یکشنبه ، ماه جولای 24، 2022.موضوع — صداقت

SubjectTruth

متن طلایی: یوحنا 4: 23

"زمانی می‌آید و اکنون فرا رسیده است که پرستندگان واقعی، پدر را در روح و به راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر چنین می‌خواهد که او را بپرستند."۔Golden Text: John 4 : 23

The hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████5 خودتان را بررسی کنید که آیا ایمان دارید یا خیر. خودت را ثابت کن

8 زیرا ما نمی توانیم در برابر حقیقت کاری انجام دهیم، مگر برای حقیقت.

1 بنابراین، چون ما این خدمت را داریم، همانطور که مورد رحمت قرار گرفته ایم، غش نمی کنیم.

2 اما از چیزهای پنهان نادرستی چشم پوشی کرده اید، نه در حیله گری گام بر می دارید و نه کلام خدا را فریبکارانه به کار می برید. بلکه با تجلی حقیقت خود را به وجدان هر انسانی در نظر خدا تسلیم کنیم.

6 زیرا خدایی که به نور فرمان داد تا از تاریکی بدرخشد، در دلهای ما درخشیده است تا نور معرفت جلال خدا را در چهره عیسی مسیح ببخشد.

Responsive Reading: II Corinthians 13 : 5, 8II Corinthians 4 : 1, 2, 6

5.     Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves.

8.     For we can do nothing against the truth, but for the truth.

1.     Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;

2.     But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man’s conscience in the sight of God.

6.     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 25: 5

5 مرا به راستی خود هدایت کن و به من بیاموز زیرا که تو خدای نجات من هستی. تمام روز منتظر تو هستم

1. Psalm 25 : 5

5     Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

2 . زکریا 1: 1-6

1 در ماه هشتم، در سال دوم داریوش، کلام خداوند به زکریا، پسر برکیا، پسر عدو نبی نازل شد و گفت:

2 خداوند از پدران شما به شدت خشمگین شده است.

3 پس به آنها بگو، یهوه صبایوت چنین می گوید. یهوه صبایوت می گوید به سوی من بازگردید و من به سوی شما خواهم رفت.

4 مانند پدران خود نباشید که انبیای پیشین نزد آنان فریاد زده‌اند و می‌گویند: یهوه صبایوت چنین می‌گوید. اکنون از راه‌های بد خود و از اعمال بد خود برگردید، اما خداوند می‌گوید که آنها به من نشنیدند و به من گوش نکردند.

5 پدران شما کجا هستند؟ و پیامبران آیا تا ابد زنده اند؟

6 اما سخنان و فرایض من که به بندگان خود، انبیا امر کردم، آیا پدران شما را نگرفتند؟ پس برگشتند و گفتند: همانطور که یهوه صبایوت می‌پیدید که با ما بکند، برحسب شیوه‌ها و اعمال ما، با ما نیز چنین کرد.

2. Zechariah 1 : 1-6

1     In the eighth month, in the second year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,

2     The Lord hath been sore displeased with your fathers.

3     Therefore say thou unto them, Thus saith the Lord of hosts; Turn ye unto me, saith the Lord of hosts, and I will turn unto you, saith the Lord of hosts.

4     Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus saith the Lord of hosts; Turn ye now from your evil ways, and from your evil doings: but they did not hear, nor hearken unto me, saith the Lord.

5     Your fathers, where are they? and the prophets, do they live for ever?

6     But my words and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not take hold of your fathers? and they returned and said, Like as the Lord of hosts thought to do unto us, according to our ways, and according to our doings, so hath he dealt with us.

3 . زکریا 2: 10، 11

10 ای دختر صهیون، سرود و شادی کن، زیرا خداوند می‌گوید، من می‌آیم و در میان تو ساکن خواهم شد.

11 و امّتهای بسیاری در آن روز به خداوند ملحق خواهند شد و قوم من خواهند بود و من در میان تو ساکن خواهم شد و خواهی دانست که خداوند صبایوت مرا نزد تو فرستاده است.

