6. Deuteronomy 30 : 11-14, 19, 20

11     For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.

12     It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

13     Neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?

14     But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.

19     I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:

20     That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he is thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.

7 . یوحنا 12: 1-3، 35، 36 (به 1)، 44 (او) - 47، 49، 50 (به:)

1 سپس عیسی شش روز قبل از عید فصح به بیت عنیا آمد، جایی که ایلعازار مرده در آنجا بود و او را از مردگان زنده کرد.

2 در آنجا برای او شام درست کردند. و مارتا خدمت می‌کرد، اما ایلعازار یکی از آنانی بود که با او بر سر سفره می‌نشستند.

3 آنگاه مریم یک مثقال مرهم گرانبها را گرفت و پاهای عیسی را مسح کرد و با موهای خود پاهای او را مسح کرد و خانه از بوی عطر پر شد.

35 آنگاه عیسی به آنها گفت: اندکی دیگر نور با شماست. تا نور دارید راه بروید، مبادا تاریکی بر شما بیاید، زیرا کسی که در تاریکی راه می‌رود نمی‌داند به کجا می‌رود.

36 تا زمانی که نور دارید، به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور باشید.

44 هر که به من ایمان آورد، به من ایمان نمی آورد، بلکه به کسی که مرا فرستاد.

45 و کسی که مرا می بیند، فرستنده مرا می بیند.

46 من نوری به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان دارد در تاریکی بماند.

47 و اگر کسی سخنان مرا بشنود و ایمان نیاورد، او را داوری نمی‌کنم، زیرا نیامدم تا جهان را داوری کنم، بلکه برای نجات جهان نیامده‌ام.

49 زیرا من از خود سخن نگفتم. اما پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و چه بگویم.

50 و می دانم که فرمان او حیات جاودانی است:

7. John 12 : 1-3, 35, 36 (to 1st .), 44 (He)-47, 49, 50 (to :)

1     Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

2     There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

3     Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.

35     Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

36     While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light.

44     He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

47     And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting:

8 . اعمال 9: 36-41

36 در یافا شاگردی به نام تابیتا بود، که به تعبیر آن را دورک می گویند: این زن پر از کارهای نیک و صدقه هایی بود که انجام می داد.

37 و در آن روزها واقع شد که او مریض شد و مرد، پس از شستن او، او را در اتاق بالایی گذاشتند.

38 و چون لیدا در نزدیکی یافا بود و شاگردان شنیده بودند که پطرس در آنجاست، دو مرد نزد او فرستادند و از او خواستند که در آمدن نزد آنها معطل نکند.

39 سپس پطرس برخاست و با آنها رفت. هنگامی که او آمد، او را به حجره بالا آوردند و همه زنان بیوه نزد او ایستاده بودند و گریه می کردند و کتها و جامه هایی را که دورکا با آنها ساخته بود نشان می دادند.

40 اما پطرس همه را بیرون آورد و زانو زد و دعا کرد. و او را به سمت بدن برگرداند و گفت: طبیتا برخیز. و چشمان خود را باز کرد و چون پطرس را دید، برخاست.

41 و دستش را به او داد و او را بلند کرد و قدیسان و بیوه‌زنان را خواند و او را زنده حاضر کرد.

8. Acts 9 : 36-41

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

9 . زبور 92: 12-14

12 عادل مانند درخت خرما رشد خواهد کرد و مانند سرو در لبنان رشد خواهد کرد.

13 آنهایی که در خانه خداوند کاشته می‌شوند، در صحن خدای ما شکوفا خواهند شد.

14 آنها هنوز در پیری میوه خواهند داد. آنها چاق و شکوفا خواهند شد.

9. Psalm 92 : 12-14

12     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;علم و بهداشت


1 . 394: 28-29

ما باید به یاد داشته باشیم که زندگی خداست و خداوند قادر مطلق است.

1. 394 : 28-29

We should remember that Life is God, and that God is omnipotent. 

