یکشنبه ، ژانویه 22، 2023موضوع — صداقت

SubjectTruth

متن طلایی: خروج 23: 1

"گزارش دروغ نگو، دست خود را به شریران مباش تا شاهد ناحق شوی."۔Golden Text: Exodus 23 : 1

Thou shalt not raise a false report: put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████1 ای خداوند، چه کسی در خیمه تو ساکن خواهد شد؟ چه کسی در تپه مقدس تو ساکن خواهد شد؟

2 کسی که راست می‌رود و نیکی می‌کند و در دل خود راست می‌گوید.

3 کسی که به زبان خود غیبت نمی کند و به همسایه خود بدی نمی کند و همسایه خود را ملامت نمی کند.

21 زیرا من راههای خداوند را نگاه داشته ام و با شرارت از خدای خود دور نشده ام.

22 زیرا همه احکام او در حضور من بود و فرایض او را از خود دور نکردم.

23 من نیز در برابر او راست می‌گشتم و خود را از گناه خود باز می‌داشتم.

24 پس خداوند مرا برحسب عدالتم پاداش داده است، با توجه به تمیزی دستان من در بینایی او.

32 این خداست که مرا به قوت می بندد و راه مرا کامل می سازد.

4 حقیقت او سپر و سپر تو خواهد بود.

Responsive Reading: Psalm 15 : 1-3Psalm 18 : 21-24, 32Psalm 91 : 4

1.     Lord, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?

2.     He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.

3.     He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.

21.     For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.

22.     For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.

23.     I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.

24.     Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.

32.     It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

4.     His truth shall be thy shield and buckler.د درس خطبهکتاب مقدس


1 . زبور 26: 1-3، 5، 11، 12

1 ای خداوند مرا داوری کن. زیرا من به درستی خود گام نهادم. بنابراین من نمی لغزید.

2 ای خداوند، مرا معاینه کن و ثابت کن. افسار و قلبم را امتحان کن

3 زیرا محبت تو در برابر چشمان من است و در حقیقت تو گام برداشتم.

5 من از جماعت بدکاران متنفرم. و با بدکاران نخواهد نشست.

11 اما من در صداقت خود راه خواهم رفت، مرا فدیه ده و به من رحم کن.

12 پای من در جای مساوی استوار است و در جماعت خداوند را برکت خواهم داد.

1. Psalm 26 : 1-3, 5, 11, 12

1     Judge me, O Lord; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the Lord; therefore I shall not slide.

2     Examine me, O Lord, and prove me; try my reins and my heart.

3     For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.

5     I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.

11     But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.

12     My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the Lord.

2 . خروج 19: 17، 19

17 و موسی قوم را از لشکرگاه بیرون آورد تا با خدا ملاقات کند. و در پایین کوه ایستادند.

19 و چون صدای شیپور بلند شد و بلندتر و بلندتر شد، موسی سخن گفت و خدا با صدایی به او پاسخ داد.

2. Exodus 19 : 17, 19

17     And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God; and they stood at the nether part of the mount.

19     And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice.

3 . خروج 20: 1-3، 16

1 و خدا همه این سخنان را گفت و گفت:

2 من یهوه خدایت هستم که تو را از سرزمین مصر و از خانه بندگی بیرون آوردم.

3 تو جز من خدای دیگری نخواهی داشت.

16 علیه همسایه خود شهادت دروغ نده.

3. Exodus 20 : 1-3, 16

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

16     Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

4 . یعقوب 3: 2، 10-13

2 زیرا در بسیاری از چیزها ما به همه توهین می کنیم. اگر کسی در کلام توهین نکند، او یک انسان کامل است و می تواند تمام بدن را مهار کند.

10 از همان دهان برکت و نفرین بیرون می آید. برادران من، این چیزها نباید چنین باشد.

11 آیا چشمه ای در همان جا آب شیرین و تلخ می فرستد؟

12 آیا درخت انجیر، برادران من، می تواند توت زیتون را تحمل کند؟ یا تاک، انجیر؟ بنابراین هیچ چشمه ای نمی تواند هم آب شور و هم تازه تولید کند.

13 چه کسی در میان شما دانا و دارای علم است؟ بگذار از یک گفتگوی نیکو با فروتنی خرد، کارهای خود را نشان دهد.