3. Zechariah 2 : 10, 11

10     Sing and rejoice, O daughter of Zion: for, lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the Lord.

11     And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people: and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee.

4 . زکریا 4: 6 (نه)

6 خداوند صبایوت می‌گوید: نه به قدرت و نه به قدرت، بلکه به روح من.

4. Zechariah 4 : 6 (Not)

6     Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts.

5 . زکریا 7: 8-12 (به 2،) 13 (از این رو) فقط ، 14 (من)

8 و کلام خداوند به زکریا نازل شد و گفت:

9 خداوند صبایوت چنین می‌گوید، داوری راستین را اجرا کنید و هر کس به برادر خود رحم و شفقت نشان دهید.

10 و بر بیوه زن، یتیم، غریب و فقیر ستم مکن. و هیچ یک از شما در دل خود بدی بر برادرش تصور نکند.

11 اما آنها از شنیدن سر باز زدند و شانه را برداشتند و گوشهای خود را بستند تا نشنوند.

12 آری، آنها قلب خود را مانند سنگی استوار ساختند،

13 از این رو

14 آنها را با گردبادی در میان تمام امتهایی که نمی شناختند پراکنده کردم. به این ترتیب زمین پس از آنها ویران شد، که هیچ کس از آن عبور نکرد و نه بازگشت، زیرا آنها زمین خوش آب و هوا را ویران کردند.

5. Zechariah 7 : 8-12 (to 2nd ,), 13 (Therefore) only, 14 (I)

8     And the word of the Lord came unto Zechariah, saying,

9     Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother:

10     And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.

11     But they refused to hearken, and pulled away the shoulder, and stopped their ears, that they should not hear.

12     Yea, they made their hearts as an adamant stone,

13     Therefore

14     I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they knew not. Thus the land was desolate after them, that no man passed through nor returned: for they laid the pleasant land desolate.

6 . زکریا 8: 3، 7، 8، 16، 17، 19 (از این رو) - 21، 23 (ما)

3 خداوند چنین می‌گوید. من به صهیون بازگشتم و در میان اورشلیم ساکن خواهم شد و اورشلیم شهر حقیقت نامیده خواهد شد. و کوه یهوه صبایوت کوه مقدس.

7 یهوه صبایوت چنین می گوید. اینک من قوم خود را از سرزمین شرقی و از سرزمین غربی نجات خواهم داد.

8 و ایشان را خواهم آورد و در وسط اورشلیم ساکن خواهند شد و قوم من خواهند بود و من خدای ایشان در راستی و عدالت خواهم بود.

16 اینها کارهایی است که باید انجام دهید. هر کس حقیقت را با همسایه خود بگویید. حکم حقیقت و صلح را در دروازه های خود اجرا کنید:

17 و هیچ یک از شما بدی را در دل خود نسبت به همسایه خود تصور نکند. و سوگند دروغ را دوست نداشته باشید، زیرا خداوند می‌گوید همه اینها چیزهایی است که من از آنها متنفرم.

19 … پس حقیقت و صلح را دوست بدارید.

20 یهوه صبایوت چنین می گوید. هنوز واقع خواهد شد که مردم و ساکنان بسیاری از شهرها خواهند آمد.

21 و ساکنان یک شهر به شهر دیگر خواهند رفت و خواهند گفت: بیایید سریعاً به حضور خداوند دعا کنیم و خداوند صبایوت را بجوییم. من نیز خواهم رفت.

23 ما با شما خواهیم رفت، زیرا شنیده‌ایم که خدا با شماست.

6. Zechariah 8 : 3, 7, 8, 16, 17, 19 (therefore)-21, 23 (We)

3     Thus saith the Lord; I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem: and Jerusalem shall be called a city of truth; and the mountain of the Lord of hosts the holy mountain.

7     Thus saith the Lord of hosts; Behold, I will save my people from the east country, and from the west country;

8     And I will bring them, and they shall dwell in the midst of Jerusalem: and they shall be my people, and I will be their God, in truth and in righteousness.

