یکشنبه ، ماه ژوئن 4، 2023موضوع — خداوند تنها علت و خالق است

SubjectGod The Only Cause And Creator

متن طلایی: زبور 124: 8

"کمک ما به نام خداوند است که آسمان و زمین را آفرید."۔Golden Text: Psalm 124 : 8

Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 خداوند را ستایش کنید. خداوند را از آسمان ستایش کنید، او را در بلندی ها ستایش کنید.

2 ای فرشتگانش او را ستایش کنید، ای لشکریانش او را ستایش کنید.

3 ای خورشید و ماه، او را ستایش کنید، ای ستارگان نور، او را ستایش کنید.

4 او را ستایش کنید ای آسمان های آسمان ها و ای آب هایی که بر فراز آسمان ها هستید.

5 نام خداوند را ستایش کنند زیرا او امر کرد و آفریده شدند.

6 او همچنین آنها را تا ابدالاباد استوار ساخته است و حکمی صادر کرده است که نخواهد گذشت.

Responsive Reading: Psalm 148 : 1-6

1.     Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from the heavens: praise him in the heights.

2.     Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

3.     Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

4.     Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

5.     Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.

6.     He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 89: 8، 9، 11، 12 (به:)، 52

8 ای یهوه خدای صبایوت، کیست که خداوند قوی مثل توست؟ یا به وفاداری تو در اطراف تو؟

9 تو بر خروشان دریا فرمانروایی می‌کنی، چون امواج آن بلند شوند، آنها را خاموش می‌کنی.

11 آسمانها از آن توست و زمین نیز از آن توست، اما جهان و تمامیت آن را تو بنا نهادی.

12 شمال و جنوب را تو آفریده ای:

52 خداوند تا ابدالاباد مبارک باد. آمین و آمین

1. Psalm 89 : 8, 9, 11, 12 (to :), 52

8     O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?

9     Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.

11     The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.

12     The north and the south thou hast created them:

52     Blessed be the Lord for evermore. Amen, and Amen.

2 . پیدایش 1: 1-31 (به 1)

1 در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید.

2 و زمین بی شکل و پوچ بود. و تاریکی بر چهره اعماق بود. و روح خدا بر روی آبها حرکت کرد.

3 و خدا گفت: بگذار نور باشد و نور شد.

4 و خدا نور را خوب دید و نور را از تاریکی جدا کرد.

5 و خداوند نور را روز و تاریکی را شب نامید. و شام و صبح روز اول بود.

6 و خدا گفت: فلکی در میان آبها باشد و آبها را از آبها جدا کند.

7 و خدا فلک را ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهایی که بالای فلک بود جدا کرد و چنین شد.

8 و خداوند فلک را بهشت نامید. و شام و صبح روز دوم بود.

9 و خدا گفت: بگذارید آبهای زیر آسمان در یک مکان جمع شود و خشکی ظاهر شود. و چنین شد.

10 و خدا زمین خشک را زمین نامید. و جمع آبها را دریا نامیدند و خدا دید که خوب بود.

11 و خدا گفت: زمین علف بیاورد، گیاهی که بذر بدهد، و درخت میوه‌ای که بر اساس نوع خود میوه می‌دهد، که دانه‌اش فی نفسه است، بر روی زمین، و چنین شد.

12 و زمین علف و علفی را که بذر می‌دهد بر اساس نوع خود و درختی که دانه‌اش در خودش بود، بر اساس نوع خود میوه‌آور آورد. و خدا دید که خوب بود.

13 و شام و صبح روز سوم بود.

14 و خدا گفت: بگذار نورهایی در فلک آسمان باشد تا روز را از شب جدا کند. و آنها را نشانه‌ها و فصل‌ها و روزها و سال‌ها باشند.

15 و آنها نورهایی در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند، و چنین شد.

16 و خدا دو چراغ بزرگ آفرید. نور اکبر برای حکومت بر روز و نور اصغر برای حکومت بر شب: او ستارگان را نیز ساخت.

17 و خداوند آنها را در فلک آسمان قرار داد تا بر زمین نور دهند.

18 و بر روز و شب فرمانروایی کند و نور را از تاریکی جدا کند و خدا دید که نیکو بود.

19 و شام و صبح روز چهارم بود.

20 و خدا گفت: بگذارید آبها موجودات متحرکی را که حیات دارند و پرندگانی را که بر فراز زمین در فلک باز آسمان پرواز کنند، به وفور بیرون بیاورند.