4. James 3 : 2, 10-13

2     For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.

10     Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.

11     Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?

12     Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.

13     Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

5 . جاشوا 24: 14

14 پس اکنون از خداوند بترسید و او را با اخلاص و راستی خدمت کنید: و خدایان را که پدران شما در آن سوی طوفان و در مصر خدمت می کردند، کنار بگذارید. و خداوند را عبادت کنید.

5. Joshua 24 : 14

14     Now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in truth: and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt; and serve ye the Lord.

6 . متی 11: 1، 15، 19، 20

1 و واقع شد که چون عیسی از فرمان دادن به دوازده شاگرد خود به پایان رسید، از آنجا رفت تا در شهرهای ایشان تعلیم و موعظه کند.

15 کسی که گوش هایی برای شنیدن دارد، بشنود.

19 پسر انسان آمد و می خورد و می نوشد و می گویند: اینک مردی پرخور و شرابخوار و دوست باجگیران و گناهکاران. اما خرد از فرزندان او موجه است.

20 سپس شروع کرد به سرزنش شهرهایی که بیشتر کارهای بزرگ او در آنها انجام شده بود، زیرا آنها توبه نکردند.

6. Matthew 11 : 1, 15, 19, 20

1     And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

15     He that hath ears to hear, let him hear.

19     The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

20     Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:

7 . متی 23: 23، 27، 28

23 وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار! زیرا شما عشر نعناع و بادیان و زیره را می پردازید و امور مهم شریعت، قضاوت، رحمت و ایمان را حذف کرده اید.

27 وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار! زیرا شما مانند مقبره‌های سفید شده‌ای هستید که در ظاهر زیبا به نظر می‌رسند، اما درونشان پر از استخوان‌های مردگان و از هرگونه ناپاکی است.

28 به همین ترتیب شما نیز در ظاهر برای مردم عادل جلوه می کنید، اما از درون پر از ریا و گناه هستید.

7. Matthew 23 : 23, 27, 28

23     Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

27     Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men’s bones, and of all uncleanness.

28     Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

8 . متی 24: 4 (واخله) - 7، 10-13

4 مواظب باش کسی تو را فریب ندهد.

5 زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت: من مسیح هستم. و بسیاری را فریب خواهد داد.

6 و در مورد جنگها و شایعات جنگ خواهید شنید، مراقب باشید که مضطرب نشوید، زیرا همه اینها باید واقع شود، اما پایان هنوز فرا نرسیده است.

7 زیرا قومی بر قوم و پادشاهی بر مملکت برخواهد خاست و قحطی و طاعون و زلزله در جاهای گوناگون خواهد بود.

10 و آنگاه بسیاری آزرده خاطر خواهند شد و به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد.

11 و بسیاری از پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و بسیاری را فریب خواهند داد.

12 و چون گناه زیاد خواهد شد، محبت بسیاری سرد خواهد شد.

13 اما کسی که تا آخر صبر کند، نجات خواهد یافت.

8. Matthew 24 : 4 (Take)-7, 10-13

4     Take heed that no man deceive you.

5     For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

6     And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

7     For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

10     And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

11     And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

12     And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

13     But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

9 . مکاشفه 18: 1, 2 (به 4،)، 4، 5، 21

1 و بعد از این چیزها فرشته دیگری را دیدم که از آسمان نازل شد که قدرت زیادی داشت. و زمین از جلال او سبک شد.

2 و با صدایی قوی فریاد زد و گفت: بابل بزرگ سقوط کرد، سقوط کرد.

4 و صدای دیگری از آسمان شنیدم که می‌گفت: ای قوم من از او بیرون آیید تا در گناهان او شریک نباشید و از بلاهای او نگیرید.

5 زیرا گناهان او به آسمان رسیده است و خدا گناهان او را به یاد آورده است.

21 و فرشته ای توانا سنگی مانند سنگ آسیاب بزرگ را برداشت و به دریا افکند و گفت: این شهر بزرگ بابل به خشونت فرو ریخته خواهد شد و دیگر هرگز یافت نخواهد شد.

