یکشنبه ، ماه ژوئن 18، 2023موضوع — آیا جهان ، از جمله انسان ، توسط نیروی اتمی تکامل یافته است؟

SubjectIs The Universe, Including Man, Evolved By Atomic Force?

متن طلایی: ایوب 37: 14

" بایستید و کارهای شگفت انگیز خدا را در نظر بگیرید."۔Golden Text: Job 37 : 14

Stand still, and consider the wondrous works of God.
22 اینک خداوند به قدرت خود تعالی می بخشد، چه کسی مانند او تعلیم می دهد؟

5 خدا با صدای خود به طرز شگفت انگیزی رعد و برق می کند. کارهای بزرگی انجام می دهد که ما نمی توانیم آنها را درک کنیم.

6 زیرا به برف می گوید: تو روی زمین باش. همینطور به باران کوچک و به باران عظیم نیروی او.

16 آیا توازن ابرها را می دانی، کارهای شگفت او که در علم کامل است؟

17 چگونه جامه هایت گرم است، وقتی زمین را با باد جنوب آرام می کند؟

23 با دست زدن به خداوند متعال، ما نمی توانیم او را دریابیم: او در قدرت، و در قضاوت، و در عدالت فراوان است: او عذاب نخواهد داد.

Responsive Reading: Job 36 : 22Job 37 : 5, 6, 16, 17, 23

22.     Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?

5.     God thundereth marvellously with his voice; great things doeth he, which we cannot comprehend.

6.     For he saith to the snow, Be thou on the earth; likewise to the small rain, and to the great rain of his strength.

16.     Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge?

17.     How thy garments are warm, when he quieteth the earth by the south wind?

23.     Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . ایوب 5: 8-13، 19-24 (به ؛)

8 من خدا را می طلبم و به خدا می سپارم:

9 که کارهای بزرگ و غیرقابل جستجو می کند. چیزهای شگفت انگیز بدون شماره:

10 که بر زمین باران می‌بارد و بر مزارع آب می‌فرستد.

11 برپا کردن آنهایی که پایین هستند تا عزاداران در امان باشند.

12 او دستگاه های حیله گر را ناامید می کند، به طوری که دستان آنها نمی تواند کار خود را انجام دهد.

13 او خردمندان را در حیله‌گری خود می‌گیرد و نصیحت آدم‌های بدخواه را سر به سر می‌برد.

19 او تو را در شش مصیبت رهایی خواهد داد: آری، در هفت مصیبت هیچ بدی به تو نخواهد رسید.

20 در قحطی تو را از مرگ نجات خواهد داد و در جنگ از قوت شمشیر.

21 تو از تازیانه زبان پنهان خواهی بود و از هلاک شدن آن نترس.

22 به هلاکت و قحطی خواهی خندید و از جانوران زمین نترس.

23 زیرا تو با سنگهای صحرا هم پیمان خواهی بود و حیوانات صحرا با تو در صلح خواهند بود.

24 و خواهی دانست که خیمه تو در صلح خواهد بود.

1. Job 5 : 8-13, 19-24 (to ;)

8     I would seek unto God, and unto God would I commit my cause:

9     Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:

10     Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields:

11     To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety.

12     He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.

13     He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong.

19     He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee.

20     In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword.

21     Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.

22     At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth.

23     For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee.

24     And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace;

2 . 1 پادشاهان 18: 1، 2، 41-46 (به ؛)

1 و بعد از روزهای بسیار واقع شد که کلام خداوند در سال سوم به ایلیا نازل شد و گفت: برو و خود را به آخاب نشان ده. و باران را بر زمین خواهم فرستاد.

2 و ایلیا رفت تا خود را به آخاب نشان دهد. و قحطی شدیدی در سامره رخ داد.

41 و ایلیا به آخاب گفت: برخیز، بخور و بیاشام. زیرا صدای باران فراوان می آید.

42 پس آخاب برای خوردن و نوشیدن بالا رفت. و ایلیا به بالای کرمل بالا رفت. و خود را بر زمین انداخت و صورت خود را در میان زانوهای خود قرار داد،

43 و به غلام خود گفت: اکنون بالا برو و به دریا نگاه کن. و او بالا رفت و نگاه کرد و گفت: چیزی نیست. و گفت: هفت بار دیگر برو.