21 و خدا نهنگ‌های بزرگ و هر موجود زنده‌ای را آفرید که آب‌ها آن‌ها را فراوان بیرون آورد، بر حسب جنس خود، و هر پرنده بالدار را بر حسب جنس خود، و خدا دید که خوب بود.

22 و خدا آنها را برکت داد و گفت: بارور شوید و زیاد شوید و آبهای دریاها را پر کنید و پرندگان در زمین زیاد شوند.

23 و شام و صبح روز پنجم بود.

24 و خدا گفت: بگذار زمین موجود زنده را بر حسب جنس خود بیاورد، چهارپایان و خزندگان و جانوران زمین بر حسب جنس خود. و چنین شد.

25 و خدا جانوران زمین را بر حسب جنس خود و چهارپایان را بر حسب جنس خود و هر چیزی را که بر روی زمین می خزند بر حسب جنس خود آفرید و خدا دید که نیکو بود.

26 و خدا گفت: بیایید انسان را به صورت خود و به شباهت خود بسازیم و آنها بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر گاوها و بر تمامی زمین و بر همه مسلط شوند. خزنده ای که روی زمین می خزد.

27 پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، به صورت خدا او را آفرید. نر و ماده آنها را آفرید.

28 و خدا آنها را برکت داد و خدا به آنها گفت: بارور شوید و زیاد شوید و زمین را پر کنید و آن را مسلط کنید و بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر موجود زنده ای تسلط داشته باشید. روی زمین حرکت می کند

29 و خدا گفت: «اینک، من هر گیاهی که دانه‌آور است، که بر روی تمام زمین است، و هر درختی را که در آن میوه درختی است که دانه می‌دهد، به شما دادم. برای شما باید برای گوشت باشد.

30 و به همه جانوران زمین، و به همه پرندگان آسمان، و به هر چیزی که روی زمین می‌خزند و در آن حیات است، هر گیاه سبز را برای گوشت می‌دهم، و چنین شد.

31 و خدا هر چیزی را که ساخته بود دید و اینک بسیار خوب بود.

2. Genesis 1 : 1-31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

2     And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

4     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

5     And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

6     And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

7     And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

8     And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

9     And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

10     And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

11     And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

12     And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

13     And the evening and the morning were the third day.

14     And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

15     And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

16     And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

17     And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,

18     And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

19     And the evening and the morning were the fourth day.

20     And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

21     And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

22     And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

23     And the evening and the morning were the fifth day.

24     And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

25     And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

29     And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

30     And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

3 . عاموس 4: 13

13 زیرا اینک آن که کوهها را می‌سازد و بادها را می‌آفریند و به انسان می‌گوید که چه فکری می‌کند، که صبح را تاریک می‌کند و بر بلندی‌های زمین قدم می‌زند، خداوند، خدای صبایوت، اوست.

3. Amos 4 : 13

13     For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The Lord, The God of hosts, is his name.

4 . مکاشفه 4: 11

11 خداوندا، تو شایسته دریافت جلال و افتخار و قدرت هستی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای، و برای رضای تو هستند و آفریده شده اند.

4. Revelation 4 : 11

11     Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.علم و بهداشت


1 . 583: 20-25

ایجاد کننده. روح؛ ذهن؛ هوش؛ اصل الهی جاندار هر آنچه واقعی و خوب است. زندگی، حقیقت و عشق خود موجود. آنچه کامل و جاودانه است; نقطه مقابل ماده و شر که اصل ندارد. خدایی که هر آنچه را ساخته بود آفرید و نتوانست اتم یا عنصری را برعکس خودش بیافریند.

1. 583 : 20-25

Creator. Spirit; Mind; intelligence; the animating divine Principle of all that is real and good; self-existent Life, Truth, and Love; that which is perfect and eternal; the opposite of matter and evil, which have no Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

2 . 295: 5-8

خداوند جهان هستی و از جمله انسان را می آفریند و اداره می کند. جهان پر از ایده های معنوی است که او آنها را تکامل می دهد و آنها مطیع ذهنی هستند که آنها را می سازد.

2. 295 : 5-8

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them.