16     These are the things that ye shall do; Speak ye every man the truth to his neighbour; execute the judgment of truth and peace in your gates:

17     And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbour; and love no false oath: for all these are things that I hate, saith the Lord.

19     …therefore love the truth and peace.

20     Thus saith the Lord of hosts; It shall yet come to pass, that there shall come people, and the inhabitants of many cities:

21     And the inhabitants of one city shall go to another, saying, Let us go speedily to pray before the Lord, and to seek the Lord of hosts: I will go also.

23     We will go with you: for we have heard that God is with you.

7 . لوقا 4: 14 (به:)، 33-39

14 و عیسی با قدرت روح به جلیل بازگشت: و آوازه او در سراسر منطقه منتشر شد.

33 و در کنیسه مردی بود، که روح شیطانی ناپاک داشت و با صدای بلند فریاد زد

34 گفتن ما را رها کن. ای عیسی ناصری، ما با تو چه کار داریم؟ آیا آمده ای که ما را نابود کنی؟ من تو را می شناسم که هستی. مقدس خدا

35 و عیسی او را ملامت کرد و گفت: سکوت کن و از او بیرون بیا. و چون شیطان او را در میان افکند، از او بیرون آمد و به او آسیبی نرساند.

36 و همه شگفت زده شدند و با خود گفتند: گفت: این چه کلمه ای است! زیرا او با قدرت و قدرت به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آنها بیرون می آیند.

37 و آوازه او در تمام نقاط اطراف منتشر شد.

38 و از کنیسه برخاسته، به خانه شمعون وارد شد. و مادر زن شمعون به تب شدید مبتلا شد. و او را برای او التماس کردند.

39 و او بر او ایستاد و تب را ملامت کرد. و او را ترک کرد و او بلافاصله برخاست و به آنها خدمت کرد.

7. Luke 4 : 14 (to :), 33-39

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee:

33     And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

34     Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

35     And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

36     And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

37     And the fame of him went out into every place of the country round about.

38     And he arose out of the synagogue, and entered into Simon’s house. And Simon’s wife’s mother was taken with a great fever; and they besought him for her.

39     And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

8 . افسسی ها 1: 1 (به 2،)

1 پولس، رسول عیسی مسیح به خواست خدا،

8. Ephesians 1 : 1 (to 2nd ,)

1     Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God,

9 . افسسی ها 4: 1، 13-15، 23-25

1 من ، زندانی خداوند ، از شما می خواهم که شایسته حرفه ای که با آن خوانده می شوید ، قدم بگذارید ،

13 تا زمانی که همه ما در وحدت ایمان و دانش پسر خدا به یک انسان کامل برسیم ، تا اندازه تمام قد مسیح:

14 که از این پس دیگر فرزندی نخواهیم داشت ، به این طرف و آن طرف پرت می شویم و با هر باد از آموزه ها ، با تنگ دستی انسان و حیله گری حیله گر ، که به وسیله آنها در انتظار فریب هستند ، منتظر می مانیم.

15 اما گفتن حقیقت در عشق ، ممکن است در همه چیز بزرگ شود ، که سر است ، حتی مسیح:

23 و در روح ذهن خود تجدید شود.

24 و اینکه انسان جدیدی را بپوشید که پس از خدا در عدالت و قدوسیت واقعی آفریده شده است.

25 پس دروغ را کنار بگذارید، هر کس با همسایه خود راست بگویید، زیرا ما اعضای یکدیگر هستیم.

9. Ephesians 4 : 1, 13-15, 23-25

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

14     That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

15     But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

25     Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.علم و بهداشت


1 . 2: 16-17

نیکی به اثبات حقیقت می رسد.

1. 2 : 16-17

Goodness attains the demonstration of Truth.

2 . 3: 32-5

در حالی که دل از حقیقت و عشق الهی دور است، ما نمی توانیم ناسپاسی زندگی های نازا را پنهان کنیم.