9. Revelation 18 : 1, 2 (to 4th ,), 4, 5, 21

1     And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.

2     And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen,

4     And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

5     For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.

21     And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all.

10 . مکاشفه 20: 1-3 (ته:)

1 و فرشته ای را دیدم که از آسمان نازل شد و کلید چاله بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت.

2 و اژدها را که همان مار پیر که شیطان و شیطان است گرفت و او را هزار سال بست.

3 و او را در گودال بی انتها بیندازید و او را ببندید و بر او مهر بزنید تا دیگر امتها را فریب ندهد تا هزار سال تمام شود.

10. Revelation 20 : 1-3 (to :)

1     And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.

2     And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

3     And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled:

11 . مکاشفه 19: 1، 4-6

1 و پس از این چیزها صدای بلندی از مردم بسیار در آسمان شنیدم که می گفتند: آللویا! نجات و جلال و عزت و قدرت از آن خداوند خدای ماست.

4 و بیست و چهار پیر و چهار حیوان به زمین افتادند و خدایی را که بر تخت نشسته بود پرستش کردند و گفتند: آمین. آللویا

5 و صدایی از تخت بیرون آمد که می‌گفت: خدای ما را ستایش کنید، ای همه بندگان او و شما که از او می‌ترسین، چه کوچک و چه بزرگ.

6 و مانند صدای جماعت عظیم و مانند صدای آبهای بسیار و مانند صدای رعد و برق شدید شنیدم که می‌گفت: آللویا، زیرا یهوه خدای قادر مطلق سلطنت می‌کند.

11. Revelation 19 : 1, 4-6

1     And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:

4     And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia.

5     And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.

6     And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.علم و بهداشت


1 . 380: 4 (حقیقت) - 7

حقیقت همیشه پیروز است. بیماری و گناه به وزن خود سقوط می کنند. حقیقت صخره اعصار است، سرسنگ گوشه، "اما بر هر که بیفتد او را خرد خواهد کرد".

1. 380 : 4 (Truth)-7

Truth is always the victor. Sickness and sin fall by their own weight. Truth is the rock of ages, the headstone of the corner, "but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder."

2 . 252: 7-14

هنگامی که باورهای نادرست انسانی حتی اندکی از نادرستی خود یاد می گیرند، شروع به ناپدید شدن می کنند. آگاهی از خطا و عملیات آن باید مقدم بر آن درک حقیقت باشد که خطا را از بین می برد، تا زمانی که تمام خطای فانی و مادی در نهایت ناپدید شود و حقیقت ابدی، که انسان توسط و از روح آفریده شده است، درک شود و به عنوان تشبیه واقعی او شناخته شود. سازنده.

2. 252 : 7-14

When false human beliefs learn even a little of their own falsity, they begin to disappear. A knowledge of error and of its operations must precede that understanding of Truth which destroys error, until the entire mortal, material error finally disappears, and the eternal verity, man created by and of Spirit, is understood and recognized as the true likeness of his Maker.

3 . 129: 1 (که در) -6

... در علم مسیحیت هیچ اختلاف و تناقضی وجود ندارد زیرا منطق آن به اندازه استدلال یک قیاس دقیق بیان شده یا یک جمع درست محاسبه شده در حساب هماهنگ است. حقیقت همیشه صادق است و هیچ اشتباهی را در مقدمه یا نتیجه گیری نمی تواند تحمل کند.

3. 129 : 1 (in)-6

…in Christian Science there are no discords nor contradictions, because its logic is as harmonious as the reasoning of an accurately stated syllogism or of a properly computed sum in arithmetic. Truth is ever truthful, and can tolerate no error in premise or conclusion.

4 . 72: 9 (مانند) -12، 30-32

همانطور که نور تاریکی را نابود می کند و در جای تاریکی همه روشنایی است، روح یا خدا تنها حقیقت دهنده به انسان است (در علم مطلق).

نه ارتباط شخصی، بلکه شریعت الهی، ابلاغ کننده حقیقت، سلامتی و هماهنگی با زمین و بشریت است.

4. 72 : 9 (As)-12, 30-32

As light destroys darkness and in the place of darkness all is light, so (in absolute Science) Soul, or God, is the only truth-giver to man.

Not personal intercommunion but divine law is the communicator of truth, health, and harmony to earth and humanity.

