یکشنبه ، نوامبر 6، 2022.موضوع — آدم و مرد افتاده

SubjectAdam and Fallen Man

متن طلایی: 1 کورینتیانس 15: 22

"زیرا همانطور که در آدم همه می میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد."۔Golden Text: I Corinthians 15 : 22

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 شکرگزاری خداوند و سرود ستایش نام تو، ای والا، نیکو است.

2 تا محبت خود را در صبح و وفاداری خود را هر شب ابراز کنم،

12 عادل مانند درخت خرما شکوفا خواهد شد و مانند سرو در لبنان رشد خواهد کرد.

13 آنهایی که در خانه خداوند کاشته می‌شوند در صحن خدای ما شکوفا خواهند شد.

14 آنها هنوز در پیری میوه خواهند داد. آنها چاق و شکوفا خواهند شد.

15 برای نشان دادن اینکه خداوند راست است: او صخره من است و هیچ ظلمی در او نیست.

24 اکنون به او که می تواند شما را از سقوط باز دارد و شما را بی عیب و نقص در حضور جلال خود با شادی فوق العاده حاضر کند،

25 به تنها خدای حکیم، نجات دهنده ما، جلال و عظمت، فرمانروایی و قدرت، هم اکنون و هم همیشه. آمین

Responsive Reading: Psalm 92 : 1, 2, 12-15Jude 1 : 24, 25

1.     It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O most High:

2.     To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,

12.     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13.     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14.     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

15.     To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

24.     Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,

25.     To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . پیدایش 1: 26، 27، 31 (به1 )

26 و خدا گفت: بیایید انسان را به صورت خود و به شباهت خود بسازیم و آنها بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر چهارپایان و بر تمام زمین و بر همه مسلط شوند. خزنده ای که روی زمین می خزد.

27 پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، به صورت خدا او را آفرید. نر و ماده آنها را آفرید.

31 و خدا هر چیزی را که ساخته بود دید و اینک بسیار خوب بود.

1. Genesis 1 : 26, 27, 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2 . پیدایش 2: 6-9، 21، 22

6 اما غباری از زمین بالا رفت و تمام سطح زمین را سیراب کرد.

7 و یهوه خدا انسان را از خاک زمین آفرید و در بینی او نفس حیات دمید. و انسان روح زنده شد.

8 و یهوه خدا در عدن باغی به سمت مشرق غرس کرد. و مردی را که شکل داده بود در آنجا قرار داد.

9 و یَهُوَه خدا هر درختی را که برای چشم خوشایند و برای غذا خوب است از زمین رویاند. درخت حیات نیز در میان باغ و درخت معرفت خیر و شر.

21 و یهوه خدا خوابی عمیق بر آدم فرود آورد، و خوابید: و یکی از دنده هایش را گرفت و به جای آن گوشت را بست.

22 و دنده ای را که خداوند خدا از انسان گرفته بود، زنی ساخت و نزد آن مرد آورد.

2. Genesis 2 : 6-9, 21, 22

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8     And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

9     And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22     And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

3 . پیدایش 3: 1 - 3، 6، 13، 16، 17 (به 1)، 19

1 اکنون مار از هر حیوان صحرا که خداوند خدا آفریده بود زیرک تر بود. و به زن گفت: آری، آیا خدا گفته است که از هر درخت باغ نخورید؟

2 و زن به مار گفت: ممکن است از میوه درختان باغ بخوریم:

3 اما از میوه درختی که در وسط باغ است، خدا گفته است که از آن نخورید و به آن دست نزنید، مبادا بمیرید.

6 و چون زن دید که درخت برای غذا خوب است و برای چشم خوشایند است و درختی دلپذیر برای دانایی، از میوه آن برداشت و خورد و به شوهرش نیز داد. با او؛ و او خورد

13 و خداوند خدا به زن گفت: این چه کاری است که کردی؟ و زن گفت: مار مرا فریب داد و من خوردم.

16 به آن زن گفت: غم و اندوه تو را بسیار زیاد خواهم کرد. در غم و اندوه فرزندانی خواهی آورد. و آرزوی تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکومت خواهد کرد.

17 و به آدم گفت:

19 با عرق صورتت نان خواهی خورد تا به زمین بازگردی. زیرا تو از آن گرفته شدی. زیرا تو خاکی و به خاک باز خواهی گشت.

3. Genesis 3 : 1-3, 6, 13, 16, 17 (to 1st ,), 19

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

16     Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

17     And unto Adam he said,

19     In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

4 . یوحنا 1: 6، 15-17

6 مردی از جانب خدا فرستاده شد که نامش یوحنا بود.