2 . 246: 27-31

زندگی جاودانه است. ما باید این را پیدا کنیم و نمایش آن را آغاز کنیم. زندگی و خوبی جاودانه است. پس بیایید دیدگاه‌های خود را از هستی به جای پیری و آفت، به زیبایی، تازگی و تداوم شکل دهیم.

2. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

3 . 249: 18-20 (به 1)

زندگی مانند مسیح "دیروز و امروز و برای همیشه" است. سازمان و زمان هیچ ربطی به زندگی ندارند.

3. 249 : 18-20 (to 1st .)

Life is, like Christ, "the same yesterday, and to-day, and forever." Organization and time have nothing to do with Life.

4 . 584: 1-2، 4-8

روز. تابش زندگی؛ نور، ایده معنوی حقیقت و عشق.

اشیاء زمان و حس در روشنایی درک معنوی ناپدید می شوند و ذهن زمان را با توجه به خیری که آشکار می شود می سنجد. این آشکار شدن، روز خداست، و "شبی در آنجا نخواهد بود."

4. 584 : 1-2, 4-8

DAY. The irradiance of Life; light, the spiritual idea of Truth and Love.

The objects of time and sense disappear in the illumination of spiritual understanding, and Mind measures time according to the good that is unfolded. This unfolding is God's day, and "there shall be no night there."

5 . 245: 32-6

نامتناهی هرگز آغاز نشد و هرگز پایان نخواهد یافت. ذهن و تشکل های آن هرگز قابل نابودی نیست. انسان آونگی نیست که بین بدی و خوبی، شادی و غم، بیماری و سلامتی، زندگی و مرگ در نوسان باشد. زندگی و توانایی های آن با تقویم سنجیده نمی شود. کامل و جاودانه مثابه ابدی خالق خود هستند.

5. 245 : 32-6

The infinite never began nor will it ever end. Mind and its formations can never be annihilated. Man is not a pendulum, swinging between evil and good, joy and sorrow, sickness and health, life and death. Life and its faculties are not measured by calendars. The perfect and immortal are the eternal likeness of their Maker.

6 . 246: 10-26

سنجش عمر با سالهای شمسی جوانی را ربوده و زشتی را به پیری می بخشد. خورشید تابناک فضیلت و حقیقت با هستی همزیستی دارد. مردانگی ظهر ابدی آن است که آفتابی در حال نزول آن را محو نمی کند. همانطور که حس فیزیکی و مادی و گذرا زیبایی محو می شود، درخشش روح باید بر حس شیفته با شکوه های درخشان و فنا ناپذیر طلوع کند.

هرگز سن را ثبت نکنید. داده های زمانی برای همیشه بخشی از این گسترده نیستند. جدول زمانی تولد و مرگ توطئه های بسیاری علیه مردانگی و زنانگی است. انسان جز خطای اندازه گیری و محدود کردن همه خوبی ها و زیبایی ها، بیش از شصت سال و ده سال لذت می برد و همچنان نشاط و شادابی و وعده خود را حفظ می کرد. انسان که توسط ذهن جاودانه اداره می شود، همیشه زیبا و بزرگ است. هر سال بعدی حکمت، زیبایی و تقدس را آشکار می کند.

6. 246 : 10-26

The measurement of life by solar years robs youth and gives ugliness to age. The radiant sun of virtue and truth coexists with being. Manhood is its eternal noon, undimmed by a declining sun. As the physical and material, the transient sense of beauty fades, the radiance of Spirit should dawn upon the enraptured sense with bright and imperishable glories.

Never record ages. Chronological data are no part of the vast forever. Time-tables of birth and death are so many conspiracies against manhood and womanhood. Except for the error of measuring and limiting all that is good and beautiful, man would enjoy more than threescore years and ten and still maintain his vigor, freshness, and promise. Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

7 . 247: 13-30

جاودانگی، معاف از پیری یا زوال، شکوه خاص خود را دارد - درخشش روح. مردان و زنان جاودانه الگوهایی از حس معنوی هستند که توسط ذهن کامل ترسیم شده اند و منعکس کننده مفاهیم عالی دوست داشتنی هستند که فراتر از تمام حس های مادی است.

