یکشنبه ، ماه جولای 3، 2022.موضوع — خداوند

SubjectGod

متن طلایی: 1 کورینتیانس 2: 5

"ستاسو باور باید د خلکو په حکمت کې نه وي، مګر د خدای په قدرت کې."۔Golden Text: I Corinthians 2 : 5

Your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████11 ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و عظمت از آن توست زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آن توست. ای خداوند، پادشاهی از آن توست و تو مانند سر بر همه برتری.

12 هم ثروت و هم عزت از تو سرچشمه می‌گیرد، و تو بر همه سلطنت می‌کنی، و در دست تو قدرت و قدرت است، و در دست تو است که به همه قدرت می‌بخشی.

13 پس اکنون ای خدای ما، تو را سپاس می گوییم و نام جلال تو را می ستاییم.

1 به راستی جان من در انتظار خداست، نجات من از اوست.

2 تنها او صخره و نجات من است. او دفاع من است. من خیلی متاثر نمی شوم.

7 نجات و جلال من در خداست، صخره قوت و پناه من در خداست.

8 همیشه به او اعتماد کنید؛ ای مردم، دل خود را بر او بریزید که خدا پناهگاه ماست.

13 زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین

Responsive Reading: I Chronicles 29 : 11-13Psalm 62 : 1, 2, 7, 8Matthew 6 : 13

11.     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the Kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

12.     Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

13.     Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

1.     Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.

2.     He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.

7.     In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.

8.     Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us.

13.     For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . مکاشفه 1: 8

8 من آلفا و امگا هستم، آغاز و پایان، خداوند قادر مطلق می گوید که هست، و که بود، و خواهد آمد.

1. Revelation 1 : 8

8     I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

2 . اشعیا 46: 9 ( 1 من هستم)، 10 (من)

9 من خدا هستم و هیچ کس دیگری وجود ندارد. من خدا هستم و هیچکس مثل من نیست

10 نصیحت من پابرجا خواهد ماند و من تمام رضایت خود را انجام خواهم داد:

2. Isaiah 46 : 9 (1st I am), 10 (My)

9     I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,

10     My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

3 . ملاکی 3: 1

1 اینک من رسول خود را می فرستم و او راه را پیش روی من آماده خواهد کرد و خداوندی که شما در جستجوی او هستید، ناگهان به معبد او خواهد آمد، یعنی رسول عهد که از او لذت می برید، اینک او خواهد آمد. خداوند صبایوت می گوید.

3. Malachi 3 : 1

1     Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the Lord of hosts.

4 . متی 3: 13، 16، 17

13 سپس عیسی از جلیل به اردن نزد یوحنا آمد تا از او تعمید یابد.

16 و عیسی، چون تعمید یافت، بی درنگ از آب بیرون رفت و اینک آسمان به روی او گشوده شد، و روح خدا را دید که مانند کبوتری فرود آمد و بر او روشن شد.

17 و اینک صدایی از آسمان که می‌گوید: این است پسر محبوب من که از او خشنود هستم.

4. Matthew 3 : 13, 16, 17

13     Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

5 . متی 12: 22-28

22 آنگاه شخص شیطان پرست و کور و گنگ را نزد او آوردند و او را شفا داد، به گونه ای که کور و گنگ هم گفت و هم دید.

23 و همه مردم تعجب کردند و گفتند: آیا این پسر داود نیست؟

24 اما چون فریسیان این را شنیدند، گفتند: این شخص شیاطین را بیرون نمی‌کند، مگر به وسیله بلزبوب، امیر شیاطین.

25 عیسی افکار آنها را دانست و به آنها گفت: «هر پادشاهی که بر ضد خود تقسیم شود ویران می شود. و هر شهر یا خانه ای که در برابر خود تقسیم شود، پایدار نخواهد ماند.