15 یحیی بر او شهادت داد و فریاد زد و گفت: این همان کسی بود که درباره او گفتم، کسی که بعد از من می‌آید بر من برتری دارد، زیرا او پیش از من بود.

16 و همه ما از کمال او و فیض در مقابل فیض دریافت کردیم.

17 زیرا شریعت توسط موسی عطا شد، اما فیض و حقیقت توسط عیسی مسیح نازل شد.

4. John 1 : 6, 15-17

6     There was a man sent from God, whose name was John.

15     John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.

16     And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17     For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

5 . یوحنا 5: 1-9

1 پس از آن عید یهودیان بود. و عیسی به اورشلیم رفت.

2 اکنون در اورشلیم در کنار بازار گوسفندان حوضی است که به زبان عبری بتسدا نامیده می شود و دارای پنج ایوان است.

3 در اینها انبوهی از مردم ناتوان، نابینا، متوقف، پژمرده، منتظر حرکت آب بودند.

4 زیرا فرشته ای در فصلی به حوض فرود آمد و آب را متلاطم کرد، هرکسی که پس از دردسر آب وارد شد، از هر بیماری که داشت درمان شد.

5 و مردی در آنجا بود که سی و هشت سال ناتوانی داشت.

6 وقتی عیسی دید او را در حال دروغ گفتن دید و دانست که مدت زیادی است در این مورد بوده است، به او گفت: آیا شفا می یابی؟

7 مرد ناتوان به او پاسخ داد: آقا، من مردی ندارم که وقتی آب متلاطم می شود مرا در حوض بگذارد، اما وقتی می آیم، دیگری پیش روی من پایین می آید.

8 عیسی به او گفت: برخیز، بسترت را بردار و راه برو.

9 و مرد بلافاصله شفا یافت و بستر خود را برداشت و راه افتاد و در همان روز سبت بود.

5. John 5 : 1-9

1     After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

4     For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

6 . متی 5: 2، 44 (من می گویم)، 45 (به:)، 48

2 و دهان خود را گشود و به آنها تعلیم داد و گفت:

44 من به شما می گویم، دشمنان خود را دوست بدارید، آنها را که شما را نفرین می کنند، برکت دهید، به کسانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید، و برای کسانی که شما را مورد آزار و اذیت قرار می دهند دعا کنید.

45 تا فرزندان پدر خود که در آسمان است باشید.

48 پس کامل باشید همانطور که پدر شما که در آسمان است کامل است.

6. Matthew 5 : 2, 44 (I say), 45 (to :), 48

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

44     I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven:

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

7 . لوقا 17: 20، 21

20 و چون از فریسیان خواسته شد که پادشاهی خدا کی بیاید، به آنها پاسخ داد و گفت: پادشاهی خدا با مشاهده نمی آید.

21 آنها نیز نخواهند گفت، اینجا را ببینید! یا، ببینید آنجا! زیرا اینک ملکوت خدا در درون شماست.

7. Luke 17 : 20, 21

20     And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

21     Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

8 . افسسیان 4: 22 (به تعویق انداختن) - 24

22 ... در مورد مکالمه قبلی پیرمرد را که بر اساس شهوات فریبکارانه فاسد است، کنار بگذارید.

23 و در روح ذهن خود تجدید شود.

24 و اینکه انسان جدیدی را بپوشید که پس از خدا در عدالت و قدوسیت واقعی آفریده شده است.

8. Ephesians 4 : 22 (put off)-24

22     …put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.علم و بهداشت


1 . 516: 9-12

خداوند همه چیز را به مثابه خود می سازد. زندگی در هستی منعکس می‌شود، حقیقت در صدق و خدا در نیکی، که آرامش و دوام خود را می‌بخشد.

1. 516 : 9-12

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence.

2 . 262: 27-28 (به 2)

اساس اختلاف فانی، احساس نادرست منشأ انسان است. درست شروع کردن، درست پایان دادن است.

2. 262 : 27-28 (to 2nd .)

The foundation of mortal discord is a false sense of man's origin. To begin rightly is to end rightly.

3 . 338: 12 (را) -15، 30-32

کلمه آدم از کلمه عبری adamah به معنای رنگ قرمز زمین، غبار و نیستی است. اسم آدم را به دو هجا تقسیم کنید و سد یا مانع می خواند. ... از این نتیجه می شود که آدم انسان ایده آلی نبود که زمین برای او برکت داشته باشد. مرد ایده آل در زمان مقرر آشکار شد و به نام مسیح عیسی شناخته شد.

3. 338 : 12 (The)-15, 30-32

The word Adam is from the Hebrew adamah, signifying the red color of the ground, dust, nothingness. Divide the name Adam into two syllables, and it reads, a dam, or obstruction. … From this it follows that Adam was not the ideal man for whom the earth was blessed. The ideal man was revealed in due time, and was known as Christ Jesus.