نجابت و لطف مستقل از ماده است. وجود ویژگی های خود را قبل از درک انسانی دارد. زیبایی چیزی از زندگی است که برای همیشه در ذهن ابدی ساکن است و جذابیت های نیکوی او را در بیان و شکل و طرح و رنگ منعکس می کند. این عشق است که گلبرگ را با رنگ های بی شمار رنگ می کند، نگاهی به پرتو گرم خورشید می اندازد، ابر را با کمان زیبایی کمان می کند، شب را با گوهرهای پرستاره می آراید، و زمین را با زیبایی می پوشاند.

زینت‌های فرد جایگزینی ضعیف برای جذابیت‌های وجودی است که بر پیری و زوال، درخشان و جاودانه می‌درخشد.

7. 247 : 13-30

Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

Comeliness and grace are independent of matter. Being possesses its qualities before they are perceived humanly. Beauty is a thing of life, which dwells forever in the eternal Mind and reflects the charms of His goodness in expression, form, outline, and color. It is Love which paints the petal with myriad hues, glances in the warm sunbeam, arches the cloud with the bow of beauty, blazons the night with starry gems, and covers earth with loveliness.

The embellishments of the person are poor substitutes for the charms of being, shining resplendent and eternal over age and decay.

8 . 243: 30-6

بیماری، گناه و مرگ ثمره زندگی نیست. آنها ناهماهنگی هایی هستند که حقیقت آنها را از بین می برد. کمال، نقص را زنده نمی کند. از آنجایی که خداوند خیر و سرچشمه همه موجودات است، بدشکلی اخلاقی یا جسمانی ایجاد نمی کند. بنابراین چنین بدشکلی واقعی نیست، بلکه توهم است، سراب خطا. علم الهی این حقایق بزرگ را آشکار می کند. بر اساس آنها، عیسی زندگی را نشان داد، و هرگز از خطا به هیچ شکلی نترسید و اطاعت نکرد.

8. 243 : 30-6

Sickness, sin, and death are not the fruits of Life. They are inharmonies which Truth destroys. Perfection does not animate imperfection. Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

9 . 245: 30 (فرسودگی) - 31

... فرسودگی نه طبق قانون است و نه از ضروریات طبیعت است، بلکه یک توهم است.

9. 245 : 30 (decrepitude)-31

…decrepitude is not according to law, nor is it a necessity of nature, but an illusion.

10 . 407: 21-28

اگر هذیان می گوید: "حافظه ام را از دست داده ام" با آن مخالفت کنید. هیچ قوه ذهنی از بین نمی رود. در علم، همه موجودات ازلی، روحانی، کامل و در هر عملی هماهنگ هستند. اجازه دهید الگوی کامل به جای مخالف تضعیف شده خود در افکار شما حضور داشته باشد. این معنوی‌سازی اندیشه نور را به درون می‌دهد و ذهن الهی، زندگی نه مرگ را به آگاهی شما می‌آورد.

10. 407 : 21-28

If delusion says, "I have lost my memory," contradict it. No faculty of Mind is lost. In Science, all being is eternal, spiritual, perfect, harmonious in every action. Let the perfect model be present in your thoughts instead of its demoralized opposite. This spiritualization of thought lets in the light, and brings the divine Mind, Life not death, into your consciousness.

11 . 289: 1-4، 14-20

حقیقت نشان داده شده زندگی ابدی است. انسان فانی هرگز نمی تواند از آوارهای موقتی خطا، ایمان به گناه، بیماری و مرگ برخیزد، مگر اینکه یاد بگیرد که خدا تنها زندگی است.

این واقعیت که مسیح یا حقیقت بر مرگ غلبه کرد و همچنان بر مرگ غلبه کرد، ثابت می‌کند که "پادشاه وحشت" فقط یک باور یا خطای فانی است که حقیقت با شواهد معنوی زندگی آن را از بین می‌برد. و این نشان می دهد که آنچه در حواس به نظر می رسد مرگ است، فقط یک توهم فانی است، زیرا برای انسان واقعی و جهان واقعی هیچ روند مرگ وجود ندارد.