3 . 479: 18-26

"در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید و زمین بی شکل و پوچ بود و تاریکی بر روی اعماق بود." (پیدایش 1: 1، 2.) در ابدیت وسیع، در علم و حقیقت هستی، تنها حقایق روح و مخلوقات بیشمار آن است. تاریکی و هرج و مرج، متضاد خیالی نور، فهم و هماهنگی ابدی هستند و عناصر نیستی هستند.

3. 479 : 18-26

"In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep." (Genesis i. 1, 2.) In the vast forever, in the Science and truth of being, the only facts are Spirit and its innumerable creations. Darkness and chaos are the imaginary opposites of light, understanding, and eternal harmony, and they are the elements of nothingness.

4 . 140: 23-32

یَهُوَه قبیله یهودی، خدایی بود که توسط انسان پیش بینی شده بود و در معرض خشم، توبه و تغییرپذیری انسان بود. خدا علم مسیحی، عشق جهانی، ابدی و الهی است که تغییر نمی کند و باعث شر، بیماری و مرگ نمی شود. واقعاً این حقیقت تاسف بار است که کتاب مقدس قدیمی تر معکوس شده است. در آغاز، خدا انسان را به شکل خدا آفرید. اما انسان‌ها انسان را تولید می‌کنند و خدا را به شکل انسانی خود می‌سازند. خدای یک فانی چیست، اما یک فانی بزرگ شده؟

4. 140 : 23-32

The Jewish tribal Jehovah was a man-projected God, liable to wrath, repentance, and human changeableness. The Christian Science God is universal, eternal, divine Love, which changeth not and causeth no evil, disease, nor death. It is indeed mournfully true that the older Scripture is reversed. In the beginning God created man in His, God's, image; but mortals would procreate man, and make God in their own human image. What is the god of a mortal, but a mortal magnified?

5 . 512: 4-16

پیدایش 1: 21. و خدا نهنگ‌های بزرگ و هر موجود زنده‌ای را آفرید که آب‌ها آن‌ها را فراوان بیرون آورد، بر حسب جنس خود، و هر پرنده بالدار را بر حسب جنس خود، و خدا دید که خوب بود.

روح با قدرت، حضور و قدرت، و همچنین با افکار مقدس، بالدار با عشق نمادین است. این فرشتگان حضور او که دارای مقدس ترین بار هستند، در فضای معنوی ذهن فراوانند و در نتیجه ویژگی های خود را بازتولید می کنند. اشکال فردی آنها را نمی دانیم، اما می دانیم که ماهیت آنها با ذات خدا پیوند دارد. و برکات معنوی، که بدین ترتیب مشخص می شوند، حالت های بیرونی و در عین حال ذهنی ایمان و درک معنوی هستند.

5. 512 : 4-16

Genesis i. 21. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

Spirit is symbolized by strength, presence, and power, and also by holy thoughts, winged with Love. These angels of His presence, which have the holiest charge, abound in the spiritual atmosphere of Mind, and consequently reproduce their own characteristics. Their individual forms we know not, but we do know that their natures are allied to God's nature; and spiritual blessings, thus typified, are the externalized, yet subjective, states of faith and spiritual understanding.

6 . 516: 24-14

پیدایش 1: 27. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، به صورت خدا او را آفرید. نر و ماده آنها را آفرید.

برای تأکید بر این اندیشه مهم، تکرار می شود که خداوند انسان را به صورت خود آفرید تا روح الهی را منعکس کند. نتیجه می شود که انسان یک اصطلاح عام است. جنسیت مذکر، مؤنث و خنثی مفاهیم انسانی هستند. در یکی از زبان های باستانی کلمه انسان به عنوان مترادف ذهن نیز به کار رفته است. این تعریف توسط انسان‌سازی یا انسانی‌سازی الوهیت تضعیف شده است. واژه انسان‌سازی، در عبارتی مانند "خدای انسان‌نما" از دو کلمه یونانی مشتق شده است که به معنای انسان و شکل است و ممکن است به عنوان تلاشی فانی ذهنی برای تقلیل الوهیت به جسمانی بودن تعریف شود. کیفیت حیات بخش ذهن روح است نه ماده. انسان ایده آل با خلقت، هوش و حقیقت مطابقت دارد. زن ایده آل با زندگی و عشق مطابقت دارد. در علم الهی، ما آنقدر اختیار نداریم که خدا را مذکر بدانیم، زیرا برای مؤنث تلقی کردن او اختیار نداریم، زیرا عشق روشن‌ترین تصور از خدا را به ما می‌دهد.