44 و در بار هفتم چنین شد که گفت: اینک ابر کوچکی مانند دست انسان از دریا برمی‌خیزد. و گفت: برو بالا و به آخاب بگو ارابه خود را آماده کن و فرود بیا تا باران تو را متوقف نکند.

45 و در این میان واقع شد که آسمان از ابر و باد سیاه شد و باران شدیدی بارید. و آخاب سوار شد و به یزرعیل رفت.

46 و دست خداوند بر ایلیا بود.

2. I Kings 18 : 1, 2, 41-46 (to ;)

1     And it came to pass after many days, that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go, shew thyself unto Ahab; and I will send rain upon the earth.

2     And Elijah went to shew himself unto Ahab. And there was a sore famine in Samaria.

41     And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink; for there is a sound of abundance of rain.

42     So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,

43     And said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up, and looked, and said, There is nothing. And he said, Go again seven times.

44     And it came to pass at the seventh time, that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man’s hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not.

45     And it came to pass in the mean while, that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode, and went to Jezreel.

46     And the hand of the Lord was on Elijah;

3 . 1 پادشاهان 19: 9-12

9 و در آنجا به غاری رسید و در آنجا اقامت گزید. و اینک کلام خداوند به او نازل شد و به او گفت: ای الیاس، اینجا چه کار داری؟

10 او گفت: من برای یهوه، خدای صبایوت، بسیار حسادت کرده‌ام، زیرا بنی‌اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبحات تو را فرو ریخته و انبیای تو را به شمشیر کشته‌اند. و من، حتی من، تنها مانده ام. و آنها به دنبال جان من هستند تا آن را بگیرند.

11 و گفت: بیرون برو و بر کوه در حضور خداوند بایست. و اینک خداوند عبور کرد و باد شدید و شدید کوهها را شکافت و صخره ها را در حضور خداوند خرد کرد. اما خداوند در باد نبود. اما خداوند در زلزله نبود.

12 و بعد از زلزله آتش سوزی; اما خداوند در آتش نبود و بعد از آتش صدای آرامی شنید.

3. I Kings 19 : 9-12

9     And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?

10     And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.

11     And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And, behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord; but the Lord was not in the wind: and after the wind an earth-quake; but the Lord was not in the earthquake:

12     And after the earthquake a fire; but the Lord was not in the fire: and after the fire a still small voice.

4 . زبور 107: 1-6

1 خداوند را سپاس گویید زیرا او نیکو است زیرا رحمت او تا ابدالاباد است.

2 آنهایی که خداوند از دست دشمن نجات داده است، چنین بگویند.

3 و ایشان را از سرزمینها از مشرق و مغرب و شمال و جنوب جمع کرد.

4 آنها در بیابان به صورت انفرادی سرگردان بودند. شهری برای سکونت پیدا نکردند.

5 گرسنه و تشنه روحشان در آنها غش کرد.

6 سپس در مصیبت خود نزد خداوند فریاد زدند و او آنها را از مصیبتهایشان نجات داد.

4. Psalm 107 : 1-6

1     O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

2     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

3     And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

4     They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

5     Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

6     Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

5 . متی 14: 14، 22-36

14 و عیسی بیرون رفت و جمعیت زیادی را دید و بر ایشان دلسوزی کرد و بیماران ایشان را شفا داد.

22 و عیسی فوراً شاگردان خود را مجبور کرد که سوار کشتی شوند و پیش از او به طرف دیگر بروند تا او جمعیت را روانه کند.

23 و چون مردم را فرستاد، جدا به کوهی رفت تا دعا کند و چون شام شد، تنها آنجا بود.

24 اما کشتی اکنون در وسط دریا بود و امواج پرتاب شده بود، زیرا باد مخالف بود.

25 و در پاسداری چهارم شب عیسی نزد ایشان رفت و بر دریا راه می رفت.

26 و چون شاگردان او را دیدند که بر دریا راه می‌رود، مضطرب شدند و گفتند: این روح است. و از ترس فریاد زدند.

27 اما عیسی بی درنگ با آنها صحبت کرده، گفت: خوشحال باشید. من هستم نترس.

28 و پطرس در جواب او گفت: خداوندا، اگر تو هستی، از من بخواه که بر روی آب نزد تو بیایم.

29 و او گفت: بیا. و چون پطرس از کشتی پایین آمد، روی آب رفت تا نزد عیسی برود.

30 اما چون باد شدید را دید، ترسید. و شروع به غرق شدن کرد، فریاد زد و گفت: خداوندا، مرا نجات بده.