11. 289 : 1-4, 14-20

Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life. 

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

12 . 214: 5-8

اگر ادراک خنوخ به شواهد قبل از حواس مادی او محدود می شد، او هرگز نمی توانست "با خدا راه برود" و به نمایش زندگی ابدی هدایت نشود.

12. 214 : 5-8

If Enoch's perception had been confined to the evidence before his material senses, he could never have "walked with God," nor been guided into the demonstration of life eternal.

13 . 376: 10-16

به بیمار ناتوانی که می‌گویید با مصرف خون او را تلف می‌کنید، باید گفت که خون هرگز زندگی نمی‌دهد و هرگز نمی‌تواند آن را از بین ببرد - زندگی روح است و زندگی و جاودانگی بیشتر در یک انگیزه خوب است. و عمل کن، از تمام خونی که تا به حال از رگهای فانی جاری شده و حسی جسمانی از زندگی را شبیه سازی کرده است.

13. 376 : 10-16

The pallid invalid, whom you declare to be wasting away with consumption of the blood, should be told that blood never gave life and can never take it away, — that Life is Spirit, and that there is more life and immortality in one good motive and act, than in all the blood, which ever flowed through mortal veins and simulated a corporeal sense of life.

14 . 206: 25-31

آیا برای انسان، تصویر روحانی و تشبیه خداوند، تولد یا مرگ وجود دارد؟ به جای اینکه خدا بیماری و مرگ بفرستد، آنها را نابود می کند و جاودانگی را آشکار می کند. ذهن قادر مطلق و بی نهایت همه را ساخته و شامل همه می شود. این ذهن اشتباه نمی کند و متعاقباً آنها را اصلاح می کند. خداوند انسان را مرتکب گناه، مریض یا مرگ نمی کند.

14. 206 : 25-31

Can there be any birth or death for man, the spiritual image and likeness of God? Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

15 . 492: 3-4، 7-12

برای استدلال درست، باید فقط یک واقعیت قبل از فکر وجود داشته باشد، یعنی وجود معنوی.

هستی تقدس، هماهنگی، جاودانگی است. قبلاً ثابت شده است که علم به این امر، حتی به میزان اندک، موجب ارتقای معیارهای جسمی و اخلاقی انسانها، افزایش طول عمر، صفا و اعتلای شخصیت می شود. بنابراین پیشرفت در نهایت تمام خطاها را نابود می کند و جاودانگی را آشکار می کند.

15. 492 : 3-4, 7-12

For right reasoning there should be but one fact before the thought, namely, spiritual existence.

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

16 . 496: 9-19

همه ما باید یاد بگیریم که زندگی خداست. از خود بپرسید: آیا من زندگی ای دارم که به خیر عالی نزدیک می شود؟ آیا من قدرت شفابخش حقیقت و عشق را نشان می دهم؟ اگر چنین است، آنگاه راه "تا روز کامل" روشن تر خواهد شد. ثمرات شما آنچه را که درک خدا برای انسان به ارمغان می آورد ثابت خواهد کرد. همیشه این فکر را در نظر داشته باشید، که این ایده روحانی، روح القدس و مسیح است که شما را قادر می سازد با اطمینان علمی، قانون شفا را بر اساس اصل الهی آن، عشق، زیربنا، پوشاننده و دربرگیرنده تمام حقایق، نشان دهید.

16. 496 : 9-19

We all must learn that Life is God. Ask yourself: Am I living the life that approaches the supreme good? Am I demonstrating the healing power of Truth and Love? If so, then the way will grow brighter "unto the perfect day." Your fruits will prove what the understanding of God brings to man. Hold perpetually this thought, — that it is the spiritual idea, the Holy Ghost and Christ, which enables you to demonstrate, with scientific certainty, the rule of healing, based upon its divine Principle, Love, underlying, overlying, and encompassing all true being.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████