5 . 7: 32-9

ریا برای دین کشنده است.

یک دعای لفظی ممکن است احساس آرامی برای توجیه خود ایجاد کند، اگرچه گناهکار را ریاکار می کند. ما هرگز لازم نیست از یک قلب صادق ناامید شویم. اما امید چندانی برای کسانی وجود ندارد که فقط به صورت پرخاشگرانه با شرارت خود روبرو می شوند و سپس به دنبال پنهان کردن آن هستند. دعاهای آنها شاخصی است که با شخصیت آنها مطابقت ندارد. آنها مشارکت پنهانی با گناه دارند، و عیسی از چنین موارد بیرونی به عنوان "مثل قبرهای سفید ... پر ... از هر ناپاکی" یاد می کند.

5. 7 : 32-9

Hypocrisy is fatal to religion.

A wordy prayer may afford a quiet sense of self-justification, though it makes the sinner a hypocrite. We never need to despair of an honest heart; but there is little hope for those who come only spasmodically face to face with their wickedness and then seek to hide it. Their prayers are indexes which do not correspond with their character. They hold secret fellowship with sin, and such externals are spoken of by Jesus as "like unto whited sepulchres ... full ... of all uncleanness."

6 . 52: 29-32

اتهامات فریسیان به اندازه دینشان متناقض بود. متعصب، فاسق، منافق، عیسی را پرخور و شراب خوار نامید.

6. 52 : 29-32

The accusations of the Pharisees were as self-contradictory as their religion. The bigot, the debauchee, the hypocrite, called Jesus a glutton and a wine-bibber.

7 . 53: 8-10، 16-24

شهرت عیسی کاملاً برعکس شخصیت او بود. چرا؟ زیرا اصل الهی و عمل عیسی به اشتباه درک شده بود.

جهان نمی‌توانست ناراحتی‌ای را که عیسی الهام کرد و برکات روحانی را که ممکن است از چنین ناراحتی ناشی شود، تفسیر کند. علم علت شوکی که اغلب توسط حقیقت ایجاد می شود را نشان می دهد، یعنی اینکه این شوک از فاصله زیاد بین فرد و حقیقت ناشی می شود. مانند پیتر، به جای انکار حقیقت یا تمسخر فداکاری مادام العمر که نیکی برای نابودی شر انجام می دهد، باید بر این هشدار گریه کنیم.

7. 53 : 8-10, 16-24

The reputation of Jesus was the very opposite of his character. Why? Because the divine Principle and practice of Jesus were misunderstood.

The world could not interpret aright the discomfort which Jesus inspired and the spiritual blessings which might flow from such discomfort. Science shows the cause of the shock so often produced by the truth, — namely, that this shock arises from the great distance between the individual and Truth. Like Peter, we should weep over the warning, instead of denying the truth or mocking the lifelong sacrifice which goodness makes for the destruction of evil.

8 . 446: 18 (آ)- 20، 30-32

یک انگیزه اشتباه مستلزم شکست است. در علم شفای ذهن، صادق بودن امری ضروری است، زیرا پیروزی در سمت حق تغییر ناپذیر است.

پوشاندن ظلم مانع از سعادت و پیروزی نهایی به هر دلیلی می شود. ناآگاهی از خطای که باید ریشه کن شود، اغلب شما را در معرض سوء استفاده از آن قرار می دهد.

8. 446 : 18 (A)-20, 30-32

A wrong motive involves defeat. In the Science of Mind-healing, it is imperative to be honest, for victory rests on the side of immutable right.

Covering iniquity will prevent prosperity and the ultimate triumph of any cause. Ignorance of the error to be eradicated oftentimes subjects you to its abuse.

9 . 447: 20-29

ادعاهای شرارت و بیماری را در همه اشکال آن افشا و محکوم کنید، اما هیچ واقعیتی را در آنها درک نکنید. یک گناهکار صرفاً با اطمینان دادن به اینکه نمی تواند گناهکار باشد، اصلاح نمی شود زیرا گناهی وجود ندارد. برای کنار گذاشتن ادعای گناه، باید آن را تشخیص دهید، نقاب را بردارید، به توهم اشاره کنید و بدین ترتیب بر گناه پیروز شوید و غیرواقعی بودن آن را ثابت کنید. بیماران صرفاً با اعلام اینکه بیماری وجود ندارد، شفا نمی‌یابند، بلکه با دانستن اینکه هیچ بیماری وجود ندارد، شفا می‌یابند.