26 و اگر شيطان شيطان را بيرون كند، بر ضد خود متفرق شده است. پس پادشاهی او چگونه خواهد ماند؟

27 و اگر من به وسیله بعلزبوب شیاطین را بیرون می کنم، فرزندان شما به وسیله چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ پس آنها قضاوت شما خواهند بود.

28 اما اگر من شیاطین را به وسیله روح خدا بیرون کنم، پادشاهی خدا نزد شما خواهد آمد.

5. Matthew 12 : 22-28

22     Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

6 . مرقس 4: 1، 30-32، 35-41

1 و او دوباره شروع به تعلیم در کنار دریا کرد و جمعیت زیادی نزد او جمع شدند، به طوری که او سوار کشتی شد و در دریا نشست. و تمام جمعیت در کنار دریا در خشکی بودند.

30 و گفت: ملکوت خدا را به کجا تشبیه کنیم؟ یا با چه مقایسه ای آن را مقایسه کنیم؟

31 مانند دانه خردل است که وقتی در زمین کاشته شود از همه دانه های روی زمین کمتر می شود.

32 اما هنگامی که کاشته می شود، رشد می کند و از همه گیاهان بزرگتر می شود و شاخه های بزرگ می کند. تا پرندگان هوا در زیر سایه آن ساکن شوند.

35 و در همان روز، چون عصر فرا رسید، به آنها گفت: اجازه دهید به آن سوی بگذریم.

36 و چون جمعیت را فرستادند، او را در حالی که در کشتی بود، بردند. و کشتی های کوچک دیگری نیز با او بودند.

37 و طوفان باد بزرگی برخاست و امواج به کشتی کوبیدند، به طوری که اکنون پر شده بود.

38 و او در عقب کشتی بود و روی بالشی خوابیده بود و او را بیدار کردند و به او گفتند: «استاد، آیا برایت مهم نیست که ما هلاک شویم؟

39 پس برخاست و باد را ملامت کرد و به دریا گفت: آرام باش. و باد قطع شد و آرامشی عظیم پدید آمد.

40 و به آنها گفت: چرا اینقدر ترسیده اید؟ چگونه است که ایمان ندارید؟

41 و آنها بسیار ترسیدند و به یکدیگر گفتند: این چه آدمی است که حتی باد و دریا از او اطاعت می کنند؟

6. Mark 4 : 1, 30-32, 35-41

1     And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

30     And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

31     It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

32     But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

35     And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

36     And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

37     And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

38     And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

39     And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

40     And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

41     And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

7 . متی 17: 14-21

14 و چون نزد جمعیت رسیدند، مردی نزد او آمد و نزد او زانو زد و گفت:

15 پروردگارا، پسرم را بیامرز، زیرا او دیوانه و بسیار مضطرب است، زیرا بارها در آتش و اغلب در آب می افتد.

16 و او را نزد شاگردان تو آوردم و نتوانستند او را درمان کنند.

17 آنگاه عیسی در جواب گفت: ای نسل بی ایمان و منحرف، تا کی با شما باشم؟ تا کی زجرت بکشم او را به اینجا نزد من بیاور

18 و عیسی شیطان را سرزنش کرد. و او از او بیرون رفت و کودک از همان ساعت شفا یافت.

19 آنگاه شاگردان جدا از هم نزد عیسی آمده، گفتند: چرا نتوانستیم او را بیرون کنیم؟

20 و عیسی به آنها گفت: به دلیل بی ایمانی شما، زیرا به راستی به شما می گویم، اگر مانند دانه خردل ایمان دارید، به این کوه بگویید: از اینجا به آنجا بروید. و آن را حذف خواهد کرد. و هیچ چیز برای شما غیر ممکن نخواهد بود.

21 امّا این گونه جز با نماز و روزه بیرون نمی‌رود.

7. Matthew 17 : 14-21

14     And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,

15     Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

16     And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

17     Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

18     And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

19     Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

20     And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

21     Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

8 . یوحنا 14: 1، 10 (کلمات)، 12، 13

1 دلتان مضطرب نشود: به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان دارید.