31 و بی درنگ عیسی دست خود را دراز کرده، او را گرفت و به او گفت: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟

32 و چون وارد کشتی شدند، باد قطع شد.

33 آنگاه کسانی که در کشتی بودند آمدند و او را پرستش کردند و گفتند: به راستی که تو پسر خدا هستی.

34 و چون از آنجا گذشتند، به سرزمین جنسارت آمدند.

35 و چون مردان آن محل او را شناختند، به تمام آن روستای اطراف فرستاده، همه مریضان را نزد او آوردند.

36 و از او التماس کردند که فقط لبه جامه او را لمس کنند و کسانی که لمس کردند کاملاً سالم شدند.

5. Matthew 14 : 14, 22-36

14     And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

22     And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

23     And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

24     But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

25     And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

26     And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

27     But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

28     And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

29     And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

30     But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

31     And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

32     And when they were come into the ship, the wind ceased.

33     Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

34     And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.

35     And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

36     And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

6 . عاموس 4: 13

13 زیرا اینک آن که کوهها را می‌سازد و بادها را می‌آفریند و به انسان می‌گوید که چه فکری می‌کند، که صبح را تاریک می‌کند و بر بلندی‌های زمین قدم می‌زند، خداوند، خدای صبایوت، اوست.

6. Amos 4 : 13

13     For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The Lord, The God of hosts, is his name.علم و بهداشت


1 . 171: 12-13

کنترل ذهن بر جهان، از جمله انسان، دیگر یک سوال باز نیست، بلکه علم قابل اثبات است.

1. 171 : 12-13

Mind's control over the universe, including man, is no longer an open question, but is demonstrable Science.

2 . 331: 11 (را) -16 (به؛)، 16-17

کتاب مقدس دلالت دارد که خدا همه چیز است. از این جا نتیجه می شود که چیزی جز ذهن الهی و اندیشه های او دارای واقعیت و وجود نیست. کتاب مقدس همچنین اعلام می کند که خدا روح است. بنابراین در روح همه چیز هماهنگ است و هیچ اختلافی وجود ندارد. ... همه چیز در جهان خدا او را بیان می کند.

2. 331 : 11 (The)-16 (to ;), 16-17

The Scriptures imply that God is All-in-all. From this it follows that nothing possesses reality nor existence except the divine Mind and His ideas. The Scriptures also declare that God is Spirit. Therefore in Spirit all is harmony, and there can be no discord; … Everything in God's universe expresses Him.

3 . 102: 9-15

فقط یک جاذبه واقعی وجود دارد، جاذبه روح. نشانه رفتن سوزن به قطب نماد این قدرت فراگیر یا جاذبه خداوند، ذهن الهی است.

سیارات بر انسان قدرتی بیشتر از خالق او ندارند، زیرا خداوند بر جهان هستی حکومت می کند. اما انسان که قدرت خدا را منعکس می کند، بر تمام زمین و لشکریان آن تسلط دارد.

3. 102 : 9-15

There is but one real attraction, that of Spirit. The pointing of the needle to the pole symbolizes this all-embracing power or the attraction of God, divine Mind.

The planets have no more power over man than over his Maker, since God governs the universe; but man, reflecting God's power, has dominion over all the earth and its hosts.

4 . 369: 5-13

به همان نسبت که ماده به حس انسان، تمام موجودیت انسان را از دست می دهد، به همان نسبت، انسان صاحب آن می شود. او به درک الهی از حقایق وارد می شود و الهیات عیسی را همانطور که در شفای بیماران، زنده کردن مردگان و راه رفتن بر روی موج نشان داده شده است، درک می کند. همه این اعمال، کنترل عیسی را بر این باور که ماده جوهر است، نشان داد که می تواند داور حیات یا سازنده هر شکلی از هستی باشد.

4. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

5 . 67: 20 (از طریق) - 24

... از طریق تعالی معنوی خداوند و استاد ما بیماران را شفا داد، مردگان را زنده کرد و حتی به بادها و امواج فرمان داد تا از او اطاعت کنند. فیض و حقیقت فراتر از همه ابزارها و روش های دیگر قدرتمند هستند.

5. 67 : 20 (through)-24

… through spiritual ascendency our Lord and Master healed the sick, raised the dead, and commanded even the winds and waves to obey him. Grace and Truth are potent beyond all other means and methods.