6. 516 : 24-14

Genesis i. 27. So God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them.

To emphasize this momentous thought, it is repeated that God made man in His own image, to reflect the divine Spirit. It follows that man is a generic term. Masculine, feminine, and neuter genders are human concepts. In one of the ancient languages the word for man is used also as the synonym of mind. This definition has been weakened by anthropomorphism, or a humanization of Deity. The word anthropomorphic, in such a phrase as "an anthropomorphic God," is derived from two Greek words, signifying man and form, and may be defined as a mortally mental attempt to reduce Deity to corporeality. The life-giving quality of Mind is Spirit, not matter. The ideal man corresponds to creation, to intelligence, and to Truth. The ideal woman corresponds to Life and to Love. In divine Science, we have not as much authority for considering God masculine, as we have for considering Him feminine, for Love imparts the clearest idea of Deity.

7 . 294: 19-27 (به 2.)

خطوط مرزی بین انسان فناناپذیر، به نمایندگی از روح، و انسان فانی، نشان دهنده خطای این است که زندگی و هوش در ماده است، لذت ها و دردهای ماده را اسطوره بودن و اعتقاد بشر به آنها را به عنوان پدر اسطوره نشان می دهد. که ماده به صورت تقسیم به خدایان هوشمند نمایش داده می شود. خود بودن اصیل انسان فقط در چیزهای خوب و واقعی قابل تشخیص است. انسان نه خود ساخته است و نه ساخته ی انسان ها. خداوند انسان را آفرید.

7. 294 : 19-27 (to 2nd .)

The lines of demarcation between immortal man, representing Spirit, and mortal man, representing the error that life and intelligence are in matter, show the pleasures and pains of matter to be myths, and human belief in them to be the father of mythology, in which matter is represented as divided into intelligent gods. Man's genuine selfhood is recognizable only in what is good and true. Man is neither self-made nor made by mortals. God created man.

8 . 507: 15-23

جهان روح منعکس کننده قدرت خلاق اصل الهی یا زندگی است که اشکال متعدد ذهن را بازتولید می کند و بر تکثیر ایده مرکب انسان حاکم است. درخت و گیاه به دلیل قدرت تکثیر خود میوه نمی دهند، بلکه به این دلیل که ذهنی را که شامل همه است، منعکس می کنند. جهان مادی دلالت بر ذهن فانی دارد و انسان خالق. آفرينش علمي الهي، ذهن جاودانه و جهان آفريده خدا را اعلام مي كند.

8. 507 : 15-23

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

9 . 502: 27-5

اصل خلاق - زندگی، حقیقت و عشق - خداست. کائنات منعکس کننده خداست. تنها یک خالق و یک آفرینش وجود دارد. این آفرینش شامل آشکار شدن ایده های معنوی و هویت آنهاست که در ذهن لایتناهی پذیرفته شده و برای همیشه منعکس می شود. این ایده ها از بینهایت کوچک تا بی نهایت را شامل می شود و عالی ترین ایده ها پسران و دختران خدا هستند.

9. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.

10 . 205: 7-13

خطای اعتقاد به اینکه در ماده حیات وجود دارد و گناه، بیماری و مرگ مخلوقات خداوند هستند، چه زمانی آشکار می شود؟ کی فهمیده می شود که ماده نه هوش و حیات و نه احساس دارد و باور مخالف منشأ همه رنج هاست؟ خداوند همه را از طریق ذهن آفرید و همه را کامل و جاودانه کرد.

10. 205 : 7-13

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering? God created all through Mind, and made all perfect and eternal.

11 . 265: 31-5

دردهای حس، اگر باورهای لذت بخش نادرست را از بین ببرند و محبت ها را از حس به روح منتقل کنند، جایی که آفریده های خداوند نیکو است، «شادمان دل» است، مفید است. این شمشیر علم است که حقیقت با آن خطا را از بین می برد و مادیت جای خود را به فردیت و سرنوشت برتر انسان می دهد.

11. 265 : 31-5

The pains of sense are salutary, if they wrench away false pleasurable beliefs and transplant the affections from sense to Soul, where the creations of God are good, "rejoicing the heart." Such is the sword of Science, with which Truth decapitates error, materiality giving place to man's higher individuality and destiny.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████