10 ... سخنانی را که به شما می گویم از خود نمی گویم، بلکه پدری که در من ساکن است، اعمال را انجام می دهد.

12 همانا، همانا، به شما می گویم، هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من انجام می دهم، او نیز انجام خواهد داد. و کارهای بزرگتر از اینها انجام خواهد داد. زیرا نزد پدرم می روم.

13 و هر چه به نام من بخواهید، انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد.

8. John 14 : 1, 10 (the words), 12, 13

1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

10     …the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

13     And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

9 . فیلیپیایی ها 4: 19 (من)، 20

19 …خدای من تمام نیازهای شما را برحسب ثروت خود در جلال توسط مسیح عیسی برآورده خواهد کرد.

20 اکنون خدا و پدر ما تا ابد جلال باد. آمین

9. Philippians 4 : 19 (my), 20

19     …my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

20     Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.علم و بهداشت


1 . 275: 6-19

نقطه شروع علم الهی این است که خدا، روح، همه چیز است، و هیچ قدرت و عقل دیگری وجود ندارد - که خدا عشق است، و بنابراین او اصل الهی است.

برای درک واقعیت و نظم وجود در علم آن، باید با حساب کردن خدا به عنوان اصل الهی هر آنچه واقعاً هست شروع کنید. روح، زندگی، حقیقت، عشق، به عنوان یکی ترکیب می شوند - و نام های کتاب مقدس برای خدا هستند. همه جوهر، هوش، حکمت، هستی، جاودانگی، علت و معلول از آن خداست. اینها صفات اوست، مظاهر ابدی اصل لایتناهی الهی، عشق. هیچ حکمتی جز حکمت او نیست. هیچ حقیقتی درست نیست، هیچ عشقی دوست داشتنی نیست، هیچ زندگی ای جز زندگی الهی نیست. هیچ خیری نیست، ولی خدای خیری عطا می کند.

1. 275 : 6-19

The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

2 . 339: 7 (از آنجا که) -10

از آنجا که خداوند همه چیز است، جایی برای بی شباهت او نیست. خدا، روح، تنها همه را آفرید و آن را نیک نامید. بنابراین شر به دلیل مخالفت با خیر، غیر واقعی است و نمی تواند محصول خدا باشد.

2. 339 : 7 (Since)-10

Since God is All, there is no room for His unlikeness. God, Spirit, alone created all, and called it good. Therefore evil, being contrary to good, is unreal, and cannot be the product of God.

3 . 286: 16-20، 31-4

در زبان ساکسونی و بیست زبان دیگر، «خوب» برای خدا است. کتاب مقدس همه چیزهایی را که او آفریده است، مانند خودش نیکو اعلام می‌کند - از نظر اصول و ایده. بنابراین جهان روحانی خوب است و خدا را آنگونه که هست منعکس می کند.

گناه، بیماری و مرگ در باور مادی بشری است و به ذهن الهی تعلق ندارد. آنها بدون منشأ یا وجود واقعی هستند. آنها نه اصل دارند و نه دوام، بلکه با هر آنچه مادی و زمانی است به نیستی خطا تعلق دارند که مخلوقات حقیقت را شبیه سازی می کند.

3. 286 : 16-20, 31-4

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

Sin, sickness, and death are comprised in human material belief, and belong not to the divine Mind. They are without a real origin or existence. They have neither Principle nor permanence, but belong, with all that is material and temporal, to the nothingness of error, which simulates the creations of Truth.

4 . 202: 24-8

باورهای ما در مورد یک حق تعالی با عملکردی که از آنها رشد می کند در تضاد است. در جایی که حقیقت باید "خیلی بیشتر باشد" خطا فراوان است. اعتراف می کنیم که خداوند دارای قدرت قادر متعال است، "در بلا یاری بسیار حاضر است." و با این حال، ما برای شفای بیماری به دارو یا هیپنوتیزم تکیه می کنیم، گویی ماده بی معنی یا ذهن خطاکار فانی قدرت بیشتری نسبت به روح قادر مطلق دارد.