4 . 529: 21-6

مار دروغگو و سخنگو از کجا می آید تا فرزندان عشق الهی را وسوسه کند؟ مار فقط به عنوان شر وارد استعاره می شود. ما در قلمرو حیوانات چیزی نداریم که نمایانگر گونه توصیف شده باشد - یک مار ناطق - و باید خوشحال باشیم که شر، با هر شکلی که ارائه می‌شود، با خودش تناقض دارد و نه منشأ دارد و نه پشتوانه حقیقت و خیر. با دیدن این، باید ایمان داشته باشیم که با همه ادعاهای شیطانی مبارزه کنیم، زیرا می دانیم که آنها بی ارزش و غیر واقعی هستند.

آدم، مترادف خطا، مخفف باور ذهن مادی است. فرمانروایی خود بر انسان را تا حدی ملایم آغاز می کند، اما بر باطل زیاد می شود و روزگارش کوتاه می شود. در این تحول، قانون معنوی و فناناپذیر حقیقت آشکار می شود که برای همیشه مخالف حس فانی و مادی است.

در علم الهی، انسان، اصل الهی وجود، پایدار است.

4. 529 : 21-6

Whence comes a talking, lying serpent to tempt the children of divine Love? The serpent enters into the metaphor only as evil. We have nothing in the animal kingdom which represents the species described, — a talking serpent, — and should rejoice that evil, by whatever figure presented, contradicts itself and has neither origin nor support in Truth and good. Seeing this, we should have faith to fight all claims of evil, because we know that they are worthless and unreal.

Adam, the synonym for error, stands for a belief of material mind. He begins his reign over man somewhat mildly, but he increases in falsehood and his days become shorter. In this development, the immortal, spiritual law of Truth is made manifest as forever opposed to mortal, material sense.

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being.

5 . 470: 16-5

فرزندان خدا فقط یک عقل دارند. چگونه ممکن است خیر به شر تبدیل شود، در حالی که خدا، ذهن انسان، هرگز گناه نمی کند؟ معیار کمال در اصل خدا و انسان بود. آیا خدا معیار خود را پایین آورده است و آیا انسان سقوط کرده است؟

خداوند خالق انسان است و اصل الهی کامل ماندن انسان، ایده یا تأمل الهی، انسان، کمال می ماند. انسان مظهر وجود خداست. اگر لحظه ای بود که انسان کمال الهی را بیان نمی کرد، لحظه ای بود که انسان خدا را بیان نمی کرد و در نتیجه زمانی خدایی بیان نشده بود، یعنی بدون وجود. اگر انسان کمال را از دست داده است، پس اصل کامل خود، یعنی ذهن الهی را از دست داده است. اگر انسان بدون این اصل یا ذهن کامل وجود داشته باشد، وجود انسان یک افسانه بوده است.

روابط خدا و انسان، اصل و اندیشه الهی، در علم فنا ناپذیر است. و علم هیچ لغزشی از هماهنگی و بازگشت به هماهنگی نمی‌داند، اما نظم الهی یا قانون روحانی را که در آن خدا و هر آنچه او می‌آفریند کامل و ابدی هستند، می‌داند که در تاریخ ابدی خود بدون تغییر باقی مانده‌اند.

5. 470 : 16-5

The children of God have but one Mind. How can good lapse into evil, when God, the Mind of man, never sins? The standard of perfection was originally God and man. Has God taken down His own standard, and has man fallen?

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity. If man has lost perfection, then he has lost his perfect Principle, the divine Mind. If man ever existed without this perfect Principle or Mind, then man's existence was a myth.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

6 . 520: 3-15

ذهن غیر قابل درک بیان می شود. عمق، وسعت، ارتفاع، قدرت، عظمت و شکوه عشق بیکران همه فضا را پر کرده است. کافی است! زبان انسان فقط می تواند بخش بی نهایت کوچکی از آنچه وجود دارد را تکرار کند. آرمان مطلق، انسان، بیش از اصل نامتناهی او، یعنی عشق، توسط فانی ها دیده و درک نمی شود. اصل و اندیشه آن، انسان، با هم و ازلی است. اعداد بی نهایت که هفت روز نامیده می شوند را نمی توان بر اساس تقویم زمان محاسبه کرد. این روزها با ناپدید شدن فناپذیری ظاهر خواهند شد و ابدیت را آشکار خواهند کرد، تازگی زندگی را که در آن تمام احساس خطا برای همیشه ناپدید می شود و اندیشه حساب بی نهایت الهی را می پذیرد.