6 . 192: 11-26

قدرت خطاکار یک باور مادی است، یک نیروی نادرست کور، زاده اراده است و نه خرد، ذهن فانی و نه فناناپذیر. این آب مروارید سر به سر است، شعله بلعنده، نفس طوفان است. رعد و برق و طوفان است، هر چه خودخواه، شریر، نادرست و ناپاک است.

قدرت اخلاقی و معنوی متعلق به روح است که "باد را در مشت خود نگه می دارد." و این آموزش با علم و هماهنگی همخوانی دارد. در علم، شما نمی توانید هیچ قدرتی در مقابل خداوند داشته باشید، و حواس فیزیکی باید از شهادت دروغین خود دست بکشند. تأثیر شما به خوبی بستگی به وزنی دارد که روی ترازو درست می اندازید. خوبی که انجام می دهید و تجسم می کنید تنها قدرت قابل دستیابی را به شما می دهد. شر قدرت نیست. این یک تمسخر قدرت است که هر چند وقت یکبار به ضعف خود خیانت می کند و سقوط می کند و هرگز بلند نمی شود.

6. 192 : 11-26

Erring power is a material belief, a blind miscalled force, the offspring of will and not of wisdom, of the mortal mind and not of the immortal. It is the headlong cataract, the devouring flame, the tempest's breath. It is lightning and hurricane, all that is selfish, wicked, dishonest, and impure.

Moral and spiritual might belong to Spirit, who holds the "wind in His fists;" and this teaching accords with Science and harmony. In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony. Your influence for good depends upon the weight you throw into the right scale. The good you do and embody gives you the only power obtainable. Evil is not power. It is a mockery of strength, which erelong betrays its weakness and falls, never to rise.

7 . 293: 13-31

به اصطلاح گازها و نیروهای مادی تقلبی از نیروهای معنوی ذهن الهی است که قدرت آنها حقیقت است، جاذبه آنها عشق است، چسبندگی و انسجام آنها زندگی است و حقایق ابدی هستی را تداوم می بخشد. الکتریسیته مازاد تیز مادیات است که جوهر واقعی معنویت یا حقیقت را جعل می کند - تفاوت بزرگ این است که برق هوشمند نیست، در حالی که حقیقت معنوی ذهن است.

هیچ خشم بیهوده ای در ذهن فانی وجود ندارد - که به صورت زلزله، باد، موج، رعد و برق، آتش، وحشیانه حیوانات بیان می شود - و این به اصطلاح ذهن خود ویران می شود. مظاهر شیطانی که عدل الهی را جعل می کند، در کتاب مقدس "غضب خداوند" نامیده می شود. در واقع، خود ویرانگری خطا یا ماده را نشان می دهند و به نقطه مقابل ماده یعنی قوت و ماندگاری روح اشاره می کنند. علم مسیحی حقیقت و برتری آن، هماهنگی جهانی، کلیت خدا، خیر و عدم وجود شر را آشکار می کند.

7. 293 : 13-31

The material so-called gases and forces are counterfeits of the spiritual forces of divine Mind, whose potency is Truth, whose attraction is Love, whose adhesion and cohesion are Life, perpetuating the eternal facts of being. Electricity is the sharp surplus of materiality which counterfeits the true essence of spirituality or truth, — the great difference being that electricity is not intelligent, while spiritual truth is Mind.

There is no vapid fury of mortal mind — expressed in earthquake, wind, wave, lightning, fire, bestial ferocity — and this so-called mind is self-destroyed. The manifestations of evil, which counterfeit divine justice, are called in the Scriptures, "The anger of the Lord." In reality, they show the self-destruction of error or matter and point to matter's opposite, the strength and permanency of Spirit. Christian Science brings to light Truth and its supremacy, universal harmony, the entireness of God, good, and the nothingness of evil.

8 . 124: 14-2

عالم را نیز مانند انسان باید علم از اصل الهی خود یعنی خدا تفسیر کرد و سپس آن را فهمید. اما وقتی که بر اساس حس فیزیکی توضیح داده شود و به عنوان موضوع رشد، بلوغ و زوال نشان داده شود، جهان، مانند انسان، یک معما است و باید همچنان باشد.

چسبندگی، انسجام و جاذبه از ویژگی های ذهن هستند. آنها متعلق به اصل الهی هستند و از تعادل آن نیروی فکری حمایت می کنند که زمین را در مدار خود پرتاب کرد و به موج پرافتخار گفت: "تا اینجا و نه دورتر".