عقیده رایج می پذیرد که ممکن است یک مرد در عمل نیکو سرما بخورد و این سرما ممکن است باعث بیماری ریوی کشنده شود. گویی شر می تواند بر قانون عشق غلبه کند و پاداش انجام کار خوب را بررسی کند. در علم مسیحیت، ذهن - قدرت مطلق - دارای تمام قدرت است، پاداش های مطمئنی را به عدالت اختصاص می دهد، و نشان می دهد که ماده نه می تواند شفا دهد و نه بیمار کند، ایجاد کند و یا نابود کند.

اگر خدا به جای اینکه صرفاً باور شود درک می شد، این درک سلامتی را ایجاد می کرد.

4. 202 : 24-8

Our beliefs about a Supreme Being contradict the practice growing out of them. Error abounds where Truth should "much more abound." We admit that God has almighty power, is "a very present help in trouble;" and yet we rely on a drug or hypnotism to heal disease, as if senseless matter or erring mortal mind had more power than omnipotent Spirit.

Common opinion admits that a man may take cold in the act of doing good, and that this cold may produce fatal pulmonary disease; as though evil could overbear the law of Love, and check the reward for doing good. In the Science of Christianity, Mind — omnipotence — has all-power, assigns sure rewards to righteousness, and shows that matter can neither heal nor make sick, create nor destroy.

If God were understood instead of being merely believed, this understanding would establish health.

5 . 26: 14-18

حقیقت الهی، زندگی و عشق به عیسی بر گناه، بیماری و مرگ قدرت بخشید. مأموریت او این بود که علم آسمانی را آشکار کند تا ثابت کند خدا چیست و برای انسان چه می کند.

5. 26 : 14-18

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

6 . 228: 25-29 (به 2.)

هیچ قدرتی غیر از خدا نیست. قدرت مطلق همه قدرت را دارد و اعتراف به هر قدرت دیگری به منزله خواری خداست. ناصری متواضع این گمان را که گناه، بیماری و مرگ قدرت دارند، از بین برد. او ناتوانی آنها را ثابت کرد.

6. 228 : 25-29 (to 2nd .)

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God. The humble Nazarene overthrew the supposition that sin, sickness, and death have power. He proved them powerless.

7 . 395: 6-14

مانند نمونه بزرگ، شفا دهنده باید با بیماری به عنوان کسی که بر آن اقتدار دارد صحبت کند، و روح را به تسلط بر شواهد نادرست حواس جسمانی و ادعای خود در مورد مرگ و میر و بیماری بسپارد. همین اصل هم گناه و هم بیماری را درمان می کند. وقتی علم الهی بر ایمان در ذهن نفسانی غلبه کرد و ایمان به خدا همه ایمان به گناه و روش های مادی شفا را از بین برد، گناه، بیماری و مرگ از بین می رود.

7. 395 : 6-14

Like the great Exemplar, the healer should speak to disease as one having authority over it, leaving Soul to master the false evidences of the corporeal senses and to assert its claims over mortality and disease. The same Principle cures both sin and sickness. When divine Science overcomes faith in a carnal mind, and faith in God destroys all faith in sin and in material methods of healing, then sin, disease, and death will disappear.

8 . 373: 1-5

اگر ما در تمام مسائل اخلاقی مسیحی هستیم، اما از نظر معافیت فیزیکی که مسیحیت شامل آن می شود در تاریکی هستیم، پس باید در این موضوع به خدا ایمان بیشتری داشته باشیم و به وعده های او زنده تر باشیم.

8. 373 : 1-5

If we are Christians on all moral questions, but are in darkness as to the physical exemption which Christianity includes, then we must have more faith in God on this subject and be more alive to His promises.