9. 447 : 20-29

Expose and denounce the claims of evil and disease in all their forms, but realize no reality in them. A sinner is not reformed merely by assuring him that he cannot be a sinner because there is no sin. To put down the claim of sin, you must detect it, remove the mask, point out the illusion, and thus get the victory over sin and so prove its unreality. The sick are not healed merely by declaring there is no sickness, but by knowing that there is none.

10 . 225: 5-13

شما ممکن است بدانید که اولین بار حقیقت چه زمانی به واسطه کم بودن و وفاداری پیروانش رهبری می کند. بنابراین این است که راهپیمایی زمان پرچم آزادی را به پیش می برد. قدرت‌های این جهان خواهند جنگید و به نگهبانان خود فرمان خواهند داد که اجازه ندهند حقیقت از نگهبانان عبور کند تا زمانی که در سیستم‌های آنها عضویت پیدا کند. اما علم، بدون توجه به سرنیزه نوک تیز، پیش می رود. همیشه برخی از غوغا وجود دارد، اما یک تجمع به استاندارد حقیقت وجود دارد.

10. 225 : 5-13

You may know when first Truth leads by the fewness and faithfulness of its followers. Thus it is that the march of time bears onward freedom's banner. The powers of this world will fight, and will command their sentinels not to let truth pass the guard until it subscribes to their systems; but Science, heeding not the pointed bayonet, marches on. There is always some tumult, but there is a rallying to truth's standard.

11 . 458: 23-31

انسان علمی مسیحی، قانون الهی را منعکس می کند، بنابراین برای خود قانون می شود. او با هیچ کس خشونت نمی کند. او نیز متهم دروغینی نیست. دانشمند مسیحی عاقلانه مسیر خود را شکل می دهد و در پیروی از رهنمودهای ذهن الهی صادق و ثابت قدم است. او باید از طریق زندگی و همچنین شفا و تعلیم ثابت کند که راه مسیح تنها راهی است که انسان‌ها به‌طور اساسی از گناه و بیماری نجات می‌یابند.

11. 458 : 23-31

The Christianly scientific man reflects the divine law, thus becoming a law unto himself. He does violence to no man. Neither is he a false accuser. The Christian Scientist wisely shapes his course, and is honest and consistent in following the leadings of divine Mind. He must prove, through living as well as healing and teaching, that Christ's way is the only one by which mortals are radically saved from sin and sickness.

12 . 453: 16 (صداقت) - 23

صداقت قدرت معنوی است. بی صداقتی، ضعف انسان است که نصرت الهی را از دست می دهد. شما گناه را کشف می کنید، نه برای صدمه زدن، بلکه برای برکت دادن به انسان جسمانی. و انگیزه درست پاداش خود را دارد. گناه پنهان، شرارت معنوی در مکان های بلند است. بالماسکه در این علم خدا را شکر می کند که هیچ بدی وجود ندارد، در عین حال به نام خیر به شر خدمت می کند.

12. 453 : 16(Honesty)-23

Honesty is spiritual power. Dishonesty is human weakness, which forfeits divine help. You uncover sin, not in order to injure, but in order to bless the corporeal man; and a right motive has its reward. Hidden sin is spiritual wickedness in high places. The masquerader in this Science thanks God that there is no evil, yet serves evil in the name of good.

13 . 581: 17-22

بابل خطای خود ویرانگر؛ پادشاهی بر ضد خود تقسیم شده که نمی تواند بایستد. دانش مادی

هر چه دانش کاذب بالاتر بر اساس شواهد به دست آمده از حواس پنج گانه جسمانی ساخته شود، سردرگمی بیشتری ایجاد می شود و سقوط ساختار آن قطعی تر است.

13. 581 : 17-22

Babel. Self-destroying error; a kingdom divided against itself, which cannot stand; material knowledge.

The higher false knowledge builds on the basis of evidence obtained from the five corporeal senses, the more confusion ensues, and the more certain is the downfall of its structure.