آنچه ما بیش از همه به آن نیاز داریم دعای میل شدید برای رشد فیض است که در صبر، نرمی، محبت و کردار نیک بیان می شود.

2. 3 : 32-5

While the heart is far from divine Truth and Love, we cannot conceal the ingratitude of barren lives.

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds.

3 . 232: 26-31

در حرم حقيقت صداهاي مهمي به گوش مي رسد، اما ما به آنها توجه نمي كنيم. تنها زمانی که به اصطلاح لذت ها و دردهای حسی در زندگی ما از بین برود، نشانه های بی چون و چرای دفن خطا و رستاخیز به زندگی معنوی را می یابیم.

3. 232 : 26-31

In the sacred sanctuary of Truth are voices of solemn import, but we heed them not. It is only when the so-called pleasures and pains of sense pass away in our lives, that we find unquestionable signs of the burial of error and the resurrection to spiritual life.

4 . 593: 4-5

نبی - پیامبر. بیننده روحانی؛ ناپدید شدن حس مادی در برابر حقایق آگاهانه حقیقت معنوی.

4. 593 : 4-5

Prophet. A spiritual seer; disappearance of material sense before the conscious facts of spiritual Truth.

5 . 308: 14-15

پدرسالاران الهام گرفته از روح، صدای حقیقت را شنیدند، و همانقدر آگاهانه با خدا صحبت کردند که انسان با انسان صحبت می کند.

5. 308 : 14-15

The Soul-inspired patriarchs heard the voice of Truth, and talked with God as consciously as man talks with man.

6 . 213: 30-4

قبل از اینکه دانش بشری به عمق خود در یک حس نادرست از چیزها فرو رود - به اعتقاد به منشأ مادی که ذهن واحد و منبع واقعی هستی را دور می اندازد - این امکان وجود دارد که تأثیرات از حقیقت به اندازه صدا متمایز باشد و آنها آمده باشند. به عنوان صدایی برای پیامبران بدوی. اگر رسانه شنوایی کاملاً روحانی باشد، طبیعی و غیر قابل تخریب است.

6. 213 : 30-4

Before human knowledge dipped to its depths into a false sense of things, — into belief in material origins which discard the one Mind and true source of being, — it is possible that the impressions from Truth were as distinct as sound, and that they came as sound to the primitive prophets. If the medium of hearing is wholly spiritual, it is normal and indestructible.

7 . 388: 1-4

شهدای مسیحی از پیامبران علم مسیحیت بودند. آنها از طریق قدرت تعالی بخش و تقدیس حقیقت الهی، بر حواس جسمانی پیروز شدند، پیروزی که علم به تنهایی می تواند آن را توضیح دهد.

7. 388 : 1-4

The Christian martyrs were prophets of Christian Science. Through the uplifting and consecrating power of divine Truth, they obtained a victory over the corporeal senses, a victory which Science alone can explain.

8 . 225: 5-13

شما ممکن است بدانید که اولین بار حقیقت چه زمانی به واسطه کم بودن و وفاداری پیروانش رهبری می کند. بنابراین این است که راهپیمایی زمان پرچم آزادی را به پیش می برد. قدرت‌های این جهان خواهند جنگید و به نگهبانان خود فرمان خواهند داد که اجازه ندهند حقیقت از نگهبانان عبور کند تا زمانی که به سیستم‌های آنها ملحق شود. اما علم، بدون توجه به سرنیزه نوک تیز، پیش می رود. همیشه برخی از غوغا وجود دارد، اما یک تجمع به استاندارد حقیقت وجود دارد.

8. 225 : 5-13

You may know when first Truth leads by the fewness and faithfulness of its followers. Thus it is that the march of time bears onward freedom's banner. The powers of this world will fight, and will command their sentinels not to let truth pass the guard until it subscribes to their systems; but Science, heeding not the pointed bayonet, marches on. There is always some tumult, but there is a rallying to truth's standard.