روح حیات، جوهر و تداوم همه چیز است. ما روی نیروها قدم می زنیم. آنها را کنار بکشید و خلقت باید فرو بریزد. دانش بشری آنها را نیروهای ماده می نامد; اما علم الهی اعلام می کند که آنها کاملاً به ذهن الهی تعلق دارند و در ذات این ذهن هستند و بنابراین آنها را به خانه و طبقه بندی واقعی خود باز می گرداند.

با تغییر عقاید ذهن فانی، عناصر و عملکردهای بدن فیزیکی و جهان فیزیکی تغییر خواهند کرد.

8. 124 : 14-2

The universe, like man, is to be interpreted by Science from its divine Principle, God, and then it can be understood; but when explained on the basis of physical sense and represented as subject to growth, maturity, and decay, the universe, like man, is, and must continue to be, an enigma.

Adhesion, cohesion, and attraction are properties of Mind. They belong to divine Principle, and support the equipoise of that thought-force, which launched the earth in its orbit and said to the proud wave, "Thus far and no farther."

Spirit is the life, substance, and continuity of all things. We tread on forces. Withdraw them, and creation must collapse. Human knowledge calls them forces of matter; but divine Science declares that they belong wholly to divine Mind, are inherent in this Mind, and so restores them to their rightful home and classification.

The elements and functions of the physical body and of the physical world will change as mortal mind changes its beliefs.

9 . 507: 15-23

جهان روح منعکس کننده قدرت خلاق اصل الهی یا زندگی است که اشکال متعدد ذهن را بازتولید می کند و بر تکثیر ایده مرکب انسان حاکم است. درخت و گیاه به دلیل قدرت تکثیر خود میوه نمی دهند، بلکه به این دلیل که ذهنی را که شامل همه است، منعکس می کنند. جهان مادی دلالت بر ذهن فانی دارد و انسان خالق. آفرينش علمي الهي، ذهن جاودانه و جهان آفريده خدا را اعلام مي كند.

9. 507 : 15-23

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

10 . 510: 18-20، 28-6

عشق به تنهایی می تواند ایده بی حد و حصر ذهن نامتناهی را منتقل کند. زمین شناسی هرگز تشکیلات زمین را توضیح نداده است. نمی تواند آنها را توضیح دهد.

علم فقط یک ذهن را آشکار می کند و این ذهن به نور خود می درخشد و در هماهنگی کامل بر جهان هستی از جمله انسان حاکم است. این ذهن ایده‌ها، تصاویر خود را شکل می‌دهد، نور و هوش وام گرفته شده آنها را تقسیم می‌کند و تابش می‌کند، و به این ترتیب عبارت کتاب مقدس را توضیح می‌دهد، "که بذرش فی نفسه است." بنابراین عقاید خدا "زمین را تکثیر و پر می کند". ذهن الهی از تعالی، عظمت و بی نهایت خلقت معنوی حمایت می کند.

10. 510 : 18-20, 28-6

Love alone can impart the limitless idea of infinite Mind. Geology has never explained the earth's formations; it cannot explain them.

Science reveals only one Mind, and this one shining by its own light and governing the universe, including man, in perfect harmony. This Mind forms ideas, its own images, subdivides and radiates their borrowed light, intelligence, and so explains the Scripture phrase, "whose seed is in itself." Thus God's ideas "multiply and replenish the earth." The divine Mind supports the sublimity, magnitude, and infinitude of spiritual creation.

11 . 509: 20-28

مواد معدنی، گیاهی و حیوانی به اصطلاح، اکنون به اندازه زمانی که "ستارگان صبح با هم آواز می خواندند" به زمان یا ساختار مادی وابسته نیستند. ذهن "گیاه مزرعه را قبل از اینکه در زمین باشد" ساخت. دوره‌های عروج معنوی، ایام و فصول خلقت ذهن است که در آن زیبایی، تعالی، خلوص و قداست - آری فطرت الهی - در انسان و جهان ظاهر می‌شود و هرگز از بین نمی‌رود.

11. 509 : 20-28

So-called mineral, vegetable, and animal substances are no more contingent now on time or material structure than they were when "the morning stars sang together." Mind made the "plant of the field before it was in the earth." The periods of spiritual ascension are the days and seasons of Mind's creation, in which beauty, sublimity, purity, and holiness — yea, the divine nature — appear in man and the universe never to disappear.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6