9 . 134: 14-20

دکترین های ساخته دست بشر رو به زوال هستند. آنها در مواقع سختی قوی نشده اند. عاری از قدرت مسیح، چگونه می توانند آموزه های مسیح یا معجزات فیض را به تصویر بکشند؟ انکار امکان شفای مسیحیت، همان عنصری را که مسیحیت به آن نیروی الهی و موفقیت شگفت‌انگیز و بی‌نظیر آن در قرن اول بخشید، ربود.

9. 134 : 14-20

Man-made doctrines are waning. They have not waxed strong in times of trouble. Devoid of the Christ-power, how can they illustrate the doctrines of Christ or the miracles of grace? Denial of the possibility of Christian healing robs Christianity of the very element, which gave it divine force and its astonishing and unequalled success in the first century.

10 . 130: 26-5

اگر فکر از ادعای قوی علم برای برتری خدا یا حقیقت مبهوت شود و در برتری خیر شک کند، برعکس، نباید از ادعاهای شدید شر حیرت زده و در آنها شک کنیم و دیگر به آن فکر نکنیم. طبیعی است که گناه را دوست بداریم و غیرطبیعی بودن آن را ترک کنیم. حقیقت نباید به اندازه خطا شگفت انگیز و غیرطبیعی به نظر برسد، و خطا نباید به اندازه حقیقت واقعی به نظر برسد. بیماری نباید به اندازه سلامتی واقعی به نظر برسد. هیچ خطایی در علم وجود ندارد و زندگی ما باید بر اساس واقعیت اداره شود تا با خدا، اصل الهی همه موجودات، هماهنگ باشیم.

10. 130 : 26-5

If thought is startled at the strong claim of Science for the supremacy of God, or Truth, and doubts the supremacy of good, ought we not, contrariwise, to be astounded at the vigorous claims of evil and doubt them, and no longer think it natural to love sin and unnatural to forsake it, — no longer imagine evil to be ever-present and good absent? Truth should not seem so surprising and unnatural as error, and error should not seem so real as truth. Sickness should not seem so real as health. There is no error in Science, and our lives must be governed by reality in order to be in harmony with God, the divine Principle of all being.

11 . 183: 21-25

ذهن الهی به درستی تمام اطاعت، محبت و قدرت انسان را می طلبد. هیچ رزروی برای وفاداری کمتر انجام نمی شود. اطاعت از حق به انسان قدرت و نیرو می بخشد. تسلیم شدن در برابر خطا باعث کاهش قدرت می شود.

11. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

12 . 494: 10-14، 30-3

عشق الهی همیشه پاسخگوی همه نیازهای بشر بوده و خواهد بود. خوب نیست تصور کنیم که عیسی قدرت الهی را برای شفا دادن فقط برای تعداد معینی یا برای مدت زمان محدودی نشان داد، زیرا برای همه بشریت و در هر ساعت، عشق الهی همه خوبی ها را تامین می کند.

استاد ما شیاطین (شر) را بیرون کرد و بیماران را شفا داد. در مورد پیروان او نیز باید گفت که ترس و هر بدی را از خود و دیگران بیرون می‌ریزند و بیماران را شفا می‌دهند. هر گاه انسان تحت فرمان خدا باشد، خداوند بیماران را از طریق انسان شفا خواهد داد. حقیقت اکنون به همان یقین که نوزده قرن پیش انجام می داد، خطا را از بین می برد.

12. 494 : 10-14, 30-3

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

13 . 368: 14-19

وقتی به حقیقت هستی بیشتر ایمان داریم تا به خطا، ایمان به روح بیشتر از ماده، ایمان به زندگی بیشتر از مردن، ایمان به خدا بیشتر از انسان است، آنگاه هیچ فرض مادی نمی تواند مانع ما شود. شفای مریض و از بین بردن خطا.

13. 368 : 14-19

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████