9 . 238: 12-13، 15-21

دور افتادن از حقیقت در زمان آزار و اذیت نشان می دهد که ما هرگز حقیقت را درک نکردیم. …

فرصت‌های بهبود نیافته ما را سرزنش می‌کنند زمانی که تلاش می‌کنیم مزایای تجربه‌ای را که خود ساخته‌ایم ادعا کنیم، تلاش می‌کنیم محصولی را که کاشته‌ایم درو کنیم، و می‌خواهیم به‌طور غیرقانونی وارد کار دیگران شویم. حقیقت اغلب ناخواسته باقی می ماند، تا زمانی که ما به دنبال این چاره برای مصائب انسانی باشیم زیرا به شدت از خطا رنج می بریم.

9. 238 : 12-13, 15-21

To fall away from Truth in times of persecution, shows that we never understood Truth. …

Unimproved opportunities will rebuke us when we attempt to claim the benefits of an experience we have not made our own, try to reap the harvest we have not sown, and wish to enter unlawfully into the labors of others. Truth often remains unsought, until we seek this remedy for human woe because we suffer severely from error.

10 . 28: 24-31

تصور اینکه آزار و شکنجه به خاطر عدالت متعلق به گذشته است و مسیحیت امروز با جهان در صلح است زیرا فرقه ها و جوامع به آن احترام می گذارند، اشتباه در ذات دین است. خطا تکرار می شود. آزمایش‌هایی که پیامبر، شاگرد و رسول «که جهان لایق آن‌ها نبود»، به نوعی در انتظار هر پیشگام حقیقت است.

10. 28 : 24-31

To suppose that persecution for righteousness' sake belongs to the past, and that Christianity to-day is at peace with the world because it is honored by sects and societies, is to mistake the very nature of religion. Error repeats itself. The trials encountered by prophet, disciple, and apostle, "of whom the world was not worthy," await, in some form, every pioneer of truth.

11 . 540: 11-16

در شیمیایی‌سازی اخلاقی، وقتی علائم شر، وهم، تشدید می‌شوند، ممکن است در جهل خود فکر کنیم که خداوند شرارتی انجام داده است. اما ما باید بدانیم که قانون خدا به اصطلاح گناه و آثار آن را آشکار می کند، فقط این که حقیقت ممکن است تمام حس شرارت و تمام قدرت گناه را از بین ببرد.

11. 540 : 11-16

In moral chemicalization, when the symptoms of evil, illusion, are aggravated, we may think in our ignorance that the Lord hath wrought an evil; but we ought to know that God's law uncovers so-called sin and its effects, only that Truth may annihilate all sense of evil and all power to sin.

12 . 30: 19-25

به عنوان آرمان فردی حقیقت، مسیح عیسی آمد تا خطای خاخام و همه گناه، بیماری و مرگ را سرزنش کند - تا راه حقیقت و زندگی را نشان دهد. این آرمان در سراسر زندگی زمینی عیسی نشان داده شد و تفاوت بین فرزندان روح و حس مادی، حقیقت و خطا را نشان داد.

12. 30 : 19-25

As the individual ideal of Truth, Christ Jesus came to rebuke rabbinical error and all sin, sickness, and death, — to point out the way of Truth and Life. This ideal was demonstrated throughout the whole earthly career of Jesus, showing the difference between the offspring of Soul and of material sense, of Truth and of error.

13 . 229: 23-8

اگر خدا انسان را مریض کند، بیماری باید خوب باشد و در مقابل آن، سلامتی، باید شر باشد، زیرا هر چه او می‌سازد خوب است و تا ابد باقی خواهد ماند. اگر تخطی از قانون خدا باعث بیماری شود، بیمار بودن صحیح است. و اگر بخواهیم نمی‌توانیم و اگر می‌توانیم نباید احکام حکمت را باطل کنیم. این تخطی از یک باور ذهن فانی است، نه از یک قانون ماده و نه از ذهن الهی، که باعث اعتقاد به بیماری می شود. درمان حقیقت است، نه ماده، - حقیقت این است که بیماری غیر واقعی است.