14 . 567: 18-23

آن ادعای نادرست - آن باور باستانی، آن مار قدیمی که نامش شیطان (شیطان) است، ادعا می کند که در ماده هوشمندی وجود دارد که برای سود بردن یا آسیب رساندن به انسان است - یک توهم خالص است، اژدهای سرخ. و مسیح، حقیقت، ایده روحانی آن را بیرون می‌اندازد، و بنابراین ثابت شد که ناتوان است.

14. 567 : 18-23

That false claim — that ancient belief, that old serpent whose name is devil (evil), claiming that there is intelligence in matter either to benefit or to injure men — is pure delusion, the red dragon; and it is cast out by Christ, Truth, the spiritual idea, and so proved to be powerless.

15 . 571: 22-2

از طریق استعاره و استعاره، مکاشفه، کاتب جاودانه روح و یک ایده آلیسم واقعی، آینه ای را فراهم می کند که انسان ها می توانند تصویر خود را در آن ببینند. او افکاری را که در ذهن فانی می بیند، در چهره های مهمی به تصویر می کشد. بدین ترتیب، غرور گناه را سرزنش می کند و عذاب آن را پیش بینی می کند. او با نیروی روحی خود درهای جلال را گشوده و شب بت پرستی را با عظمت والای علم الهی نورانی کرده و گناه و جادو و شهوات و ریا را برجسته ساخته است. میتر و عصا را می برد. او دین پاک و بی آلایش را بر تخت می نشاند و تنها کسانی را بر می آورد که جامه های خود را در اطاعت و رنج سفید شسته اند.

15. 571 : 22-2

Through trope and metaphor, the Revelator, immortal scribe of Spirit and of a true idealism, furnishes the mirror in which mortals may see their own image. In significant figures he depicts the thoughts which he beholds in mortal mind. Thus he rebukes the conceit of sin, and fore-shadows its doom. With his spiritual strength, he has opened wide the gates of glory, and illumined the night of paganism with the sublime grandeur of divine Science, outshining sin, sorcery, lust, and hypocrisy. He takes away mitre and sceptre. He enthrones pure and undefiled religion, and lifts on high only those who have washed their robes white in obedience and suffering.

16 . 118: 10-12

اعصار می گذرد، اما این خمیرمایه حقیقت همیشه در کار است. باید کل انبوه خطا را از بین ببرد و از این رو در آزادی معنوی انسان برای همیشه جلال یابد.

16. 118 : 10-12

Ages pass, but this leaven of Truth is ever at work. It must destroy the entire mass of error, and so be eternally glorified in man's spiritual freedom.


وظایف روزانه

توسط مری بیکر ادی

نماز روزانه

وظیفه هر عضو این کلیسا است که هر روز نماز بخواند: "پادشاهی تو آمده است" بگذارید سلطنت حقیقت ، زندگی و عشق الهی در من تثبیت شود و همه گناهان من را از بین ببرد. و ممکن است کلام تو محبتهای همه بشریت را غنی کند ، و بر آنها حکومت کند!

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 4

قانونی برای انگیزه ها و اعمال

نه خصومت و نه دلبستگی شخصی نباید انگیزه ها یا اعمال اعضای کلیسای مادر را تحریک کند. در علم ، عشق الهی به تنهایی بر بشر حکومت می کند. و یک دانشمند مسیحی امکانات شیرین عشق را ، در سرزنش گناه ، برادری واقعی ، خیرخواهی و گذشت ، منعکس می کند. اعضای این کلیسا باید روزانه تماشا کنند و دعا کنند تا از شر هر گونه شر ، از پیشگویی ، قضاوت ، محکومیت ، مشاوره ، تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری اشتباه خلاص شوند.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 1

هشدار به وظیفه

این وظیفه هر عضو این کلیسا است که روزانه از خود در برابر پیشنهادات ذهنی تهاجمی دفاع کند و فراموش نشود و وظیفه خود را در قبال خدا ، رهبر خود و بشر فراموش نکند. با کارهای او قضاوت خواهد شد ، - و توجیه یا محکوم خواهد شد.

کتابچه راهنمای کلیسا ، ماده 8 ، بخش 6


████████████████████████████████████████████████████████████████████████