6. 520 : 3-15

Unfathomable Mind is expressed. The depth, breadth, height, might, majesty, and glory of infinite Love fill all space. That is enough! Human language can repeat only an infinitesimal part of what exists. The absolute ideal, man, is no more seen nor comprehended by mortals, than is His infinite Principle, Love. Principle and its idea, man, are coexistent and eternal. The numerals of infinity, called seven days, can never be reckoned according to the calendar of time. These days will appear as mortality disappears, and they will reveal eternity, newness of Life, in which all sense of error forever disappears and thought accepts the divine infinite calculus.

7 . 353: 16-24

همه چیزهای واقعی ابدی هستند. کمال زیربنای واقعیت است. بدون کمال، هیچ چیز کاملاً واقعی نیست. همه چیز به ناپدید شدن ادامه خواهد داد تا زمانی که کمال ظاهر شود و واقعیت حاصل شود. ما باید در همه نقاط طیفی را رها کنیم. ما نباید به اعتراف به چیزی خرافه ادامه دهیم، بلکه باید تمام اعتقاد به آن را کنار بگذاریم و عاقل باشیم. وقتی یاد می گیریم که خطا واقعی نیست، برای پیشرفت آماده خواهیم شد، "چیزهایی را که پشت سر گذاشته اند را فراموش کنیم".

7. 353 : 16-24

All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise. When we learn that error is not real, we shall be ready for progress, "forgetting those things which are behind."

8 . 259: 17-21

تصویر گمشده بدون تصویر است. تشبیه واقعی را نمی توان در انعکاس الهی گم کرد. عیسی با درک این موضوع گفت: "پس کامل باشید، همانطور که پدر شما که در آسمان است کامل است."

8. 259 : 17-21

The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

9 . 502: 9-14

از نظر روحی، کتاب پیدایش تاریخ تصویر نادرست خدا است که فانی گناهکار نامیده می شود. این انحراف از هستی، که به درستی دیده می‌شود، نشان‌دهنده انعکاس صحیح خدا و فعلیت معنوی انسان است، همانطور که در فصل اول پیدایش آمده است.

9. 502 : 9-14

Spiritually followed, the book of Genesis is the history of the untrue image of God, named a sinful mortal. This deflection of being, rightly viewed, serves to suggest the proper reflection of God and the spiritual actuality of man, as given in the first chapter of Genesis.

10 . 521: 6-17

ما این تاریخچه مختصر و باشکوه خلقت روحانی را (همانطور که در فصل اول پیدایش بیان شد) به دست خدا می‌سپاریم، نه انسان، در حفظ روح، نه ماده - با خوشحالی اکنون و برای همیشه به برتری و قدرت مطلق خدا اذعان می‌کنیم. و همه جا حضور

هماهنگی و جاودانگی انسان دست نخورده است. باید از فرض مخالف که انسان آفریده مادی است چشم پوشی کرد و نگاه خود را به سوابق معنوی آفرینش معطوف داشت، به آن چیزی که باید بر عقل و قلب "با نوک الماس" و قلم فرشته حک شود.

10. 521 : 6-17

We leave this brief, glorious history of spiritual creation (as stated in the first chapter of Genesis) in the hands of God, not of man, in the keeping of Spirit, not matter, — joyfully acknowledging now and forever God's supremacy, omnipotence, and omnipresence.

The harmony and immortality of man are intact. We should look away from the opposite supposition that man is created materially, and turn our gaze to the spiritual record of creation, to that which should be engraved on the understanding and heart "with the point of a diamond" and the pen of an angel.

11 . 476: 21-22، 28-4

ای فانی این را بیاموز و با جدیت به دنبال مقام معنوی انسان باش که خارج از هر نفس مادی است.

عیسی هنگام صحبت از فرزندان خدا، نه فرزندان انسان، گفت: "پادشاهی خدا در درون شماست." یعنی حقیقت و عشق در انسان واقعی حکومت می کند و نشان می دهد که انسان در تصویر خدا سقوط ناپذیر و ابدی است. عیسی در علم انسان کامل را دید، که در جایی که انسان فانی گناهکار برای فانیان ظاهر می شود، بر او ظاهر شد. در این انسان کامل، منجی تشبیه خود خدا را دید و این نگاه صحیح به انسان، بیماران را شفا داد.

11. 476 : 21-22, 28-4

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal. Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

12 . 258: 27-30

هرگز به دنیا نیامد و هرگز نمی‌مرد، غیرممکن بود که انسان، تحت حکومت خدا در علم ابدی، از مقام بلند خود سقوط کند.

12. 258 : 27-30

Never born and never dying, it were impossible for man, under the government of God in eternal Science, to fall from his high estate.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████