اگر بیماری واقعی باشد، متعلق به جاودانگی است. اگر درست باشد، بخشی از حقیقت است. آیا با مواد مخدر تلاش می‌کنید، یا بدون آن، کیفیت یا شرایط حقیقت را از بین ببرید؟ اما اگر بیماری و گناه توهم هستند، بیداری از این رویای فانی یا توهم، ما را به سلامت، تقدس و جاودانگی می رساند. این بیداری آمدن ابدی مسیح است، ظهور پیشرفته حقیقت، که خطا را از بین می برد و بیماران را شفا می دهد.

13. 229 : 23-8

If God causes man to be sick, sickness must be good, and its opposite, health, must be evil, for all that He makes is good and will stand forever. If the transgression of God's law produces sickness, it is right to be sick; and we cannot if we would, and should not if we could, annul the decrees of wisdom. It is the transgression of a belief of mortal mind, not of a law of matter nor of divine Mind, which causes the belief of sickness. The remedy is Truth, not matter, — the truth that disease is unreal.

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. Would you attempt with drugs, or without, to destroy a quality or condition of Truth? But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick.

14 . 120: 15-24

سلامتی شرط ماده نیست، بلکه شرط ذهن است. و همچنین حواس مادی نمی توانند گواهی قابل اعتمادی در مورد سلامت داشته باشند. علم شفای ذهن نشان می‌دهد که برای هیچ چیز غیر از ذهن غیرممکن است که واقعاً شهادت دهد یا وضعیت واقعی انسان را به نمایش بگذارد. بنابراین، اصل الهی علم، با برعکس کردن شهادت حواس جسمانی، انسان را به طور هماهنگ در حقیقت که تنها مبنای سلامتی است، آشکار می سازد. و بنابراین علم همه بیماری ها را انکار می کند، بیماران را شفا می دهد، شواهد نادرست را از بین می برد، و منطق مادی گرایانه را رد می کند.

14. 120 : 15-24

Health is not a condition of matter, but of Mind; nor can the material senses bear reliable testimony on the subject of health. The Science of Mind-healing shows it to be impossible for aught but Mind to testify truly or to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Science, reversing the testimony of the physical senses, reveals man as harmoniously existent in Truth, which is the only basis of health; and thus Science denies all disease, heals the sick, overthrows false evidence, and refutes materialistic logic.

15 . 242: 9-21

فقط یک راه به بهشت وجود دارد، هماهنگی، و مسیح در علم الهی این راه را به ما نشان می دهد. این است که هیچ واقعیت دیگری را نشناسیم - به جز خیر، خدا و انعکاس او، هیچ آگاهی دیگری از زندگی نداشته باشیم، و برتر از به اصطلاح درد و لذت حواس باشیم.

عشق به خود مبهم تر از بدن استوار است. در اطاعت صبور از خدای صبور، بیایید تلاش کنیم تا با حلال جهانی عشق، قاطعانه خطا، - اراده، توجیه خود، و عشق به خود - را حل کنیم که با معنویت می جنگد و قانون گناه و گناه است. مرگ.

لباس زندگی حقیقت است.

15. 242 : 9-21

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

Self-love is more opaque than a solid body. In patient obedience to a patient God, let us labor to dissolve with the universal solvent of Love the adamant of error, — self-will, self-justification, and self-love, — which wars against spirituality and is the law of sin and death.

The vesture of Life is Truth.

16 . 255: 1-6

حقیقت ابدی در حال تغییر جهان است. همانطور که فانی ها قنداق ذهنی خود را به زمین می اندازند، فکر به بیان گسترش می یابد. "بگذار نور باشد" خواسته همیشگی حقیقت و عشق است که هرج و مرج را به نظم و اختلاف را به موسیقی حوزه ها تبدیل می کند.

16. 255 : 1-6

Eternal Truth is changing the universe. As mortals drop off their mental swaddling-clothes, thought expands into expression. "Let there be light," is the perpetual demand of Truth and Love, changing chaos into order and discord into the music of the spheres.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████